Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 8 |

Article title

O umiejętnościach niezbędnych doradcom kariery XXI wieku w perspektywie integrowania nauczania z doradztwem (Guidance Oriented Approach to Learning, GOAL)

Content

Title variants

EN
A reflection on career guidance skills for the 21st century in a Guidance Oriented Approach to Learning (GOAL)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Obecne zmiany w społecznej organizacji pracy wymagają ponownego przemyślenia praktyk stosowanych w poradnictwie. W dziedzinie poradnictwa kariery zwanej Life Design (Projektowanie Życia), opartej na teoriach: „Konstruowania JA” opracowanej przez Jeana Guicharda i „Konstruowania kariery” autorstwa Marka Savickasa, dąży się do stworzenia obejmujących całe życie, holistycznych, kontekstowych i profilaktycznych ram pomocy, będącej w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom dzięki skupieniu się na rozwoju indywidualnym realizowanym poprzez nadawane znaczenia tworzonym przez siebie dyskursom. Niniejszy artykuł podkreśla rolę, jaką odgrywa w realizacji tych wyzwań i celów szkoła. Na podstawie koncepcji Life Design oraz społeczno-poznawczej teorii uczenia się przedstawiamy - pod nazwą Guidance Oriented Approach to Learning (GOAL) - ramy projektu wdrażania pomocy opartej na logice towarzyszenia w rozwoju osobistym, nie zaś logice selekcji, przypisywanej procesom poradnictwa zawodowego wcześniej realizowanego w szkołach. Ramy te stanowią podwaliny umożliwiające zidentyfikowanie metod sprzyjających rozwijaniu takich umiejętności konstruowania kariery przez uczniów, które będą adekwatne do kompleksowych wyzwań, przed jakimi stanie przyszłe pokolenie w XXI wieku. Jednocześnie dostarczają one wskazówek w zakresie opracowywania adekwatnych narzędzi edukacyjnych, zorientowanych na upodmiotowienie uczniów jako obywateli rozumiejących i kształtujących społeczeństwo oraz refleksyjnie dokonujących wyborów osobistego rozwoju.  
EN
Current changes in the social organization of work require a rethinking of guidance practices. In the field of vocational guidance, Life Design, based on the theories of self-construction of Guichard and career construction of Savickas, aims to be a lifelong, holistic, contextual, and preventive framework that responds to current challenges by focusing on individual development via the meaning one gives to his or her own discourses. This article highlights the place that these challenges and objectives are approached in schools. Drawing from the concept of Guidance Oriented Approach to Learning (GOAL) and the social cognitive theory of career and academic interest, we present a framework to implement a logic of accompaniment and personal development, rather than a logic of selection, in the school guidance process. The framework lays foundations to identify and develop career guidance skills for pupils that are relevant to the complex 21st century challenges faced by the future generation. It also provides guidelines to develop relevant educational tools that can contribute to pupils’ empowerment as citizens that can understand and structure society and make reflexive choices for their personal development.

Year

Volume

8

Physical description

Dates

published
2019-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2019_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.