Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2023 | 12 |

Article title

Capabilities and Internal Conflicts from the Perspective of Nossrat Peseschkian’s Transcultural Positive Psychotherapy: A Counselling Context

Authors

Content

Title variants

PL
Potencjalności i konflikty wewnętrzne w perspektywie transkulturowej psychoterapii pozytywnej Nossrata Peseschkiana. Kontekst poradniczy

Languages of publication

Abstracts

EN
In the article, I present the tenets of transcultural positive psychotherapy founded by Nossrat Peseschkian. The main area of consideration will be, firstly, potentialities, interpreted as human capacities and capabilities, and secondly, intrapsychic conflicts resulting from the differentiation of actual capabilities. I discuss the work and selected theoretical and research writings of Peseschkian, whereby I focus on the formation of intrapsychic conflicts. I highlight the important role of the therapeutic process, which Peseschkian framed as the activation of one’s individual, social and family resources. The major elements of the therapeutic process I discuss include the Balance Model, the language of therapy and the use of metaphors, folk proverbs, parables or allegories. I explain that, in Peseschkian’s framework, the process of therapeutic interactions should be embedded in a broadly understood cultural context. I also seek to show that components of transcultural positive psychotherapy can be used in the counselling process.
PL
W artykule przedstawiono założenia transkulturowej psychoterapii pozytywnej. Przyjęto zasadę, że głównym obszarem rozważań będą po pierwsze, potencjalności interpretowane jako możliwości i zdolności człowieka, po drugie, konflikty intrapsychiczne wynikające z procesu różnicowania potencjalności aktywnych. Omówiono dokonania i wybrane prace teoretyczno-badawcze Nossrata Peseschkiana dotyczące procesu tworzenia się konfliktów wewnętrznych. Zwrócono uwagę na ważne zadanie procesu terapeutycznego, którym w zamyśle Nossrata Peseschkiana jest aktywizacja indywidualnych, społecznych i rodzinnych zasobów. Wskazano na elementy procesu terapeutycznego, którym są: Model Równowagi, język terapii, a także wykorzystywanie metafor, przysłów ludowych, przypowieści czy alegorii. Zwrócono uwagę na fakt, że w koncepcji twórcy transkulturowej psychoterapii pozytywnej współczesny proces oddziaływań terapeutycznych wpisywać się winien w szeroko pojęty kontekst kulturowy. Podjęto również próbę ukazania możliwości wykorzystania elementów transkulturowej psychoterapii pozytywnej w procesie poradniczym.

Year

Volume

12

Physical description

Dates

published
2023

Contributors

author
  • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
27177563

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_34862_sp_2023_9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.