PL EN


2020 | 15 | 1(55) | 39-59
Article title

Dialog dziecka z cyfrowymi technologiami – z doświadczeń przedszkoli w Reggio Emilia

Content
Title variants
EN
The Dialogue Between Children and Digital Technologies – from the Experience of Reggio Emilia Preschools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W kontekście stanowisk odnośnie wykorzystania cyfrowych technologii w edukacji, artykuł prezentuje podejście technoentuzjastyczne. Ukazuje możliwości włączenia cyfrowych mediów do codzienności edukacyjnej w przedszkolu. W artykule opisane jest podejście placówek wczesnej edukacji w Reggio Emilia we Włoszech, w których wykorzystanie cyfrowych technologii ma przede wszystkim na celu wspieranie dziecięcego procesu uczenia się. Część teoretyczna zilustrowana jest wizualną dokumentacją doświadczenia z cyfrowymi mediami, inspirowanego podejściem Reggio Emilia.
EN
In the context of different opinions about the use of digital technologies in preschools, this paper presents a techno-enthusiastic approach to the subject. It discusses the possibilities of incorporating digital media into preschool daily life. The paper provides the overview of Reggio Emilia (Italy) practice with digital technology, which is aimed mainly at supporting the children’s learning process. The theoretical part is illustrated with visual documentation of the experience with digital media inspired by the Reggio Emilia approach.
Year
Volume
15
Issue
Pages
39-59
Physical description
Dates
published
2020-05-12
Contributors
References
 • Baldini R.; Cavallini I.; Vecchi V. (red.) (2012). One City; Many Children: Reggio Emilia; a History of the Present; Reggio Emilia: Reggio Children.
 • Bonilauri S.; Tedeschi M. (2019). Borderscrossing; [w:] V. Vecchi; S. Boniluari; I. Mennino; M. Tedeschi (red.); Bordercrossings. Encounters with Living Things. Digital Landscapes; Reggio Emilia: Reggio Children; Reggio Emilia; s. 14-16.
 • Bougsiaa H.; Kopcewicz L. (2016). Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja; uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”; „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”; t. 19; nr 1; s. 139-154.
 • Cagliari P. (2019). Research Notes; [w:] V. Vecchi; S. Boniluari; I. Mennino; M. Tedeschi (red.); Bordercrossings. Encounters with Living Things. Digital Landscapes; Reggio Emilia: Reggio Children; Reggio Emilia; s. 10-13.
 • Dahlber G.; Moss P. (2006). Introduction. Our Reggio Emilia; [w:] C. Rinaldi; In Dialogue with Reggio Emilia. Listening. Researching and Learning; London: Routledge; s. 1-22.
 • Filipini T.; Vecchi V. (red.) (2006). The Hundred Languages of Children. Reggio Emilia: Reggio Children S.r.l.
 • Forman G. (1994). Different Media; Different Languages; [w:] L. Katz; B. Cesarone (red.); Reflections on the Reggio Emilia Approach; Urbana: ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education; s. 37-46.
 • Forman G. (2012). The Use of Digital Media in Reggio Emilia; [w:] C. Edwards; G. Forman; L. Gandini (red.); The Hundred Languages of Children. The Reggio Emilia Experience in Transformation; Santa Barbara: Praeger; s. 343-356.
 • Gandini L. (2005). From the Beginning of the Atelier to Materials as Languages. Conversations from Reggio Emilia; [w:] L. Gandini; L. Hill; L. Cadwell; Ch. Schwall (red.); In the Spirit of Studio. Learning from the Atelier of Reggio Emilia; New York: Teacher Collage Press; s. 6-15.
 • Klus-Stańska D. (2018). Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Maj A. (2013); Dokumentowanie procesu edukacyjnego jako fundament pracy nauczyciela wczesnej edukacji – z doświadczeń nauczycieli przedszkoli w Reggio Emilia we Włoszech; [w:] J. Bonar; A. Buła (red.); Poznać. Zrozumieć. Doświadczyć. Konstruowanie wiedzy nauczyciela wczesnej edukacji; Kraków: Impuls; s. 129-146.
 • Menino I. (2019). Geographies; [w:] V. Vecchi; S. Boniluari; I. Mennino; M. Tedeschi (red.); Bordercrossings. Encounters with Living Things. Digital Landscapes; Reggio Emilia: Reggio Children; Reggio Emilia; s. 106-117.
 • Moss P. (2016). Opening to the World: 198-89. Introduction; [w:] P. Cagliari; M. ­Castagnetti; C. Giudici; C. Rinaldi; V. Vecchi; P. Moss (red.); Loris Malaguzzi and the Schools of Reggio Emilia. A Selection of his Writings and Speeches; 1945-1993; London: Routledge; s. 276-290.
 • Nowicka M. (2018). Portal Scholaris jako platforma cyfrowej edukacji wczesnoszkolnej – zmiana czy cementowanie utartych ścieżek dydaktycznych?; „Problemy Wczesnej Edukacji” nr 2(41); s. 37-47.
 • Piazza G. (2007). On the Wave of Creativity: Children; Expressive Languages and Technology. „International Journal of Education through Art” t. 2; nr 3; s. 103-121.
 • Rinaldi C. (2006). In Dialogue with Reggio Emilia. Listening. Researching and Learning; London: Routledge.
 • Rinaldi C. (2007). The Space of Childhood; [w:] G. Ceppi; M. Zini (red.); Children; Spaces; Relations. Metaproject for an Environment for Young Children; Reggio Emilia: Reggio Children; s. 116-120.
 • Vecchi V. (2010). Art and Creativity in Reggio Emilia; London: Routledge.
 • Walter N. (2012). Komputer w edukacji przedszkolnej; [w:] W. Skrzydlewski; S. Dylak (red.); Media; edukacja; kultura: w stronę edukacji medialnej; Poznań: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych; s. 429-234.
 • Klichowski M.; Pyżalski J.; Kuszak K.; Klichowska K. (2017). Jak technologie informacyjno-­
 • -komunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17972/1/Jak%20technologie%20
 • informacyjno-komunikacyjne%20mog%C4%85%20wspiera%C4%87%20rozw%
 • C3%B3j%20dziecka%20w%20wieku%20przedszkolnym.pdf (dostęp: 05.02.2020).
 • Prensky M. (2001). Digital Natives; Digital Immigrants; https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives;%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf (dostęp: 28.01.2020).
 • Pyżalski J.; Klichowski M.; Przybyła M. (2014). Szanse i zagrożenia w obszarze wykorzystania tech-nologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK); ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych (TIK-mobApp) przez dzieci w wieku 3-6 lat; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12555/1/BestApp_raport_1_fin.pdf (dostęp: 29.01.2020).
 • Reggio Emilia Approach; https://www.reggiochildren.it/en/reggio-emilia-approach/ (dostęp:15.03.2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1555_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.