PL EN


2020 | 15 | 1(55) | 79-91
Article title

Uczyć na miarę naszych czasów. Nowe technologie na lekcjach języka obcego w nauczaniu początkowym

Content
Title variants
EN
Teaching for Our Times. New Technologies in Teaching Foreign Languages in Early School Education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to present some ideas based on new technologies in order to teach foreign languages more efficiently in early school education. The ideas are derived from the reports and literature of the subject; on the basis of which I have presented a set of applications and websites dedicated to this age group. Taking into account the core curriculum and children’s developmental abilities; I have described ­example activities with the proper tools. The role of the article should be informative and educational for the teachers who are in charge of lesson planning taking into consideration the contemporary technological facilities. The changes taking place in Polish schools allow us to use new methods in everyday teaching to support children’s interest and attention. Schools should be the pioneers in discovering new possibilities of modern technologies to follow the guidelines of the core curriculum and enliven its content in the contact with students. This way; Polish students shall be able to develop communicative competencies which are crucial in the new; digital world. Being a digital immigrant and native is a fact which; as the new generation of teachers; we can use to make teaching more conscious of civilization improvements.
PL
Celem przedstawionego artykułu jest zaprezentowanie rozwiązań ­opartych na nowych technologiach w celu skuteczniejszego nauczania języków obcych w nauczaniu początkowym. Na podstawie raportów z badań oraz literatury proponuję zestaw aplikacji oraz stron internetowych do pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym. Uwzględniając możliwości rozwojowe dziecka oraz podstawę programową w kontekście edukacji językowej; prezentuję przykładowe działania z wymienionymi narzędziami. Artykuł ma spełnić funkcję informacyjną oraz edukacyjną w kontekście organizowania przez nauczyciela procesu lekcyjnego z uwzględnieniem współczesnych udogodnień technologicznych. Zmiany zachodzące w polskiej edukacji pozwalają na włączanie nowych metod do codziennego nauczania; walcząc o uwagę i zaangażowanie uczniów. Szkoły powinny być miejscem pionierskiego odkrywania nowych technologii; by jeszcze lepiej realizować podstawę programową i ożywiać treści programowe w kontakcie z uczniami. W ten sposób polscy uczniowie mają możliwość zdobycia kompetencji językowych; które są niezbędne we współczesnym; cyfrowym świecie. Bycie „cyfrowym imigrantem i tubylcem” stało się faktem; który jako nauczyciele możemy wykorzystać; by świadomiej korzystać z udogodnień cywilizacyjnych w szkole.  
Year
Volume
15
Issue
Pages
79-91
Physical description
Dates
published
2020-05-12
Contributors
References
 • Adjust (2014). Back to School. Apps for Primary School Children and Younger.
 • Bougsiaa H.; Kopcewicz L. (2016). Dzieci w kulturze mobilnej. Partycypacja; uczenie się i emancypacja pokolenia „cyfrowych tubylców”; [w:] H. Bougsiaa; M. Cackowska; L. Kopcewicz; T. Nowicki; Smartfon i tablet w dziecięcych rękach; Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 • Chau C.L. (2014). Positive Technological Development for Young Children in the Context of Children’s Mobile Apps; Tufts University. https://ase.tufts.edu/DevTech/resources/Theses/CChau_2014.pdf [dostęp: 24.02.2020].
 • Chudak S. (2003). World Wide Web jako źródło interaktywnych ćwiczeń w nauce języka niemieckiego; „Języki Obce w Szkole”; nr 5; s. 54-63.
 • Gajek E. (2013). Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego; „Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny”; nr 4(31); s. 27-33.
 • Hofman A. (2009). Interdyscyplinarne nauczanie języka angielskiego z zastosowaniem technologii informacyjnej; Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Hutner G.; Hauser U. (2014). Wszystkie dzieci są zdolne; Słupsk: Wydawnictwo Dobra Literatura.
 • Komorowska H. (2015). Metodyka nauczania języków obcych; Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
 • Makaruk K.; Wójcik S. (2015). Aplikacje mobilne dla dzieci w wieku 3-6 lat. Diagnoza potrzeb i możliwości wsparcia dla rodziców; „Dziecko Krzywdzone. Teoria; Badania; Praktyka”; nr 14(3); s. 53-73.
 • Murawska B. (2014). Edukacja wczesnoszkolna. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela; Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Nowicka M. (2018); E-podręcznik jako multimedialny środek dydaktyczny w świetle wypowiedzi studentek wczesnej edukacji; [w:] M. Nowicka; J. Dziekońska (red.); Cyfrowy tubylec w szkole. Diagnozy i otwarcia. Tom I: Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0.; Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Plebańska M. (2017). Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017. https://www.cyfrowobezpieczni.pl/uploads/filemanager/raporty/RAPORT_CYFRYZCJA_SZKOL_2017.pdf (dostęp: 24.02.2020).
 • Pyżalski J.; Zdrodowska A.; Tomczyk Ł.; Abramczuk K. (2019). Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski; Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z komentarzem (2017). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
 • Prensky M. (2001). Digital Natives; Digital Immigrants. Part 1. „On the Horizon”; nr 9 (5); s. 1-6. DOI: 10.1108/10748120110424816.
 • Sarnat-Ciastko A. (2018). Szkoła dla dziecka – cyfrowego tubylca. Postrzeganie szkoły przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej – uczestników projektu „Wychować człowieka mądrego”. „Problemy Wczesnej Edukacji”; nr 2(41); s. 108-116. DOI: 10.26881/pwe.2018.41.11.
 • Tanaś M.; Kamieniecki W.; Bochenek M.; Wrońska A.; Lange R.; Fila M.; Loba B. (2017). Nastolatki 3.0. Wyniki ogólnopolskiego badania nastolatków w szkołach; Warszawa: NASK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1555_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.