PL EN


2020 | 15 | 2(56) | 47-61
Article title

Projekt edukacyjny „Poszukiwacze ukrytych skarbów” jako przykład zastosowania metody Storyline w przedszkolu

Content
Title variants
EN
Educational Project “Hidden Treasures Hunters” as an Example of Using the Storyline Method in Kindergarten
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
  W artykule zaprezentowano metodę Storyline na przykładzie autorskiego projektu edukacyjnego pt. „Poszukiwacze ukrytych skarbów”, zrealizowanego w okresie styczeń–luty 2020 roku. Projekt powstał we współpracy studenckiego Koła Naukowego Pedagogów-Terapeutów „AGO” (WSE UAM w Poznaniu) z Przedszkolem Publicznym nr 110 „Wesoły Domek” w Poznaniu. Głównym założeniem projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, poprzez zaproponowanie im podczas warsztatów zróżnicowanych aktywności, zgodnych z zasada- mi metody Storyline, m.in. dzieci pełniły role detektywów rozwiązujących śledztwo o paleontologu, podróżniku, górniku, astronaucie oraz płetwonurku. W pierwszej części artykułu opisano metodę Storyline w kontekście pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, podkreślając rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. W kolejnej części zaprezentowano opis projektu oraz szczegółowy scenariusz warsztatu, dotyczący zawodu paleontologa. W ostatniej części artykułu przedstawiono wnioski i refleksje autorek w zakresie efektywności metody Storyline w nauczaniu przedszkolnym. W konkluzji, celem artykułu jest zaprezentowanie działalności i twórczości studenckiej w perspektywie praktycznej pracy z dzieckiem oraz zainspirowanie przyszłych i obecnych nauczycieli wychowania przedszkolnego do wykorzystywania własnego potencjału twórczego w pracy z dziećmi.
EN
The article presents the Storyline method on the example of the author’s educational project entitled “Hidden Treasures Hunters”, carried out from January till February 2020. The project was created in cooperation between the Student Scientific Group called “AGO” (Faculty of Educational Studies, AMU, Poznan) and one of the public kindergartens in Poznan, Poland. The main assumption of the project was to arouse the children’s cognitive curiosity and ability to work in a team, by offering them various activities based on the Storyline method. During the workshops, the children were to play the roles of detectives who conducted an investigation concerning theprofessions of a paleontologist, a traveler, a miner, an astronaut, and a diver. The first part of the article describes the Storyline method in the context of work with preschool children, highlighting the social and emotional development  of  children.  The next  part  presents  the  description of  the  project  and  a  detailed  plan  of  the  workshop  concerning a  paleontologist’s  profession.  The last  part  of  the  article  presents the authors’ conclusions and reflections on the effectiveness of the Storyline method in pre-school education. In conclusion, the article’s aim is to present student’s activities and creativity in the perspective of practical work with children, and to inspire future and current preschool teachers to use their own creative potential in educational work.
Year
Volume
15
Issue
Pages
47-61
Physical description
Dates
published
2020-07-16
Contributors
References
 • Chowaniak J. (2012). Storyline – metoda stymulująca procesy poznawcze dzieci w wieku wczesnoszkolnym, [w:] K. Gąsiorek, I. Paśko (red.), Poznawanie świata w edukacji dziec- ka, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 277-289.
 • Czub M., Matejczuk J. (2015). Rozwój społeczno-emocjonalny w pierwszych sześciu latach życia. Perspektywa jednostki, rodziny i społeczeństwa, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 • Domagała D., Marek E., Żmijewska E., Kabat M., Kaźmierska M., Tokaj A., Herman T., Ratajczak A. (2020).
 • Nauczyciele dzieci, [w:] H. Krauze-Sikorska i M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka. Podręcznik akademicki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 371-405.
 • Falkiewicz-Szult M. (2014). Konstruktywistyczna perspektywa w pracy z dzieckiem w przed- szkolu, [w:] M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 168-177.
 • Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Jadkowski K. (2004). Storyline: narracja, ekologia, skuteczność. Translacja storyline – neuroprogramowanie lingwistyczne, [w:] G. Gajewska, A. Szczęsna, E. Rewińska (red.), Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci. Scenariusze z zastosowaniem opowieści wychowawczej, Zielona Góra: Pracownia Edukacyjno-Konsultacyjno-Wydawnicza „GAJA”.
 • Jąder M. (2009). Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Kowolik P. (2005). Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci w młodszym wieku szkolnym: wprowadzenie do tematu, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 1-2 (26-27), s. 10-24.
 • Michalak R. (2006). Dojrzałość szkolna w świetle zadań rozwojowych dziecka, [w:] R. Michalak, E. Misiorna (red.), Konteksty gotowości szkolnej, Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, s. 8-14.
 • Michalak R., Misiorna E. (2008). Storyline kontekstem nabywania umiejętności uczenia się, [w:] E. Filipiak, Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 204-209.
 • Michalak R. (2017). Neurokognitywne uwarunkowania przestrzeni rozwoju dziecka, [w:] H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Świat małego dziecka. Przestrzeń instytucji, cyberprzestrzeń i inne przestrzenie dzieciństwa, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 15-32.
 • Mitchell-Barrett R. (2010). An analysis of the Storyline method in primary school; its theoretical underpinnings and its impact on pupils’ intrinsic motivation, University of Durham, In: Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctorate in Education. http://etheses.dur.ac.uk/487/1/RMB_Ed_D_Thesis.pdf?DDD29+ (dostęp: 02.04.2020).
 • Okoń W. (1987). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa: PWN.
 • Piorunek M. (2016). O potrzebie pomocy. Otwarcie dyskursu, [w:] M. Piorunek, J. Kozielska, A. Skowrońska-Pućka (red.), Rodzina – Młodzież – Dziecko. Szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 13-20.
 • Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny: dzieciństwo i młodość, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego.
 • Smykowski B. (2005). Wiek przedszkolny: jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] A.I. Brzezińska (red.), Psychologiczne portrety człowieka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 165-206.
 • Więckowski R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa: WSiP.
 • Wojciechowska K. (2014). Metody aktywizujące w pracy nauczyciela przedszkola, [w:] M. Magda-Adamowicz, A. Olczak (red.), Pedagogika przedszkolna: oblicza i poszukiwania, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 303-312.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1556_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.