PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 35-48
Article title

Od edukacji specjalnej do edukacji inkluzyjnej- przemiany w procesie kształcenia uczniów niesłyszących

Content
Title variants
EN
From Special Education to Inclusive Education - Changes in the Learning Process of Deaf Pupils
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with problems in the process of educating deaf pupils. In the face of systemic changes and discussions among representatives of the scientific community and practitioners in the social sciences about an education model for deaf pupils, a system-based triad was established: special education–integrated education–inclusive educa- tion, within which attempts are made to reach solutions that would be beneficial to all of the actors involved in these processes. The analy- sis presents an evaluation of each of the educational systems, not only of experts from among hearing people, but also of hearing parents and those most concerned with their education, i.e., deaf people. The changes presented in this paper and related to the process of educating deaf pupils indicate a broad context of determinants in the implementation of the triad system.
PL
Artykuł porusza problematykę procesu kształcenia uczniów niesłyszą- cych. W obliczu systemowych zmian i dyskusji przedstawicieli świata nauki oraz praktyków z obszaru nauk społecznych na temat modelu edukacji uczniów niesłyszących doszło do utworzenia systemowej triady: kształcenie specjalne – kształcenie integracyjne – edukacja włączająca, w obrębie której próbuje się uzyskać korzystne rozwiązania dla wszystkich podmiotów niniejszych procesów. W podjętej analizie zaprezentowano ocenę każdego z systemów kształcenia nie tylko ze strony ekspertów ze środowiska osób słyszących, ale również opinie rodziców słyszących i samych zainteresowanych swoim kształceniem, czyli osób niesłyszących. Zaprezentowane w artykule przemiany doty- czące procesu kształcenia uczniów niesłyszących wskazują na szeroki kontekst uwarunkowań związanych z wdrażaniem systemowej triady.
Year
Volume
15
Issue
Pages
35-48
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
References
 • Ciążela A. (2018). Pedagogika Bogdana Suchodolskiego. Próba charakterystyki głównych osi problemowych i kierunków poszukiwań [Bogdan Suchodolski’s pedagogy: An attempt to characterize the main problems and directions], “Ruch Pedagogiczny,” vol. LXXXVIII, no. 1, pp. 121–137.
 • Cieszyńska J. (2001). Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym [From the read word to the spoken word: The method of acquiring the language system by deaf toddlers and preschool children], Krakow: AP Scientific.
 • Czyż A., Plutecka K. (2018). Zarys audiofonologii edukacyjnej [Outline of educational audiophonology], Krakow: Pedagogical University Scientific Publishing House.
 • Dryżałowska G. (2007). Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edu- kacyjna. Model kształcenia integracyjnego [Linguistic development of a hearing impaired child and educational integration: The model of inclusive education], Warsaw: Warsaw University Press.
 • Dryżałowska G. (2016). Integracja edukacyjna a integracja szkolna. Satysfakcja z życia osób niesłyszących [Educational integration and school integration: Deaf people’s satisfaction with life], Warsaw: Warsaw University Press.
 • Dziemidowicz C. (1996). Dziecko głuche i język ojczysty, Traktat o rozwoju języka w całkowitej ciszy [Deaf child and mother tongue: Treatise on language development in complete silence], Bydgoszcz: Polish Committee of Audiophonology.
 • Eberwein H., Knauer S. (2002). Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung lernen gemeinsam, 6th ed., Weinheim–Basel: Beltz Verlag.
 • Gajdzica Z. (2015). Klasa integracyjna jako przystań pograniczy [Inclusive classroom as a borderland haven], “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja,” no. 4, pp. 117–127.
 • Gałkowski T. (1992). O integracji szkolnej uczniów z wadą słuchu [On school integration of hearing impaired students], [in:] J. Wyczesany (ed.), Dziecko z wadą słuchu w szkole podstawowej [A hearing-impaired child in primary school], Krakow: Ed. Sponsor, pp. 14–22.
 • Gwiazdowska K. (2004). Czynniki sprzyjające integracji społecznej uczniów z wadą słuchu i ich słyszących rówieśników w wybranych szkołach integracyjnych [Factors contributing to the social integration of hearing impaired students and their hearing peers in se- lected integrated schools], “Audiofonologia,” vol. 26, pp. 141–148.
 • Hulek A. (1992). Świat ludziom niepełnosprawnym [The world for people with disabilities], Warsaw: Polish Society for Rehabilitation of the Disabled.
 • Kluwin T.N., Stinson M.S., Colarosii G.M. (2002). Social processes and outcomes of inschool contact between deaf and hearing peers, “Journal of Deaf Studies and Deaf Education,” vol. 7, pp. 200–213. DOI: 0.1093/deafed/7.3.200.
 • Korzon A. (2001). Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych [Total communication as an approach supporting the development of linguistic abilities of deaf students], Krakow: Pedagogical University Scientific Publishing House.
 • Korzon A. (2004). Integracja-izolacja-segregacja w rehabilitacji niesłyszących uczniów [Integration – isolation – segregation in the rehabilitation of deaf students], [in:] C. Kosakowski, A. Krause (eds.), Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmian [Rehabilitation, care, and special education in the perspective of changes], Olsztyn: UWM, pp. 37–41.
 • Kotowicz J. (2018). Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych. Komunikacja i procesy poznawcze [Sign-written bilingualism of deaf children: Communication and cognitive processes], Krakow: Pedagogical University Scientific Publishing House.
 • Krakowiak K. (2017). Założenia koncepcji diagnozy specjalnych potrzeb rozwojowych i edu- kacyjnych dzieci i młodzieży [Principles of the concept of diagnosis of special develop- ment and the educational needs of children and adolescents], [in:] K. Krakowiak (ed.), Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży [Diagnosis of special developmental and the educational needs of children and adolescents], Warsaw: Educational Development Center, pp. 11–19.
 • Krause A. (2010). Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej [Contemporary paradigms of special education], Krakow: Impuls.
 • Kurkowski Z.M. (1996). Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu [Speech of six-year-old children with hearing impairment], Lublin: UMCS.
 • Podgórska-Jachnik D. (2004). Przekaz pantomimiczny w komunikacji z dzieckiem niesłyszącym [The pantomimic message in communication with a deaf child], Lodz: University of Łódź Publishing House.
 • Podgórska-Jachnik D. (2011). Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób z uszkodzonym słuchem [Determinants and perspectives of inclusive education for people with hearing impairment], [in:] E. Twardowska, M. Kowalska (eds.), Edukacja niesłyszących [Education of the deaf ], Łódź: Polish Association of the Deaf, Łódź Branch, pp. 21–44.
 • Podgórska-Jachnik D. (2013). Głusi. Emancypacje [The Deaf: Emancipations], Łódź: WSP Scientific Publishing House.
 • Sak M. (2011). W poszukiwaniu optymalnego modelu edukacji osób głuchych i słabo słyszących w Polsce [In search of an optimal model of education for the deaf and hard of hearing in Poland], [in:] E. Twardowska, M. Kowalska (eds.), Edukacja niesłyszących [Education of the deaf ], Łódź: Polish Association of the Deaf, Łódź Branch, pp. 71–76.
 • Sak M. (2014). Kształcenie głuchych w szkołach masowych i w klasach mieszanych z innymi niepełnoprawnościami [Education of the deaf in mass schools and in mixed classes with students with other disabilities], [in:] M. Sak (ed.), Edukacja głuchych [Education of the deaf ], Warsaw: Office of the Ombudsman, pp. 67–81.
 • Senge P.M. (n.d.). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization.
 • Stinson M.S., Kluwin T.N. (2003). Educational consequences of alternative school placements, [in:] M. Marschark, P.E. Spencer (eds.), The Oxford handbook of deaf studies, language, and education. Oxford: Oxford University Press, pp. 52–64.
 • Szczepankowski B. (1999). Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans [The Deaf and hearing-impaired: Equalizing opportunities], Warsaw: School and Pedagogical Publishing House.
 • Szumski G. (2010). Wokół edukacji włączającej [On Inclusive Education], Warsaw: Academy of Special Needs Pedagogy.
 • Śliwerski B. (2018). Hessen znany i nieznany, ale wciąż aktualny [Hessen known and unknown, but still relevant], “Ruch Pedagogiczny,” vol. LXXXVIII, no 1, pp. 93–108.
 • Warnock M. (1978). The Warnock report: Special educational needs – Report of the committee of inquiry into the education of handicapped children and young people, London. http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock (accessed: 02.09.2018)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.