PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 67-79
Article title

Including pupils who have experienced migration during the COVID-19 pandemic

Authors
Content
Title variants
PL
Inkluzja uczniów z doświadczeniem migracji w czasach pandemii Covid-19
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The COVID-19 pandemic, which has rapidly spread globally since the beginning of 2020, poses a number of challenges for the educational system. Educational institutions have been closed, and teaching/learning is now being done online. The coexistence of these two events, namely, online learning and pupils who have experienced migration in Polish schools, serve as the starting point for my study. The aim of the study is to obtain feedback from early years teachers on the possible inclusion of pupils who have experienced migration in the online learning process and to identify the self-reported pri- orities for teachers’ tasks during the pandemic and the actual ways in which teachers offer opportunities for inclusion to the students involved in the study. An online survey was used in the study as the research method. The article is composed of two parts: the theoretical part, which describes the educational situation of the students who have experienced migration and selected issues associated with inclusive education, and the empirical part, which provides analysis and interpretation of the data obtained in the study. The study offers conclusions on the hierarchy of priorities for teachers’ tasks (the majority of the respondents mentioned “providing emotional support to pupils”) and the particulars of including students who have experienced migration into the online learning process (a majority of the teachers reported the need for more personalized teaching and close cooperation with pupils’ families). Given the number of respondents (83 teachers) and the survey methodology, the results should be treated with caution. That said, they are worth sharing as an inspiration for early years teachers to seek and reflect on their own solutions to the problem.
PL
Pandemia  koronawirusa  Covid-19,  która  od  pierwszych  miesięcy 2020  roku  błyskawicznie  opanowała  prawie  cały  świat,  postawiła niezwykle trudne zadania przed edukacją. Placówki oświatowe zostały zamknięte, a procesy nauczania/uczenia się przeniesiono do sieci. Współistnienie dwu zjawisk – obecności w polskiej szkole dzieci z doświadczeniem migracji oraz kształcenia w trybie online – stanowiło punkt wyjścia do przeprowadzonego przeze mnie badania. Jego celem było poznanie opinii nauczycieli edukacji  wczesnoszkolnej na temat możliwości włączania uczniów z doświadczeniem migracji w proces nauki online, ustalenie deklarowanych priorytetów zadań nauczycieli w czasie pandemii oraz faktycznie realizowanych sposobów inkluzji interesujących mnie uczniów. Zastosowaną w badaniu techniką była ankieta internetowa. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której przedstawiona została sytuacja edukacyjna dzieci z doświadczeniem migracji oraz wybrane zagadnienia z zakresu edukacji inkluzyjnej, a także części badawczej, gdzie dokonano analizy i interpretacji uzyskanego materiału empi- rycznego. Wnioski odnoszą się do hierarchii priorytetów zadań na- uczycieli (tu zdecydowana większość badanych wskazała „zapewnienie uczniom wsparcia emocjonalnego”) oraz specyfiki włączania uczniów z doświadczeniem migracji w naukę online (tu nauczyciele deklarowali przede wszystkim daleko idącą indywidualizację oraz konieczność ścisłej współpracy z rodziną dziecka). Liczebność badanej grupy (83 nauczycieli) oraz zastosowana technika ankiety nakazują ostrożność w interpretowaniu uzyskanych wyników. Niemniej jednak sądzę, że warto je upowszechnić, chociażby w celu inspirowania nauczycieli klas I-III do samodzielnej refleksji oraz szu- kania własnych rozwiązań.
Year
Volume
15
Issue
Pages
67-79
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
References
  • Chrzanowska I., Szumski G. (2019). Introduction, [in:] I. Chrzanowska, G. Szumski (eds.), Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole [Inclusive education in kindergarten and school], Warsaw: Foundation for the Development of the Educational System, Scientific Series, vol. 7 pp. 9–13.
  • European Commission. (2008). Green paper – Migration & mobility: Challenges and op- portunities for EU education systems, Brussels, 03.07.2008. COM (2008) 423 final. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52008DC0423 (accessed: 30.04.2020)
  • Regulation of the Minister of National Education of August 9, 2017 on the Rules for the Organization and Provision of Psychological and Pedagogical Assistance in Public Kindergartens, Schools, and Institutions, Journal of Laws 2017, item 1591.
  • Regulation of the Minister of National Education of Wednesday, March 11, 2020 – Ordinance on the Temporary Limitation of the Functioning of Educational System Facilities, Journal of Laws 2020, item 410. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001. pdf (accessed: 01.05.2020)
  • Regulation of the Minister of National Education of March 20, 2020 on the Temporary Limitation of the Functioning of Education System Facilities in Connection with the Prevention, Counteraction, and Combating of COVID-19, Journal of Laws 2020, item 492. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-nowe-regulacje-prawne (accessed: 01.05.2020)
  • Regulation of the Minister of National Education of March 20, 2020 on Special Solutions in the Period of Temporary Limitation of the Functioning of Education System Facilities in Connection with the Prevention, Counteraction, and Combating of COVID-19, Journal of Laws 2020, item 493.
  • https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne (accessed: 01.05.2020)
  • Wiszejko-Wierzbicka D. (2012). Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły [Special needs of the student or of the school? A guide to inclusive education to help develop teaching and participation in school life], “Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania,” no. 3 (4), pp. 71–86.
  • https://www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi (accessed: 04.05.2020)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.