PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 95-111
Article title

A review of studies on developing a school prophylactic program to prevent social exclusionA Review of Research Reports on Developing a School Prophylactic Program Preventing Social Exclusion

Content
Title variants
PL
Przegląd systematyczny raportów badawczych w tworzeniu szkolnego programu profilaktycznego w kontekście zapobiegania wykluczeniu społecznego uczniów
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań naukowych prowadzonych na podstawie analizy danych zastanych dotyczących zjawiska agresji związanej z brakiem poczucia bezpieczeństwa psychicznego wśród uczniów. Analizy prowadzono metodą przeglądu systematycz- nego raportów badawczych opisujących badania prowadzone w Polsce, których przedmiotem było zjawisko agresji w kontekście poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów. Artykuł prezentuje podejście evidence based practise jako podstawę teoretyczną prowadzonych badań i ade- kwatną do tego podejścia metodę badawczą, jaką jest przegląd systematyczny. Wyniki badań zinterpretowane w syntezie narracyjnej wskazują na zróżnicowaną wartość merytoryczną i metodologiczną 33 analizowanych raportów, których cele badawcze najczęściej koncentrowały się na określeniu skali zjawiska agresji w szkołach i czynnikach  je  warunkujących.  Wnioski  i  rekomendacje  wypływające z przeprowadzonych badań źródeł wtórnych mają znaczenie tak dla teorii interdyscyplinarnych stanowiących podstawy profilaktyki społecznej, jak i dla praktyki profilaktycznej, szczególnie dla pedagogów odpowiedzialnych za realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach i placówkach oświatowych. Strategie profilaktyczne wpisują się w kontinuum ekskluzja – inkluzja, jako że takie właśnie działania mają potencjał zapobiegania pojawianiu się i utrwalaniu zachowań problemowych, które w konsekwencji mogą prowadzić do wykluczenia społecznego. inkluzja, jako że takie właśnie działania mają potencjał zapobiegania pojawianiu się i utrwalaniu zachowań problemowych, które w konsekwencji mogą powadzić do wykluczenia społecznego.
EN
The aim of the article is to present scientific research based on an analysis of data concerning aggression in terms of pupils feeling inse- cure or vulnerable at school. The analysis was carried out as a systematic review of reports discussing research conducted in Poland. The article presents the evidence-based practice approach as a theo- retical basis for the analysis, and the chosen research method-i.e., systematic review. The results of the research that is interpreted in the narrative synthesis indicate varied substantive and methodological value among the 33 analyzed reports, whose research objectives most often focused on determining the scale of aggression in schools and the factors that determine it. Conclusions and recommendations stemming from the survey of secondary sources are important, both for interdisciplinary theories constituting the basis for social preven- tion and preventative practice, especially for school pedagogues, who are responsible for implementing educational/prophylactic programs in schools and educational institutions. Prophylactic strategies refer directly to the exclusion–inclusion continuum, having the potential to prevent the appearance and perseverance of problematic behavior, which may consequently lead to social exclusion.
Year
Volume
15
Issue
Pages
95-111
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
References
  • Borowska-Beszta B., Bartnikowska U., Ćwirynkało K. (2017). Analiza wtórna jakościowych danych zastanych: przegląd założeń teoretycznych i aplikacji metodologicznych [Secondary analysis of qualitative background data: A review of theoretical assumptions and methodological applications], “Jakościowe Badania Pedagogiczne,” vol. 2, no. 1, pp. 5–24.
  • ---
  • European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction. (2011). Europejskie standardy jakości w profilaktyce uzależnień od narkotyków [European quality standards in drug addiction prevention] (Węgrzecka-Giluń J., Malczewski A. Polish editorial office), Warsaw: National Bureau for Drug Prevention.
  • Grabowska M., Gwiazda M. (eds.). (2019), Raport Młodzież 2018 [Youth 2018 Report], Warsaw: Ed. CBOS and KBPN.
  • Matera J., Czapska J. (2014). Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecznych [Outline of the method of systematic review in social sciences], Warsaw: Educational Research Institute.
  • Mazur Z., Orłowska A. (2018). Jak zaplanować i przeprowadzić systematyczny przegląd literatury, [How to plan and conduct a systematic literature review], “Polskie Forum Psychologiczne,” vol. 23, no. 2, pp. 235–251. DOI: 10.14656/PFP20180202.
  • Szymańska J. (2012). Programy profilaktyczne. Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki [Prevention programs: Basics of professional psychoprophylactics], Warsaw: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  • Świątkiewicz G. (2002). Profilaktyka w społecznościach lokalnych [Prevention in local com- munities], [in:] G. Świątkiewicz (ed.), Profilaktyka w środowisku lokalnym [Prevention in the local environment], Warsaw: National Bureau for Drug Prevention.
  • Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the Core Curriculum of Preschool Education and the Core Curriculum of General Education for Primary School, Including Students with Moderate or Severe Intellectual Disability, General Education for First-Degree Vocational School, General Education for Special Job-Training School, and General Education for Post-Secondary School, Journal of Laws item 356.
  • Act of December 14, 2016 – Education Law (Journal of Laws 2017, item 59, as amended).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.