PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 129-143
Article title

Wdrażanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Ośrodku Rehabilitacyjno- -Edukacyjnym (pole współpracy z rodziną)

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ścisła współpraca środowiska domowego ze środowiskiem edukacyj- nym jest istotnym elementem efektywności wdrażania alternatywnej i wspomagającej komunikacji (AAC). Celem autorki było zbadanie jakości tej współpracy na przykładzie (case study) jednego z wrocław- skich Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjnych (ORE). Autorka prze- prowadziła badania ewaluacyjne równolegle z wewnętrzną ewaluacją ośrodka. Posłużyła się ankietą adresowaną do nauczycieli i specjalistów oraz  rodziców,  rozmowami  indywidualnymi,  analizą  dokumentów i obserwacją. Praktycznym efektem badań ewaluacyjnych było opraco- wanie szczegółowych rekomendacji dla ośrodka. Autorka stwierdziła, że efektywność wdrażania AAC w odniesieniu do dzieci i młodzieży – uczestników ORE – jest niska, głównie ze względu nieharmonijną współpracę środowiska domowego i środowiska edukacyjnego. Dru- gim ważnym czynnikiem jest nierównomierne korzystanie z AAC w obu środowiskach. Nauczyciele i specjaliści wykorzystują niemal wszystkie sytuacje w ciągu dnia, aby nawiązywać relację komunika- cyjną z uczestnikami ORE, stosują różnorodne sposoby komunikacji, posługują się najnowocześniejszym urządzeniami, natomiast rodzice mają trudności z optymalnym wdrażaniem AAC w środowisku do- mowym, wskazując na wysokie koszty urządzeń do komunikacji oraz wyrażając przekonanie, że ORE wypełnia adekwatnie zadania z zakre- su AAC, co zwalnia ich z obowiązku rozwijania komunikacji w domu.
EN
Close cooperation between the home environment and the educational setting is an important element of the effectiveness of augmentative and alternative communication (AAC). The author’s aim was to examine the quality of this cooperation using the example (case study) of one of Poland’s Rehabilitation and Education Centers (OREs) in Wrocław. The author carried out an evaluation study in parallel with the center’s internal evaluation. She used a survey addressed to teach- ers, specialists, and parents, as well as individual conversations, docu- ment analysis, and observation. The practical effect of the evaluation study was the formulation of detailed recommendations for the cent- er. The author stated that the effectiveness of implementing AAC in work with children and young people-OREs’ participants-is low, mainly due to the inharmonious cooperation between the families and the educational center. The second important factor is the uneven use of AAC in both settings. Teachers and specialists use almost all situations during the day to establish communication with the ORE participants-they employ a variety of communication meth- ods and utilize the most modern devices-while parents, who have difficulties adequately using AAC at home, point to the high costs of the communication devices.
Year
Volume
15
Issue
Pages
129-143
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
References
 • Beukelman D.R., Hux K., Dietz A.R., McKelvey M.L., Weissling K.S. E. (2015). Using visual scene displays as communication support options for people with chronic, severe aphasia: A summary of AAC research and future research directions, “Augmentative and Alter- native Communication,” vol. 31, no. 3, pp. 234–245.
 • Chrzanowska I. (2020). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności [Special education: From tradition to the present day], Krakow: Impuls.
 • Elsahar Y., Hu S., Bouazza-Marouf K., Kerr D., Mansor A. (2019). Augmentative and alternative communication (AAC) advances: A review of configurations for individuals with a speech disability, “Sensors,” vol. 19, no. 1911, pp. 1–24. DOI:10.3390/s19081911.
 • Fitzpatrick J. L, Sanders J.R., Worthen B.R. (2011). Evaluation program: Alternative approaches and practical guidelines, Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Gadamer H.-G. (2007). Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej [Truth and method: Foundations of a philosophical hermeneutics]. Warsaw: PWN Scientific Publishing House. https://pdfs.semanticscholar.org/9d4a/2611a7bfc7216827ead232 f3d3a871d71cf7.pdf
 • Grycman M. (2015). Sprawdź, jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji wraz z propozycjami strategii terapeutycznych [Check how I communicate – Evaluation of the effectiveness of communication in children with complex communication disorders: Suggestions of therapeutic strategies], Kwidzyn: Rehabilitation Center for the Development of Communication Association.
 • Grycman M., Kaczmarek B.B. (2014). Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej) [Reference dictionary of AAC terms (Augmentative and Alternative Communication)], Krakow: Impuls.
 • Jaskuła S. (2012). Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji [Developmental evaluation as a challenge to the modern educational system], “Zarządzanie Publiczne,” vol. 19, no. 3, pp. 89–98.
 • Kochanowicz A.M. (2012). Odkrywanie ekspresji językowej dziecka niemówiącego [Discovering the linguistic expression of a non-speaking child], [in:] B. Grochmal-Bach, M. Alberska, A. Grzebinoga (eds.), Wspomaganie funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnością [Supporting the psychosocial functioning of people with disabilities], Krakow: Jesuit University Ignatianum; WAM.
 • ---
 • Kochanowicz, A.M. (2019). Eye tracking w diagnozie, terapii i edukacji dzieci z niepełno- sprawnością sprzężoną. Zarys problematyki [Eye tracking in the diagnosis, therapy, and education of children with multiple disabilities: Outline of the issue], “Elementary Education in Theory and Practice,” vol. 14, no. 4, pp. 109–119. DOI: 10.35765/ eetp.2019.1454.08.
 • Loebel W. (2006). Szkic rozwoju wspomagającej i alternatywnej komunikacji w Polsce [Out- line of the development of Augmentative and Alternative Communication in Poland], [in:] J.J. Błeszyński (ed.), Alternatywne i wspomagające metody komunikacji [Augmenta- tive and alternative methods of communication]. Krakow: Impuls.
 • Marcinkowska B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębsza niepełnosprawnością intelektualną – w poszukiwaniu wzajemności i współpracy [Model of com- munication skills of people with deeper intellectual disability: In search of reciprocity and cooperation], Warsaw: APS.
 • Mizerek H. (2017). Studium przypadku w badaniach nad edukacją Istota i paleta zastoso- wań [Case study in educational research: Essence and range of applications], “Przegląd Pedagogiczny,” no. 1, pp. 9–22.
 • Romski M., Sevcik R.A., Barton-Hulsey A., Whitmore A.S. (2015). Early intervention and AAC: What a difference 30 Years makes, “Augmentative and Alternative Communica- tion,” vol. 31, no 3, pp. 1–22. DOI:10.3109/07434618.2015.1064163.
 • Regulation of the Minister of National Education of 25 August 2017 on Pedagogical Supervision, Journal of Laws 2017, item 1658.
 • Simons H. (2009). Case study research in practice, London–New York: Sage.
 • Smyczek A., Bolon B., Bombińska-Domżał A., Guzik J. (2006). Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Program edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających komunikacji wspomagającej (AAC) [Your symbols, my words and the fun begins! Educational program for families of non-speaking children using assistive communication (AAC)], Krakow: Mówić bez słów Association.
 • Yin R.K. (2018). Case study research and applications: Design and methods, Los Angeles, CA: Sage.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.