PL EN


2020 | 15 | 3(57) | 145-163
Article title

Children’s conceptions of knowledge and cognition: On the development of epistemic thinking in early and middle childhood

Authors
Content
Title variants
PL
Dziecięce koncepcje wiedzy i poznania - o rozwoju myślenia epistemologicznego dzieci we wczesnym i średnim dzieciństwie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Metacognitive and epistemological reflection are often perceived as being beyond the perceptive and cognitive abilities of young children. Research, however, has proven that at a very early stage of develop- ment children are naturally intrigued by their own minds, observe and draw conclusions, build personal conceptions of knowledge and cognition, and quickly move from the stage of “naïve theories of mind” to reflecting on more advanced epistemological phenomena. The aim of this article is present the idea of epistemological reflection and its role in the development of children’s conceptions of knowledge and cognition. Theoretical considerations will be complemented with a research project driven by the following research questions: What is the conception of knowledge among young children? What differ- ences do they perceive between knowledge and learning? Visual and verbal explanations prepared by children will be used to present the role such personal epistemology plays in future self-regulation com- petency and in constructing children’s ability to evaluate their own learning and set new aims. In summary, the conclusions for educational practice will be discussed.
PL
Refleksja metapoznawcza i epistemologiczna są często uważane za formy aktywności niedostępne percepcji małego dziecka. Tymczasem badania świadczą, że dzieci już na stosunkowo wczesnych etapach rozwoju są żywotnie zainteresowane tym, co dzieje się w umyśle człowieka, obserwują i wyciągają wnioski, formułują własne, osobiste teorie wiedzy i uczenia się szybko przechodząc od tzw. „naiwnych teorii umysłu” do rozważań natury epistemologicznej. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie czytelnikom istoty refleksji epistemologicznej i roli, jaką pełni ona w rozwoju dziecięcych koncepcji wiedzy i poznania. Analizy teoretyczne wzbogacone zostaną prezentacją projektu badawczego, który zmierzał do znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Jaką koncepcją wiedzy posługują się dzieci w młodszym wieku szkolnym? Jakie dostrzegają różnice między wiedzą a uczeniem się? W oparciu o analizę semantyczną zebranych wypowiedzi graficznych i werbalnych dzieci ukazana zostanie rola osobistej epistemologii jako istotnego wymiaru przyszłej kompetencji w świadomym regulowaniu własnego uczenia się, ocenianiu jego skuteczności i wyznaczaniu sobie kolejnych celów. W podsumowaniu tekstu przedstawione zostaną wnioski dla praktyki edukacyjnej.
Year
Volume
15
Issue
Pages
145-163
Physical description
Dates
published
2020-10-16
Contributors
author
References
 • Alexander J.M., Schwanenflugel P.J. (1996). Development of metacognitive concepts about thinking in gifted and non-gifted children: Recent research, “Learning & Individual Differences,” vol. 8, no. 4 pp. 305–325.
 • Barzilai S., Zohar A. (2014). Reconsidering personal epistemology as metacognition: A multifaceted approach to the analysis of epistemic thinking, “Education Psychologist,” vol. 49 (1), pp. 13–35.
 • Bendixen L.D., Feucht F.C. (eds.) (2010). Personal epistemology in the classroom. Theory, research, and implication for practice, New York: Cambridge University Press.
 • Bendixen L.D., Rule D.C. (2004). An integrative approach to personal epistemology: A guiding model, “Educational Psychologist,” vol. 39 (1), pp. 69–80.
 • Białecka-Pikul M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem [The birth and development of reflection on thinking], Krakow: UJ.
 • Briell J., Elen J., Verschaffen L., Clarebout G. (2011). Personal epistemology: Nomenclature, conceptualizations, and measurements, [in:] J. Elen, E. Stahl, R. Bromme, G. Clare- bout (eds.), Links between beliefs and cognitive flexibility: Lessons learned, Springer Science+Business Media, pp. 7–36.
 • Carpendale J.I., Chandler M.J. (1996). On the distinction between false belief understanding and subscribing to an interpretive theory of mind, “Child Development,” vol. 67, pp. 1686–1706.
 • Feucht F.C. (2010). Epistemic climate in elementary classrooms, [in:] L.D. Bendixen, F.C. Feucht (eds.), Personal epistemology in the classroom: Theory, research, and implications for practice, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 55–93.
 • Flavell J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry, “American Psychologist,” vol. 34 (10), pp. 906–911.
 • Flavell J.H., Green F.L., Flavell E.R. (1995). Young children’s knowledge about thinking, “Monographs of the Society for Research in Child Development,” series no. 243, vol. 60, no. 1.
 • Gawrych A. (2017). Koncepcja uczenia się w wypowiedziach dzieci w młodszym wieku szkolnym [The concept of learning in the statements of younger school children] [Unpublished thesis, written under the supervision of Dr. Dorota Zdybel for the University of Social Sciences in Łódź].
 • Hofer B. (2004). Epistemological understanding as a metacognitive process: Thinking aloud during online searching, “Educational Research,” vol. 39 (1), pp. 43–55.
 • Hofer B.K., Bendixen L.D. (2012). Personal epistemology: Theory, research, and future directions, [in:] APA educational psychology handbook. DOI: 10.1037/13273-009. https:// www.researchgate.net/publication/284893012_Personal_epistemology_Theory_re- search_and_future_directions
 • Hoskins, B., Fredriksson, U. (2008). Learning to learn: What is it and can it be measured? “JRC Scientific and Technical Reports,” Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • ---
 • Kanevsky L., Geake J. (2004). Inside the zone of proximal development: Validating a multifactor model of learning potential with gifted students and their peers, “Journal for the Education of the Gifted,” vol. 28 (2), pp. 182–217.
 • King P.M., Kitchener K.S. (2004). Reflective judgment: Theory and research on the development of epistemic assumptions through adulthood, “Educational Psychologist,” vol. 39 (1), pp. 5–18.
 • Key competences in the process of lifelong learning. European Reference Framework. EU Council Recommendations of 22 May 2018 on Key Competences for Lifelong Learning. (2018/C 189/01). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELE X:32018H0604(01)&from=EN
 • Kuhn D. (2000). Theory of mind, metacognition, and reasoning: A life-span perspective, [in:] P. Mitchell, K.J. Riggs (eds.), Children’s reasoning and the mind, New York: Psychology Press, pp. 301–326.
 • Kuhn D., Dean D. Jr. (2004). Metacognition: A bridge between cognitive psychology and educational practice, “Theory Into Practice,” vol. 43 (4), pp. 268–273. DOI: 10.1207/ s15430421tip4304_4
 • Kuhn D., Weinstock M. (2002). What is epistemological thinking and why does it matter?, [in:] B.K. Hofer, P.R. Pintrich (eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing, New York: Routledge, pp. 121–144.
 • Ledzińska M., Czerniawska M. (2011). Prawidłowości rozwoju sfery metapoznawczej w teorii i praktyce nauczania [Patterns of the development of the metacognitive func- tion in teaching theory and practice], [in:] J. Trempała (ed.), Prawidłowości rozwoju człowieka [Patterns of human development], Warsaw: PWN, pp. 353–363.
 • Pillow B.H. (2008). Development of children’s understanding of cognitive activities, “The Journal of Genetic Psychology,” vol. 169 (4), pp. 297–321.
 • Pramling I. (1986). The origin of the child’s idea of learning through practice, “European Journal of Psychology of Education,” vol. 1 (3), pp. 31–46.
 • Schommer-Aikins M. (2002). An evolving theoretical framework for epistemological belief system, [in:] B.K. Hofer, P.R. Pintrich (eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing, Mahwah, NJ–London: LEA Publishers, pp. 103–118.
 • Wellman H.M. (1985). The child’s theory of mind: The development of conceptions of cognition, [in:] S.R. Yussen (ed.), The growth of reflection in children, Orlando, FL: Academic Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1557_10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.