PL EN


2020 | 15 | 4(58) | 53-63
Article title

Edukacja żywieniowa w myśl zasad zrównoważonego rozwoju

Content
Title variants
EN
Nutrition Education in Accordance with the Principles of Sustainable Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie szerszego zakresu edukacji żywieniowej, w której ujęta zostaje wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ujęcie takiej perspektywy pozwala na tworzenie modelu edukacji, kształtując świadomych konsumentów. W pierwszej części prezentuję teoretyczne założenia idei zrównoważonego rozwoju, prezentuję jej wpływ na ekonomię, ekologię i społeczeństwo. Następnie omawiam edukację żywieniową, ujęcie teoretyczne oraz wykorzystanie w edukacji wczesnoszkolnej. Druga część niniejszego wywodu to omówienie metodologii badań przeprowadzonych wśród uczniów klas trzecich szkoły podstawowej, która opiera się na triangulacji technik ankiety i wywiadu, gdzie wykorzystana zostaje metoda sondażu diagnostycznego. Kolejno omawiam wyniki przeprowadzo- nej ankiety oraz przedstawiam wypowiedzi dzieci. Podsumowaniem wyników badań są rekomendacje uczniów biorących udział w badaniu. Zakończeniem wywodu jest ewaluacja założeń teoretycznych i wyników badań oraz ich konfrontacja z wynikami eksperymentu pedagogicznego przeprowadzonego w 2015 roku.
EN
The aim of this article is to present a broader scope of nutrition education which includes the knowledge of sustainable development. Presenting such a perspective allows us to create a model of education that helps us shape conscious consumers. In the first part, I present theo- retical premises of the idea of sustainable development, along with its impact on the economy, ecology and society. Then I go on to discuss the theoretical approach to nutrition education and its use in early school education. The second part of this article presents a discussion on the methodology of the research carried out among third grade students of a primary school, which is based on the triangulation of survey and interview techniques, where the method of diagnostic survey is used. Then, I discuss the results of the survey and present the children’s statements. The results of the research are finally summed up with the recommendations of the students participating in the study. Finally, I present the evaluation of theoretical premises and research results, as well as their comparison with the results of the pedagogical experiment carried out in 2015.
Year
Volume
15
Issue
Pages
53-63
Physical description
Dates
published
2020-11-21
Contributors
References
 • Bauman, T. (2010). Poznawczy status danych jakościowych, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K. J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice: Oblicza akademickiej praktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Berdo, J. (2006). Zrównoważony rozwój w stronę życia w harmonii z przyrodą, Sopot: Earth Conservation.
 • Ciążela, H. (2005). Edukacja wobec etycznego wymiaru idei rozwoju trwałego i zrównoważonego, "Prakseologia", 145.
 • Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych (P. Tomanek, Tłum.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Gerwin, M. (2008). Plan zrównoważonego rozwoju dla Polski. Lokalne inicjatywy rozwojowe. Sopot: Earth Conservation.
 • Hłobił, A. (2010). Teoria i praktyka edukacji ekologicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju", nr 2.
 • Paśko, I. (2007). Edukacja ekologiczna w kształceniu zintegrowanym, [w:] D. Czajkowska-Zbiorowska, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczna szkoła. Bezpieczny uczeń. Edukacja wobec zagrożeń szkolnych, Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • Pérez-Rodrigo, C., Aranceta, J. (2003). Nutrition education in schools: Experiences and challenges, "European Journal of Clinical Nutrition", 57(S1), 82–85. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1601824
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Prandecki, K. (2011). Człowiek i społeczeństwo w koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko (red.), Uwarunkowania rozwoju zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy: Monografia naukowa, Białystok: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 • Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej. (2001). Ministerstwo Środowiska.
 • Rauch, F., Steiner, R. (2006). School development through Education for Sustainable Development in Austria, "Environmental Education Research", 12(1), 115–127.
 • Report of the World Comission on Environment and Development, Pobrano 7 lipiec 2020, z https://www.un.org/en/sections/general/documents/
 • Sprawiedliwy handel. (2020). http://www.sprawiedliwyhandel.pl/web/guest/czym-jest-sprawiedliwy-handel//asset_publisher/tT3C/content/ powstanie-i-rozwoj-sprawiedliwego-handlu
 • Szadzińska, E. (2017). Projekt zmian procesu kształcenia akademickiego ukierunkowanego na wartości społeczne. "Pedagogika. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas", nr 14.
 • Szczepaniec-Cięciak, E. (2004). Relacja między pedagogiką a ekologią na przykładzie nauczania i wychowania dla zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Palka (red.), Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Szempruch, J. (2012). Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 • Więckowski, R. (1993). Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Żeber-Dzikowska, I. (2013). Edukacja ekologiczna i zrównoważony rozwój w klasach I-III szkoły podstawowej, [w:] E. Szadzińska (red.), Dydaktyczne „Tropy” zróżnoważonego rozwoju w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1558_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.