PL EN


2020 | 15 | 4(58) | 103-116
Article title

Świadomość zdrowego odżywiania u dzieci w wieku wczesnoszkolnym a działania realizowane przez szkołę

Content
Title variants
EN
Healthy Eating Awareness among Early School Children and Activities Undertaken by Schools
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Żyjemy w takich czasach, że świadomość znaczenia zdrowego odżywiania jako istotnego czynnika zdrowia jest już powszechnie wiadoma. Do zadań szkoły z racji pełnionej misji edukacyjnej i wychowawczej należy kształtowanie nawyków, zachowań i postaw promujących zdrowe odżywianie. Dlatego słuszne wydaje się podjęcie i przeprowadzenie badań wśród uczniów szkoły podstawowej w celu poznania ich świadomości w zakresie zdrowego odżywiania oraz działań realizowanych przez szkoły z edukacji żywieniowej. W części empirycznej artykułu zaprezentowano analizę wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów klas drugich i trzecich (N=170) w kilku wybranych szkołach podstawowych na terenie Powiatu Bialskiego w woj. lubelskim. Dopełnieniem badań ilościowych były badania jakościowe przeprowadzone w formie indywidualnych wywiadów z 8 nauczycielami-wychowawcami uczniów klas objętych badaniem. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników badań z jednej strony pokazała wysoki poziom wiedzy badanych uczniów w zakresie zdrowego odżywiania, na co w dużym stopniu mają wpływ atrakcyjne działania edukacyjne prowadzone przez nauczycieli, a z drugiej strony oceniła sposób odżywiania uczniów, który w wielu obszarach budzi niepokój i wymaga integracji z rodzinami.  
EN
In our times, the knowledge of good nutrition as an important health factor is an element of social awareness. One of the primary responsibilities of schools, which perform educational and didactic functions,is to increase this knowledge and develop habits and attitudes promoting healthy eating. Therefore, it seems advisable to undertake and conduct research among primary school students in order to learn about their awareness of healthy eating and about nutrition education activities undertaken by schools. In the empirical part of the article, there is an analysis of the findings of the research conducted among second- and third-graders (N=170) in selected primary schools across the Biała Podlaska district in the Lublin voivodeship. The quantitative research is complemented with the qualitative research in the form of individual interviews with eight form teachers responsible for the classes covered by the study. The analysis and interpretation of theresults, on the one hand, indicated a high level of pupils’ knowledge of good nutrition, which is largely influenced by the interesting educational activities conducted by the teachers. On the other hand, suchanalysis evaluated the pupils’ diet which, in many aspects, gives rise to concern and requires integration with their families.
Year
Volume
15
Issue
Pages
103-116
Physical description
Dates
published
2020-11-21
Contributors
References
 • Brzezińska A. (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Demel M. (1980). Pedagogika zdrowia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Dziwisz S. (2017). Wdrażanie zasad zdrowego żywienia w szkołach publicznych – walka z otyłością i niedożywieniem, “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities”, nr 62 (376), s. 61-71.
 • Franciscato S.J., Janson G., Machado R., Pereira Lauris J.R., Javarez de Andrade S.M., Fisberg M. (2019). Impact of the Nutrition Education Program Nutriamigos® on Levels of Awareness on Healthy Eating Habits in School-aged Children, „Journal of Human Growth and Development”, nr 29(3), s. 390-402, DOI: 10.7322/jhgd.v 29.9538.
 • Gawęcki J. (2010). Żywienie człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Harwas-Napierała B., Trempała, J. (red.). (2004). Psychologia rozwoju człowieka – część 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jarosz M. (2008). Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, Warszawa: Wydawca Instytut Żywności i Żywienia.
 • Kunachowicz H., Czarnowska-Misztal E., Turlejska H. (2007). Zasady żywienia człowieka, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Kunachowicz H., Przygoda B., Nadolna I., Iwanow K. (2019). Tabele składu i wartości odżywczej żywności, Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.
 • Molska K. (red.). (2010). Zasady zdrowego żywienia, Warszawa: Wydawca Instytut Żywności i Żywienia.
 • Swaminathan S., Thomas T., Kurpad A. V., Vaz M. (2019). Perceptions of Healthy Eating: A Qualitative Study of School-Going Children in South India, “Health Education Journal”, nr 68 (2), s. 94-110, DOI: 10.1177/0017896909103845.
 • Syrek E. (2000). Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wolański N. (2012). Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wolny B. (2012). Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • WHO (2012). Social Determinants of Health and Well‑being Among Young People, HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL‑AGED CHILDREN (HBSC) STUDY: INTERNATIONAL REPORT FROM THE 2009/2010 SURVEY, Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6).
 • Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K. (2010). Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Żebrowska M. (red.). (1986). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Tom I, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017, poz. 356).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2020_1558_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.