PL EN


2021 | 16 | 1(59) | 23-40
Article title

Uczeń szkoły muzycznej I stopnia w edukacji wczesnoszkolnej – wypowiedzi nauczycieli klas I–III na temat wybranych aspektów funkcjonowania szkolnego początkujących muzyków

Authors
Content
Title variants
EN
First-Level Music School Student in Early School Education. Statements by Teachers of Grades 1-3 on Selected Aspects Concerning the Ways Beginning Musicians Function at School
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł przedstawia wyniki badań jakościowych przeprowadzonych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy wśród swoich wychowanków mają/mieli uczniów szkoły muzycznej. Celem badań było poznanie opinii pedagogów na temat wybranych aspektów szkolnego funkcjonowania tych dzieci. Główny problem badawczy został zawarty w pytaniu: Czy i jaką specyfiką odznacza się szkolne funkcjonowanie uczniów kl. I-III, którzy równocześnie uczęszczają do szkoły muzycznej I stopnia? Szczegółowe problemy badawcze odnosiły się do postępów w nauce tych uczniów, ich relacji z rówieśnikami, różnorodnych problemów i wyzwań związanych z ich funkcjonowaniem, a także wsparcia, jakiego udzielają im nauczyciele. Artykuł składa się z trzech części. Część teoretyczna przedstawia szkołę muzyczną jako specyficzne środowisko wychowawcze, a także przybliża znaczenie edukacji muzycznej we wszechstronnym rozwoju dzieci. Część metodologiczna zawiera charakterystykę celu badań, problemy badawcze oraz wykorzystane procedury badawcze. Część trzecia prezentuje wyniki badań i płynące z nich wnioski. Wynika z nich, że szkolne funkcjonowanie uczniów szkół muzycznych odznacza się pewną określoną specyfiką, szczególnie pod względem wyników w nauce i relacji społecznych. Istotnym wnioskiem jest także postulat dotyczący optymalizacji procesu kształcenia nauczycieli tak, aby mogli oni skutecznie wspierać w rozwoju swoich uzdolnionych uczniów.
EN
The article describes the results of qualitative research carried out among early education teachers who have music school students among their pupils. The aim of the research was to get to know the teachers’ opinions on selected aspects of school functioning of these children. The main research problem was included in the question: Is there any specific way in which students of grades 1-3, who attend first-level music school, function at school? Detailed research problems referred to those students’ marks, relationships with peers, various problems and challenges related to their functioning, as well as support provided to them by teachers. The first part of the article presents music school as a specific educational environment, and shows the importance of music education in a child’s general development. The methodological part includes the characteristics of the research objective, research questions, as well as research procedures. The third part presents the results and conclusions of the research. The article reveals that the way in which music school students function at school is characterised by some specific features, especially in terms of school achievements and social relations. Another important conclusion is the need for optimizing the process of educating teachers so that they can effectively support the development of their talented students.
Year
Volume
16
Issue
Pages
23-40
Physical description
Dates
published
2021-02-16
Contributors
author
References
 • Adrjan B. (2011). Kultura szkoły. W poszukiwaniu nieuchwytnego, Kraków: Impuls.
 • Bastian H. G. (2000). Musik(erziehung) und ihre Wirkung, Mainz: Schott.
 • Bourdieu P., Passeron J.-C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, tłum. E. Neyman, Warszawa: PWN.
 • Brzezińska A. (2000). Psychologia wychowania, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia, t. 3, Gdańsk: 2000, s. 227-280.
 • Czaja-Chudyba I. (2017). B. Muchacka, M. Głażewski, B. Pawlak, A. Litawa (red.), Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 59-74.
 • Dyrda B. (2012). Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Warszawa: Wydawnictwo Akademicke „Żak”.
 • Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, Sopot: GWP.
 • Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, tłum. P. Tomanek, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Frołowicz E. (2015). Rozwój ogólny a rozwój muzyczny dziecka. O pożytkach z kształcenia muzycznego płynących, [w:] A. Delecka-Bury (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 28-44.
 • Giza T. (2019). E. Piotrowski, M. Porzucek-Miśkiewicz (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 21-42.
 • Gołaszewska M. (1990). Istota i istnienie wartości, Warszawa: PWN.
 • Górniok-Naglik A. (2012). Metafory w edukacji estetycznej, [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy, t. 1, Kraków: Impuls, s. 122-133.
 • Hetland L. (2000). Learning to make music enhances spatial reasoning, „Journal of Aesthetic Education”, No. (3/4), s. 179-238.
 • Ho Y.-C., Cheung M.-C., Chan A. S. (2003). Music training improves verbal but not visual memory: Cross-sectional and longitudinal explorations in children, „Neuropsychology”, No. 17, s. 439-450.
 • Jemielnik J. (2015). Skuteczność realizacji wymagań edukacyjnych w nauczaniu i uczeniu się młodzieży szkół muzycznych, [w:] J. Jemielnik, J. Posłuszna (red.), Muzyka i refleksja pedagogiczna - interpretacje - pogranicza, Kraków: Aureus, s. 77-93.
 • Kamińska B. (2002). Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki: ewolucja poglądów, „Studia Psychologica”, nr 3, s. 187-195.
 • Kisiel M. (2016). Dziecko uzdolnione muzycznie w edukacji wczesnoszkolnej. Obraz edukacji muzycznej klas początkowych z terenu miasta Katowic, [w:] A. Delecka-Bury (red.), Współczesna wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 31-44.
 • Kochanowska E. (2012). Rozpoznawanie uczniów zdolnych w kształceniu zintegrowanym, [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy, t. 1, Kraków: Impuls, s. 289-301.
 • Kochanowska E., (2018). Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, Wydawnictwo Impuls, Kraków.
 • Kołodziejski M. (2018). Zdolności muzyczne ustabilizowane a imitacja i improwizacja rytmiczna w metrum dwudzielnym studentów wczesnej edukacji w badaniach własnych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, vol. 13, nr 2(48), s. 139-164. https://doi.org/10.14632/eetp.2018.13.48.139
 • Kołodziejski M. (2012). Zdolności muzyczne i twórczość dzieci utalentowanych matematycznie w świetle badań własnych, [w:] M. Suświłło (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji - konteksty i wyzwania, Olsztyn: Wydawnictwo UWM s. 303-322.
 • Konaszkiewicz Z. (2015). Specyfika szkoły muzycznej w Polsce, - szanse i zagrożenia, [w:] A. Delecka-Bury (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-27.
 • Konaszkiewicz Z. (2016). Dzieciństwo ucznia szkoły muzycznej, [w:] A. Delecka-Bury (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 11-30.
 • Koszalińska K. (2013). Twórczość a szkolne funkcjonowanie dziecka, „Kultura i edukacja” nr 4 (97), s. 53-69.
 • Kozielecki J. (2002). Transgresja i kultura, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kvale S. (2010). Prowadzenie wywiadów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kwiatkowska-Góralczyk M. (2018). Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny – wokół problemu (nie)kompetencji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 4, s. 13-21.
 • Ławrowska R. (2015). Model optymalny i rzeczywistość kształtowania kompetencji muzyczno-metodycznych specjalistów wczesnej edukacji, [w:] E. Kochanowska, R. Majzner (red.), Muzyka w dialogu z edukacją, Kraków: Libron, s. 25-38.
 • Małyska A. (2015). Dziecko twórcze w szkole – nauczyciele o sposobach rozpoznawania oraz rozwijania potencjału twórczego ucznia, [w:] A. Prusik, Ł. Kabzińska (red.), Funkcjonowanie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wybranych środowiskach i sposoby jego wspierania, Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, s. 159-186.
 • Miles M. B., Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych, tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.
 • Mróz A. (2012). Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w przyspieszonym rozwoju osób zdolnych, [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, D. Jastrzębska (red.), Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych, Warszawa: ORE, s. 19-24.
 • Niemierko B. (2012). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Poraj G. (2015). Wypełnianie zadań rozwojowych ucznia w relacji z nauczycielem, [w:] A. Delecka-Bury (red.), Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia?, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 45-65.
 • Referda M. (2019). Zdolności a porażka szkolna. Jaką rolę odgrywa osobowość?, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Sacher W. (2012). Źródła wartości wychowawczych w procesie kształcenia muzycznego dzieci, [w:] E. Ogrodzka-Mazur, U. Szuścik, A. Gajdzica (red.), Edukacja małego dziecka. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy, t. 1, Kraków: Impuls, s. 155-175.
 • Schellenberg E. G. (2005). Music and Cognitive Abilities, „Current Directions in Psychological Science”, vol. 14, No. 6, s. 317-320.
 • Sękowski A. E. (2000). Osiągnięcia uczniów zdolnych, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Sowińska H. (2012). Rozwój kompetencji społecznych dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej, [w:] H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, s. 271-301.
 • Suświłło M. (2019). Związek rozwoju muzycznego z rozwojem języka dziecka. Wyzwania dla wczesnej edukacji, „Ars Inter Culturas”, vol. 8, s. 121-136.
 • Szmidt K. (2013). Pedagogika twórczości, Sopot: GWP.
 • Szmidt K. (2017). Edukacyjne uwarunkowania rozwoju kreatywności, Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Uszyńska-Jarmoc J. (2008). Aktywność twórcza jako narzędzie rozwoju i autokreacji człowieka w pełnym cyklu życia [w:] W. Limont, J. Cieślikowska, J. Dreszer (red.), Zdolności, talent, twórczość, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 199-208.
 • Wilsz N, Czerniawska E. (2010). Wpływ edukacji muzycznej na rozwój umiejętności samoregulacyjnych i aktywności strategiczne, [w:] W. Limont, J. Dreszer, J. Cieślikowska (red.), Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego, t. I, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, s. 99-120.
 • Wojnar I. (1997). Możliwości wychowawcze sztuki, [w:] I. Wojnar (red.), Teoria wychowania estetycznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 10-29.
 • Fatyga B., Kietlińska B. (2014)., Kompetencja kulturowa, <http://ozkultura.pl/wpis/962/5> [dostęp: 20.10.2020].
 • Jankowska M. (2012). Funkcje założone szkolnictwa, statystyka, sieć szkolna, [w:] W. Jankowski (red)., Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia, Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca <https://www.gov.pl/web/kultura/raporty-raport-o-szkolach-muzycznych-i-stopnia-raport-o-szkolach-muzycznych-ii-stopnia [dostęp: 25.11.2020]>.
 • https://prawo.cea-art.pl/rozporzadzenia-i-zarzadzenia/ [dostęp: 02.11.2020].
 • http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001569 [dostęp: 26.11.2020].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2021_1659_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.