PL EN


2021 | 16 | 1(59) | 41-51
Article title

Śpiew i piosenka a edukacja do starości w kształceniu zintegrowanym

Content
Title variants
EN
Singing and Songs, and Education until Old Age in Early School Education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę i miejsce edukacji muzycznej w życiu i rozwoju uczniów klas I–III szkoły podstawowej. Autorka opisuje rozwój muzyczny dziecka w wieku wczesnoszkolnym, wymienia szereg funkcji wczesnej edukacji muzycznej oraz pięć form aktywności muzycznej, w których powinni regularnie uczestniczyć uczniowie. Ze względu na podjęty temat, autorka szczególnie zwraca uwagę na śpiewanie piosenek oraz związane z tym walory ogólnorozwojowe. Dalszą część artykułu stanowi refleksja na temat przemianach demograficznych i postępującego procesu starzenia się polskiego społeczeństwa. Odnosząc się do literatury przedmiotu, autorka zwraca uwagę na realizację w szkole ogólnokształcącej treści związanych z edukacją do starości. Podkreśla ona, że nauczyciele w szkole powinni na zajęciach stymulować prawidłowy, wszechstronny rozwój wychowanków, ukazywać pozytywne strony starzenia się i starości oraz kształtować postawy wobec seniorów. Jest to możliwe między innymi na zajęciach muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem śpiewu i piosenek. Dowodem tego jest przedstawiona analiza wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego oraz występujących w nich treści związanych ze starością i osobami w podeszłym wieku.
EN
The aim of the article is to draw our attention to the role and place of music education in the life and development of students in grades 1-3 of the primary school. The author describes the musical development of an early school child, she lists various functions of early music education, and she describes five forms of musical activity in which students should regularly participate. Due to the topic of this article, the author emphasizes that singing songs has many values connected with the overall development of pupils. The next part of the article is a reflection on demographic changes and aging of the Polish society. Referring to the books on the subject, the author emphasizes that education until old age should be promoted in school education. She writes that teachers at school should stimulate correct and comprehensive development of pupils during classes, show the positive aspects of aging and old age, and shape proper attitudes towards seniors. This is possible, e. g. during music classes, with particular emphasis on singing and songs. The authors confirms it through the analysis of selected children's songs the lyrics of which are related to old age and seniors.
Year
Volume
16
Issue
Pages
41-51
Physical description
Dates
published
2021-02-16
References
 • Bonna B. (2005). Rodzina i przedszkole w kształtowaniu umiejętności muzycznych dzieci. Zastosowanie koncepcji Edwina E. Gordona, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 • Danel-Bobrzyk D. (1999). Muzyka we wszechstronnym wychowaniu dziecka [w:] Muzyka w edukacji i wychowaniu, H. Danel-Bobrzyk (red.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Dymon M. (2013). Wiedza i umiejętności warunkiem aktywności twórczej w edukacji muzycznej, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Gloton R., Clero C. (1976). Twórcza aktywność dziecka, Warszawa: WSiP.
 • Główny Urząd Statystyczny, dane z 2019 r., www.stat.gov.pl [data dostępu 03.01.2020].
 • Januszewska-Warych M., Grabowksa G. (2002). Edukacja muzyczna w zintegrowanym systemie pracy w klasach 1–3 szkoły podstawowej. (Poradnik metodyczny), Słupsk, Wyd. Uczelniane PAP.
 • Kamper-Kubańska M. (2006). Wychowanie przez sztukę, czyli pedagogiczne, psychologiczne i terapeutyczne aspekty muzyki, [w:] Dylematy edukacji artystycznej. Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka, W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, s. 520-523.
 • Lipska E., Przychodzińska M. (1991). Muzyka w nauczaniu początkowym. Metodyka, Warszawa: WSiP.
 • Motyka W.( 2015). Muzykowanie w przedszkolu. teoria i metodyka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Rudnik A. (2016). Dzieci i młodzież wobec ludzi starych i starości – perspektywa pedagogiczna [w:] Obiektywny i subiektywny wymiar starości. Tom 2, Refleksje nad starością, E. Dubas, E. Muszyński (red.) , Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 104-105.
 • Sacher W. A. (2012). Pedagogika muzyki. Teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Stypińska J. (2010). Dyskryminacja osób starszych w Polsce. „Niebieska Linia”, nr 2.
 • Suświłło M. (2001). Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Trzcionka-Wieczorek A. (2014). Edukacja do aktywnej starości w treściach podręczników szkolnych, [w:] Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, A. Szczurek-Boruta, B. Chojnacka-Synaszko (red.), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek..
 • Trzcionka-Wieczorek A. ( 2017). Ćwiczenia śródlekcyjne przy muzyce jako ważny element w kształceniu zintegrowanym, „Nauczyciel i Szkoła” nr 4.
 • Watoła A. (2008). Muzyka w stymulowaniu rozwoju dziecka, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” nr 2.
 • Zych A.A. (2012). Profilaktyka gerontologiczna a normalne i optymalne starzenie się, [w:] Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość, A. A. Zych (red.), Łask: Wydawnictwo Over Group.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2021_1659_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.