PL EN


2021 | 16 | 1(59) | 79-91
Article title

Pojęcie rodziny w twórczym procesie dziecięcej interpretacji świata

Authors
Content
Title variants
EN
Concept of the Family in the Creative Process of Children’s Interpretation of the World
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zrealizowanych zgodnie z założeniami konstruktywizmu i przeprowadzonych w roku szkolnym 2018/2019 w wybranych szkołach podstawowych. Celem badań było zdiagnozowanie sposobów rozumienia abstrakcyjnego pojęcia rodzina w grupie dzieci w młodszym wieku szkolnym, w środowisku wielkomiejskim (Łódź). Przyjęto tezę, iż skutecznym sposobem wydobywania znaczeń nadawanych przez dzieci jest wyzwalanie ich aktywności twórczej. Wykorzystano typowe dla psychodydaktyki twórczości techniki: asocjogramy, pytania i tworzenie analogii. Opracowaniu poddano materiał badawczy uzyskany w toku obserwacji oraz analizy wytworów twórczych dzieci. Wykorzystana strategia pozwoliła na zrekonstruowanie dziecięcego procesu rozumienia pojęcia rodzina oraz na ukazanie możliwości tkwiących w psychodydaktyce twórczości, pozwalających na uruchomienie dziecięcego interpretowania świata, wydobywanie osobistych, oryginalnych jego reprezentacji.
EN
The article presents the results of the research carried out in the school year 2018/2019 in selected primary schools. The research was compliant with the assumptions of constructivism. The aim of the study was to diagnose the ways of understanding the abstract concept of a family in a group of younger schoolchildren from a large city (Lodz). It was assumed that an effective way of extracting meanings given by children is to trigger their creative activity. Typical psychodidactic techniques were used: asking questions, drafting cognitive maps and creating analogies. The material obtained in the course of observation and analysis of children’s creations has been studied. The strategy used made it possible to reconstruct the children’s process of understanding the concept of a family, and to show the possibilities inherent in the psychodidactics of creativity. Such possibilities enable teachers to activate children’s way of interpreting the world and eliciting its personal and original representations. 
Year
Volume
16
Issue
Pages
79-91
Physical description
Dates
published
2021-01-12
Contributors
author
References
 • Angrosino, M.V. (2007). Doing Ethnographic and Observational Research. London: Uwe Flick.
 • Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (eds.). (2005). The Sage Handbook of Qualitative Researc,. Los Angeles: Sage Publications.
 • Donaldson M. (1986). Myślenie dzieci, tłum. A. Hunca-Bednarska, E. M. Hunca, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Ferrara M., Friant N. (2015). The Application of a Multi-Methodology Approach to a Corpus of Social Representations „Qual Quant”, VI,1 – 19; DOI 10.1007/s11135-015-0203-3.
 • Gołębniak B. D. (2013). Edukacyjne badania w działaniu – między akademicką legitymizacją a realizacyjnymi uproszczeniami, [w:] H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu, Warszawa: Scholar, s. 51-75.
 • Kamiński A. (1975). Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa: PWN.
 • Kawula J,. Brągiel A., Janke W. (1997). Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Klus-Stańska D. (2010). Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Kotlarska-Michalska A. (2015). Obrazy życia rodzinnego z perspektywy półwiecza badań nad rodziną polską, [w:] I. Taranowicz, S. Grotowska (red.), Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wybrane problemy, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, s. 27-56.
 • Nęcka E. (2005). Psychologia twórczości, Sopot: GWP.
 • Okoń W. (2001). Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Reason P., Bradbury H. (eds.). (2008). The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice, Los Angeles: Sage Publications.
 • Rembowski J. (1972). Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa: PWN.
 • Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 • Schaffer H.R. (2006). Rozwój społeczny, tłum. M. Białecka-Pikul, K. Sikora, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Szmidt K. (2005). Pedagogika twórczości, Sopot: GWP.
 • Tatarkiewicz W. (1975). Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PWN.
 • Tunnicliffe S.D. & Reiss M.J. (1999). Building a model of the environment: How do children see animals? „Journal of Biological Education” nr 33.
 • Urbaniak-Zając, D., Piekarski J. (red.). (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Ziemska M. (1979). Rodzina a osobowość, Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Weizenbaum J. (2008). Moglibyśmy mieć raj, Forum, wyd. z 28 stycznia.
 • Wrzesień W. (2003). Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji międzypokoleniowych w rodzinie, Poznań: Wydawnictwo UAM.
 • Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pwn.pl/sjp/rodzina;2515555.html (data dostępu: 03.10. 2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_eetp_2021_1659_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.