PL EN


2020 | 11 | 34 | 27-48
Article title

Projekt wieczystego pokoju. Polityczne marzenie wielkiego filozofa

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL BADAWCZY: Celem artykułu jest przedstawienie projektu wiecznego pokoju Immanuela Kanta pod kątem jego filozoficznych i politycznych założeń. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Głównym problemem analizowa‑ nym w tym tekście jest ukazanie roli myślenia teoretycznego i jego politycznych implikacji. Filozofia krytyczna Kanta wyznaczyła nową drogę refleksji filozoficz‑ nej. Zasadniczo filozofowanie po Kancie okazało się niemożliwe bez odniesienia do jego myśli (czy to w sensie pozytywnym, czy też negatywnym). W ramach myśli filozofa pojawiła się także refleksja polityczna. Ważnym miejscem w tej refleksji wydaje się określenie ogólnego celu ludzkości, którym, według Kanta, jest dążenie do wiecznego pokoju. PROCES ARGUMENTACJI: Artykuł próbuje opisać projekt wiecznego pokoju Kanta z punktu widzenia problemu jego wykonalności. Ta kwestia ujawnia podstawowy problem refleksji nad polityką, czyli powiązania teorii z praktyką. WYNIKI BADAŃ: Filozofia jest czysto intelektualną spekulacją, której idee odnoszą się jednak do praktyki politycznej. W tym kontekście można zastano‑ wić się, czy „sny” filozofów­-teoretyków mają zastosowanie w praktycznym (realnym) świecie. WNIOSKI, INNOWACJE I ZALECENIA: We wnioskach próbuje się wy‑ kazać pierwszeństwo namysłu teoretycznego nad praktycznym wdrażaniem koncepcji politycznych w życiu społecznym. Kant – jako filozof – pokazuje, że idee i różne teoretycznie ustalone cele, które stanowią wyzwanie dla człowieka i społeczeństwa, mają sens jedynie jako postulaty a priori, a te dopiero wdrażane w praktyce stają się właściwymi celami do osiągnięcia.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of this paper is an analysis of Kant's project of perpetual peace in point of view his philosophical and political consequences. THE RESEARCH PROBLEM AND METHOD: The main problem undertaken in this text is to show the role of theoretical thinking (dreaming) and its political (real) implications. Immanuel Kant and his critical philosophy set a new path of philosophical reflection in modern times. In principle, philosophizing after Kant has been impossible without reference to his thought (whether in a positive or negative sense). Kant's achievements also included political reflection. An important place in this reflection it seems to be to define the general purpose of humanity, which, according to Kant, is the pursuit of eternal peace. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article attempts to describe Kant's peaceful project from the perspective of the problem of its feasibility. This issue reveals the fundamental problem of reflection on politics, that is, relating theory to practice. RESEARCH RESULTS: Philosophy is purely intellectual speculation whose ideas relate to the practice of political life. In this context, one can consider whether the “dreams” of theoretician philosophers have any application in the practical (real) world. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The conclusions attempt to show the priority of theoretical reflection over the practical implementation of political concepts in social life. Kant as a philosopher shows that the ideas and various goals facing man and society make sense only as a priori postulates that become real goals to accomplish.
Year
Volume
11
Issue
34
Pages
27-48
Physical description
Dates
published
2020-08-05
Contributors
author
References
 • Aron, R. (1996). Peace and War. A Theory of International Relations, trans. by R. Howard, A. B. Fox. New York: Doubleday.
 • Vasques, J. (1982), The Power of Power Politics: A Critique. New Jersey: Rutgers University Press.
 • Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktur, dynamika. red. E. Haliżak, R. Kuźniar. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2006.
 • Koslowski, P. (1985). Staat und Gesellschaft bei Kant. Tübingen: J. C. B. Mohr.
 • Meier, Ch. (2012). Powstanie polityczności u Grekow, przeł. M. A. Cichocki. Warszawa: Teologia Polityczna.
 • Voegelin, E. (2013). Świat Polis. przeł. M. J. Czarnecki. Warszawa : Teologia Polityczna.
 • Kant, I. (2012). Dzieła zebrane. Tom VI. Pisma po roku 1781, red. M. Jankowski, T. Kupś, M. Marciniak, M. Żelazny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Höffe O. (2001). "Königliche Völker". Zu Kants kosmopolitischer Rechts- und Friedenstheorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag.
 • Saner, H. (1995). Die negativen Bedingungen des Friedens. W: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden, Hrsg. O. Höffe. Berlin: Akademische Verlag, s. 43-67.
 • Jaspers, K. (1968). Kants »Zum ewigen Frieden«. W: Aneignung und Polemik, Hrsg. H. Saner. München: Piper, s. 205-232.
 • Borries, K. (1973). Kant als Politiker. Aalen: Scientia Verlag.
 • Szczepański, J. (2017). Filozofia polityczna Immanuela Kanta. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Buchner, W. (1996). Kant- państwo i prawo. Kraków: Aureus.
 • Cavallar, G. (1992). Pax Kantiana. Systematisch-historische Untersuchung des Entwurfs »Zum ewigen Frieden« (1795) von Immanuel Kant. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag.
 • Brandt, R. (1996). Quem fata non ducunt, trahunt: Der Staat, die Staaten und der friedliche Handel. W: Der Vernunftfrieden. Kants Entwurf im Widerstreit, Hrsg. K.-M. Kodalle. Würzburg: Königshausen & Neumann, s. 61-86.
 • Siemek, M. J. (2002). Wolność, rozum, intersubiektywność. Warszawa: Terminus.
 • Höffe, O. (1995). Einleitung: Der Friede – ein vernachlässigtes Ideal. W: I. Kant, Zum ewigen Frieden. Berlin: Akademie, s. 1-28.
 • Gerhardt, V. (1996). Ausübende Rechtslehre. Kants Begriff der Politik. W: Kants in der Diskussion der Moderne. Hrsg. Y. Kato, G. Schönrich. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, s. 464-478.
 • Williams, H. (1992). Morality or Prudence? „Kant-Studien” 83, s. 222-225.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1861
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.