PL EN


2020 | 11 | 35 | 11-27
Article title

Krytyka władzy autorytarnej w Polsce 1926-1939 na łamach pism Stanisława Strońskiego

Content
Title variants
EN
Criticism of the authoritarian government in Poland in 1926-1939 by Stanisław Stroński
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Analiza pism Stanisława Strońskiego zawierających krytykę władzy autorytarnej w Polsce przedwrześniowej. Wskazanie silnych i słabych stron tej krytyki na podstawie konkretnych przykładów. Konfrontacja krytyki władzy autorytarnej z dostępną literaturą na ten temat. Krytyczna ocena stawianych zarzutów natury stricte publicystycznej. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Jakie elementy krytyki władzy autorytarnej Stroński uznawał za najważniejsze? Które z nich mają charakter doraźny (charakterystyczny jedynie dla opisywanej epoki), a które ewentualnie możemy uznać na uniwersalne/ponadczasowe? Zestawienie argumentów publicystycznych z obu stron politycznego sporu, konfrontacja sformułowanych zarzutów z literaturą przedmiotu oraz dostępnymi źródłami historycznymi, wnioskowanie na podstawie krytycznej analizy wykorzystanych materiałów. PROCES WYWODU: W tekście dokonuję zestawienia ostrej krytyki publicystycznej z obiektywną literaturą przedmiotu w postaci licznych opracowań naukowych, wspomnień i dzienników wymienionych przez autora osób, wreszcie także źródeł historycznych jak: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, Dzienniki czynności prezydenta itp. Poprzez krytyczną analizę sformułowanych zarzutów w różnych obszarach życia publicznego staramy się doprecyzować i ocenić zasadność sformułowanych uwag krytycznych, potwierdzić je lub odrzucić – zgodnie ze sztuką krytyki źródeł, zarówno w odniesieniu do ówczesnej sytuacji wewnętrznej państwa polskiego, jak i jego polityki zagranicznej.  WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wśród obszarów krytyki władzy autorytarnej możemy z całą pewnością wskazać dziedziny charakterystyczne dla określonej epoki historycznej (np. przejęcia władzy drogą zbrojnego zamachu stanu), jak również dostrzegamy pewne elementy, które mogą mieć charakter ponadczasowy, a wskazują niekiedy na autorytarny model sprawowania władzy. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Zasadniczą rekomendacją jest zwrócenie uwagi na istotne źródło historyczne, jakim są pisma Stanisława Strońskiego, dotąd rzadko wykorzystywane w dyskusjach naukowych toczonych przez politologów.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: Analysis of the writings by Stanisław Stroński critical about authoritarian government in Poland under Piłsudski’s rule. Indicating its strong and weak points on the basis of specific examples. Confrontation of the authoritarian government criticism with the available literature. Critical evaluation of publicist accusations. RESEARCH PROBLEM AND METHODS: What elements of authoritarian government criticism did Stroński emphasize? Which of them are of temporary (limited to the current era), and which of universal character? Comparison of publicist arguments of both sides of political debate. Confrontation of the formed accusations with relevant literature and available historical sources. Formulating conclusions based on critical analysis of the sources. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Analysis of internal and ex‑ ternal policy of the contemporary government based on monographic works, autobiographies, diaries of politicians mentioned by the Author; and historical sources e.g.: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, Dzienniki czynności prezydenta etc. Specification and evaluation of critical remarks validity (confirmation or rejection) – according to the source criticism art. RESEARCH RESULTS: The areas of authoritarian government criticism include those referring to particular historical era (e.g. seizing power by coup d’état ) and some presumably universal elements indicating quasi authoritarian governing model. CONCLUSIONS, RECOMMENDATIONS AND INNOVATIONS: The principal recommendation is pointing at Stanisław Stroński writings – the significant historical source, rarely used by political scientists in scientific discourse.
Year
Volume
11
Issue
35
Pages
11-27
Physical description
Dates
published
2020-12-18
Contributors
References
 • Bibliografia
 • Beck, J. (1987). Ostatni raport, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Eden, A. (1970). Pamiętniki 1923-1938, Warszawa, Instytut Wydawniczy PAX.
 • Faryś, J. (1990). Stanisław Stroński, Biografia polityczna do 1939 roku, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 • Gmurczyk-Wrońska, M. (2003). Polska – niepotrzebny aliant Francji ?, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 • Gregorowicz, S. (2013). Francusko-sowiecka gra polityczna z dyplomacją polską. Pakt Wschodni 1934-1935, w: Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej 1921-1939, pod red. Kornat M., Kraków: Wydawnictwo Lettra-Graphic.
 • Litwiński, R. (2018). Kordian Józef Zamorski, „granatowy” generał, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Mierzwa, J. (2012). Starostowie Polski Międzywojennej, portret zbiorowy, Kraków: Wydawnictwo UJ.
 • Piotrowski, J. (1994). Aleksander Prystor 1874-1941, Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Piotrowski, J. (2004), Dzienniki czynności prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947, t. I, , Wrocław: Wydawnictwo UWr.
 • Piotrowski, J. (2009). Generał Stefan Hubicki, żołnierz, polityk, lekarz 1877-1955, Wrocław: Wydawnictwo GAJT.
 • Rojek, W. (1994). Protokoły z posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (październik 1939-czerwiec 1940), oprac., t. I. Kraków: Wydawnictwo SECESJA.
 • Rutkowski, T.P. (2000). Stanisław Kot 1885-1975, Biografia polityczna, Warszawa: Wydawnictw DiG.
 • Sioma, M. (2005). Sławoj Felicjan Składkowski 1885-1962, żołnierz i polityk, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Stroński, S. (2007). Polityka rządu polskiego na uchodźstwie w latach 1939-1942, t. I., Nowy Sącz: Wydawnictwo Goldruk.
 • Witos, W. (1990). Dzieła wybrane, Moje wspomnienia, t. II, Warszawa: Wydawnictwo LSW.
 • Wojewódzki, I. (2009). Kazimierz Sosnkowski, Książę niezłomny czy Hamlet w mundurze ?, Warszawa: Wydawnictwo NCK.
 • Wójcik-Łagan, H. (2012). Kult bohatera narodowego, Józef Piłsudski w szkolnej edukacji historycznej w latach trzydziestych XX wieku, Kielce: Wydawnictwo UJK.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1865
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.