PL EN


2020 | 11 | 34 | 109-123
Article title

Krytyka imperialnego Rzymu w Apokalipsie św. Jana

Content
Title variants
EN
Critique of imperial Rome in the Revelation of St. John in contemporary exegetical interpretations
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Podstawowy cel naukowy stanowi wskazanie na główne perspektywy badawcze prezentowane przez egzegetów zajmujących się problemem krytyki imperialnego Rzymu w Ap. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Imperium Rzymskie jest postrzegane w Ap jako rzeczywistość wroga wobec chrześcijaństwa. Teksty Ap związane z Rzymem mogą być odczytywane w różny sposób. Prowadzone są badania dotyczące Sitz im Leben Ap, jej złożonej symboliki i związków z literaturą starożytną. Ap jest jednak także księgą należącą do kanonu ksiąg natchnionych. Dostrzegalna w Ap krytyka Rzymu może być odczytywana także w relacji do eschatologii i profetycznego wymiaru księgi. Zwrócono zatem uwagę na główne sposoby interpretacji obecne we współczesnej dyskusji egzegetycznej. PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności poruszono krótko problemy związane z ustaleniem historycznych realiów powstania Ap. Dalej zaprezentowano krótko teksty i symbole Ap, które są odczytywane jako aluzje do imperial‑ nego Rzymu. Następnie omówiono trzy podstawowe perspektywy badawcze dostrzegalne w literaturze naukowej. Należą do nich: opis zawartej w Ap kry‑ tyki Rzymu w szeroko pojętej perspektywie historycznej, zwrócenie uwagi na jej wymiar etyczny i teologiczno­-moralny oraz odczytanie jej w perspektywie profetycznej i eschatologicznej. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza współczesnej literatury egzegetycznej związanej z krytyką imperialnego Rzymu w Ap pozwala dostrzec zróżnicowanie perspektyw badawczych. Niektórzy egzegeci koncentrują się na badaniach nad szeroko pojętym kontekstem historyczno­-literackim obecnego w Ap zjawiska. Inni dostrzegają w symbolach antyrzymskich ponadczasowe treści o charakterze etycznym lub teologiczno­-moralnym. Ponadto szeroka grupa egzegetów bazując na badaniach o charakterze historycznym analizuje problem krytyki Rzymu w perspektywie profetycznej i eschatologicznej księgi. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Egzegeci traktujący Ap jako pismo o szczególnym charakterze religijnym nie powinni tracić kontaktu ze środowiskiem naukowym zajmującym się aspektami historyczno­-literackimi, historyczno­-religijnymi czy filologicznymi. Z drugiej strony, prowadząc badania o charakterze teologicznym nie należy pomijać przesłania profetycznego zawartego w krytyce imperialnego Rzymu.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The basic scientific aim of this article is to indicate the main research perspectives presented by exegetes who analyze the problem of criticism of imperial Rome in the Revelation of St. John. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: In the Rev the Roman Empire is seen as hostile to Christianity. Texts related to Rome can be interpreted in different ways. The exegetes are analyzing the Sitz im Leben,  complex symbolism, relationships with ancient literature. However Rev belongs to canon of the Holy Bible. The problem of polemics with imperial Rome can also considered in relation to the eschatology and propheticism of Rev. To define the main ways of exegetical interpretation were analyzed contemporary scientific publications. Then the main research stands were synthesized. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, were briefly discussed problems related to historical circumstances of the book’s writing. At the second point were presented texts and symbols of Rev, which refer to imperial Rome. Third: are discussed three main research perspectives present in the scientific literature. These are: historical perspective; ethical, theological and moral dimension; an eschatological and prophetic perspective. RESEARCH RRESULTS: Analysis of contemporary exegetical literature allows for the following conclusions. Some exegetes focus their research on the historical context of criticism of Rome in Rev. They limit research to the historical aspect. Others go further. In anti-Roman symbols they see timeless ethical and moral-theological content. In addition, a large group of exegetes associate their historical research with the eschatological and prophetic dimensions of Rev. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, RECOMMENDATIONS: It is important that researchers who see in Rev a book inspired by God, don’t lose contact with scientists studying historical-literary, historical-religious and philological aspects of this book. However, in research from a theological perspective exegetes should not ignore the prophetic message contained in the criticism of imperial Rome.
Year
Volume
11
Issue
34
Pages
109-123
Physical description
Dates
published
2020-08-09
Contributors
References
 • Aune, D.E. (2006). Apocalypse Renewed: An Intertextual Reading of Apocalypse of John. W: Barr, D.L. (ed.), The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politic in the Book of Revelation. Society of Biblical Literature Symposium Series 39. Atlanta: Society of Biblical Literature, 43-70.
 • Barzaghi, A. i Moraldi, L. (1997), Apocalisse di Giovanni con commento tratto dai Padri, Santi e Mistici della Chiesa. Montespertoli: La Fucina Editrice.
 • Bauckham, R. (2000). The Cimax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation. London-New York: T&T Clark International.
 • Beale, G.K. (1999). The Book of Revelation. Grand Rapids - Cambridge: Eedermans Publishing Company.
 • Biguzzi, G. (2001). Interpretazione antiromana e antigerosolimitana di Babilonia in Ap. Rivista Biblica Italiana, t. 49, 173-201.
 • Corsani, B. (1996). L’Apocalisse e l’apocalittica del Nuovo Testamento. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna.
 • Dogondke, D. (2012). Dalla trascendenza all’immiediata presenza: l’immagine del trono di Dio nell’Apocalisse. Biblica et Patristica Thoruniensia, vol. 5, 35-50.
 • Garbacki, Ł. (2018), Reinterpretacja Księgi Jeremiasza w Apokalipsie św. Jana, Pelplin: Bernardinum.
 • Giesen, H. (1986). Johannes-Apokalypse, Stuttgarter Kleiner Kommentar Neues Testament 18. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk.
 • Jankowski, A. (2007). Eschatologia Nowego Testamentu, Myśl Teologiczna. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Karczewski, M. (2010). Reinterpretacja Księgi Rodzaju w Apokalipsie św. Jana. Biblioteka Wydziału Teologii UWM 55. Olsztyn: Wydział Teologii UWM.
 • Karczewski, M. (2012). Jezioro siarki i ognia w Księdze Apokalipsy św. Jana. Biblica et Patristica Thoruniensia, t. 5, 103-113.
 • Karczewski, M. (2012). Wyjście z Babilonu w świetle Ap 18,4b-5. W: Chrostowski, W. i Strzałkowska, B. (red.). Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Księga pamiątkowa dla ks. prof. J. Łacha. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 238-249.
 • Karczewski, M. (2013). Szatan w Apokalipsie św. Jana. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Karczewski, M. (2016). Baranek w Apokalipsie św. Jana. Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Karczewski, M. (2019). Znaczenie terminu ὡρα w Apokalipsie Janowej. Verbum Vitae, t. 35, 279-306.
 • Klauck, H.-J. (2001). Das Sendschreiben nach Pergamon und der Kaiserkult in der Johannesoffenbarung. Biblica, t. 73, 153-182.
 • Kotecki, D. (2006). Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana. Rozprawy i Studia Biblijne 26, Warszawa: Vocatio.
 • Kotecki, D. (2008). Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana. Series Biblica Paulina 6. Częstochowa: Święty Paweł.
 • Kotecki, D. (2012). Kryteria interpretacji Apokalipsy. Biblica et Patristica Thoruniensia, t. 5, 15-34.
 • Kotecki, D. (2013). Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana. Scripta Theologica Thoruniensia 27. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kowalski, B. (2004). Die Rezeption des Propheten Ezechiel in der Offenbarung des Johannes. Sttutgarter Biblische Beiträge 52. Stuttgart: Verlag Katholisches Bibelwerk.
 • Lancellotti, A. (1996). Apocalisse. Nuovissima Versione della Bibbia dai Testi Originali 46. Cinisello Balsamo: San Paolo.
 • Linton, G.L. (2006). Reading Apocalypse as Apocalypse: The Limits of Genre. W: Barr, D.L. (ed.). The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politic in the Book of Revelation. Society of Biblical Literature Symposium Series 39. Atlanta: Society of Biblical Literature, 9-41.
 • Lopez, J. (1998). La figura da la bestia entre histoia y profecia. Investigacion teologico-biblica de Apocalypsis 13,1-18. Tesi Gregoriana Serie Teologia 39. Roma: Editrice Pontifica Università Gregoriana.
 • Mounce, R.H. (1997). The Book of Revelation. Revised. The New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids – Cambridge: Eerdmans Publishing Company.
 • Osborne, G.R. (2006). Revelation. Baker Exegetical Commentary on the New Testament, Grand Rapids: Baker Academic.
 • Popielewski, W. (2001). Związek religii imperialnej z czasem ucisku: „Sitz im Leben” Apokalipsy. W: Chrostowski, W. (opr.), Duch i Oblubienica mówią: „przyjdź”. Księga pamiątkowa dla o. A. Jankowskiego OSB w 85 rocznicę urodzin, Warszawa: Vocatio, 365-382.
 • Prigent, P. (2000). L’Apocalypse de Saint Jean. Commentaire du Nouveau Testament XIV Deuxième Série. Genève: Labor et Fides.
 • Ravasi, G. (2002). Apokalipsa. Kielce: Jedność.
 • Schüssler Fiorenza, E. (1994). Apocalisse. Visione di un mondo giusto. Biblioteca biblica 16. Brescia: Editrice Queriniana.
 • Schüssler Fiorenza, E. (2006). Babylon the Great: A Rhetorical-Political of Revelation 17-18. W: Barr, D.L. (ed.). The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politic in the Book of Revelation. Society of Biblical Literature Symposium Series 39. Atlanta: Society of Biblical Literature, 221-269.
 • Taylor, F.D. (2009), The Monetary Crisis in Revelation 13:17 and the Provenance of the Book of Revelation. Catholic Biblical Quarterly, vol. 71, 580-596.
 • Ulland, H. (1997). Die Vision als Radikalisierung der Wirklichkeit in der Apokalypse des Johannes. Texte und Arbeiten zum neutestamentlichen Zeitalter 21. Tübingen-Basel: Francke Verlag.
 • Witkowski, S. (2012). „Wielki Babilon” w Janowej Apokalipsie jako kryptonim imperialnego Rzymu oraz wrogiego Bogu świata. Kraków: La Salette.
 • Wojciechowski, M. (2012). Apokalipsa św. Jana. Nowy Komentarz Biblijny Nowy Testament XX. Częstochowa: Święty Paweł.
 • Van Henten, J. (2006). Dragon Myth and Imperial Ideology in Revelation 12-13. W: Barr, D.L. (ed.). The Reality of Apocalypse. Rhetoric and Politic in the Book of Revelation. Society of Biblical Literature Symposium Series 39, Atlanta: Society of Biblical Literature, 181-203.
 • Vanni, U. (1988). L’Apocalisse – eremenutica, esegesi, teologia. Rivista Biblica Supplementi 17. Bolognia: Edizioni Dehoniane Bologna.
 • Yarbro Collins, A. (2004). Apokalipsa św. Jana. W: Brown, R.E., Fitzmeyer, J.A. i Murphy, R.E. (eds.), Katolicki Komentarz Biblijny, Warszawa: Vocatio, 1542-1572.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.