PL EN


2020 | 11 | 34 | 125-139
Article title

Principle of economy of language and the question of anthropomorphism of state

Content
Title variants
PL
Principle of economy of language and the question of anthropomorphism of state
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is twofold: (1) polemics with Alexander Wendt’s thesis that state is a person and (2) innovative approach to the problem of anthropomorphism of state in general theories of International Relations. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: How is anthropomor‑ phism of the state present in the language of grand theories of IR? How the language as a system shapes the phenomenon of anthropomorphism of the state in those?”. Research methods: qualitative content analysis and close reading research technique. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Using these research method and techniques, the author analyses theories of Hans Morgenthau, Raymond Aron, Headley Bull, Morton Kaplan, and Kenneth Waltz seeking the presence of anthropomorphism as a feature of their language. He summarises his find‑ ings that enable him to critically engage with Alexander Wendt’s thesis, hence fulfilling the scientific objective of the paper. RESEARCH RESULTS: On the basis of the conducted research, the anthro‑ pomorphism of state is a fact of language of the analysed theories. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The author problematizes Alexander Wendt’s thesis that state is a person by pointing out that anthropomorphism of state is not predicated upon the ontological reality of state as person, but on the linguistic rule that language seeks the economy of utterances. Pointing out to this fact is novel, since the literature referred in the article largely omits it. It is an important contribution for all the scholars for whom the problem of the state is a major research interest.
PL
CEL NAUKOWY: Artukół ma dwa zasadnicze cele: 1) Polemikę z tezą Aleksanda Wendta, że państwo jest osobą; 2) Innowacyjne podejście do problemu antropomorfizowania państwa w ogólnych teoriach nauki o stosunkach międzynarodowych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: W jaki sposób antropomorfizacjia obecna jest w języku ogólnych teorii nauki o stosunkach międzynarodowych? W jaki sposób język jako system kształtuje i warunkuje fenomen antropomorfizacji w ogólnych teoriach nauki o stosunkach międzynarodowych  Metody badawcze: jakościowa analiza treści i technika bliskiego czytania ARGUMENT: Używając powyższych metod autor analizuje teorie Hansa Morgenthaua, Raymonda Arona, Hedleya Bulla, Mortona Kaplana i Kennetha Waltza poszukując obecności antropomorfizacji jako fenomenu językowego obecnego w treści tych teorii. Podsumowuje swe wnoski, że antropomorfiazacja jest obecna w języku tych teorii i wynika z zasady dążenia języka do ekonomii wypowiedzi. To z kolei pozwala, krytycznie odnieść się do tezy Aleksandra Wendta, że państwo to osoba.  WYNIK ANALIZY NAUKOWEJ: Na podstawie przeprowadzonych badań autor stwierdz, że natropomorfizacjia jest fenomenem językowym występującym w treści wybranych ogólnych teorii nauki o stosunkach międzynarodowych, który wywodłany jest dążeniem języka jako systemu do ekonomii wypowiedzi. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Autor problematyzuje tezę Aleksandra Wendta, że państwo jest osobą, poprzez wskazanie, że antropomorfizowanie państwa nie wynika z ontologicznej realności państwa jako osoby, ale z zasady lingwistycznej, że system językowy dąży do ekonomii wypowiedzi. Podkreslenie tego faktu ma charakter innowacyjny, ponieważ cytowana w artukule literatura w zasadzie kwestię tę pomija. Wynik maukowy przeprowadzonych badań jest istotnym wkładem w reflekcję metateoretyczną w nauce o stosunkach międzynarodowych ważną dla wszystkich tych badaczy, dla których państwo jest znaczącym problemem badawczym.
Year
Volume
11
Issue
34
Pages
125-139
Physical description
Dates
published
2020-08-09
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1885
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.