PL EN


2020 | 11 | 34 | 141-156
Article title

Lojalni obywatele czy zdrajcy narodu? Żydzi mesjanistyczni w relacji do państwa Izrael

Authors
Content
Title variants
EN
Loyal citizens or traitors to the nation? Messianic Jews in relation to the State of Israel
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest przedstawienie skomplikowanych stosunków panujących pomiędzy Żydami mesjanistycznymi a współczesnym państwem izraelskim. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podniesiony problem dotyczy dys‑ kryminacji religijnej członków Ruchu mesjanistycznego oraz wpływu biblijnych idei na kształtowanie ich stosunku do współczesnego państwa Izrael. Zastoso‑ wano metodę badawczą analizy tekstów oraz syntezy wniosków w zakresie przedmiotowego problemu. PROCES WYWODU: Składa się on z kilku części. We wstępie przedstawiona została właściwa definicja Ruchu mesjanistycznego. W dalszej części artykułu opisano jego genezę, wskazując na ważne aspekty historyczne prowadzące do jego powstania. Następnie ukazano stosunek wierzących w Jezusa Żydów do współczesnego państwa Izrael, uwzględniając jego biblijny kontekst. W ostat‑ nich rozdziałach przedstawiono kwestię religijnej dyskryminacji zachodzącej w izraelskim społeczeństwie oraz związanych z nią dalszych implikacji. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Proces przeprowadzonej analizy kończy się stwierdzeniem, że Żydzi mesjanistyczni są lojalnymi obywatelami państwa Izrael, jednocześnie podlegają oni stałej dyskryminacji religijnej. Zmiana tej sytuacji jest procesem długim i powolnym. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: 1. Głównym wnioskiem jest konieczność zmiany izraelskiego prawa, aby umożliwić Żydom wierzącym w Jezusa uzyskanie obywatelstwa na podstawie Prawa Powrotu. 2. Ze względu na zachodzące zmiany w mediach izraelskich dotyczące przedstawiania Żydów mesjanistycznych w bardziej obiektywny sposób, możliwe jest w dłuższej per‑ spektywie polepszenie ich odbioru w społeczeństwie. 3. Żydzi mesjanistyczni cechują się niezachwianą lojalnością względem państwa Izrael z uwagi na silne religijne wierzenia.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article is to present the complicated relations between the Messianic Jews and the contemporary Israeli state. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem raised concerns the religious discrimination of members of the Messianic Movement and the influence of biblical ideas on the formation of their attitude towards the modern state of Israel. A research method was used to analyze texts and synthesize conclusions about the problem. THE PROCESS OF AGRUMENTATION: It consists of several parts. The introduction provides a proper definition of the Messianic Movement. In the further part of the article the process of its origin is described, indicating important historical aspects leading to its creation. Then the attitude of believers in Jesus Jews towards the modern state of Israel is shown, taking into account its biblical context. The last chapters present the issue of religious discrimination taking place in Israeli society and its further implications.   THE RESEARCH RESULTS: The process of analysis concludes that the Messianic Jews are loyal citizens of the State of Israel, and at the same time are subject to constant religious discrimination. Changing this situation is a long and slow process. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: 1. The main conclusion is that the Israeli law needs to be amended to enable Jews who believe in Jesus to acquire citizenship under the Return Law. 2. Due to the changes in the Israeli media concerning the presentation of the Messianic Jews in a more objective way, it is possible to improve their reception in society in the long term. 3. The Messianic Jews have an unwavering loyalty to the State of Israel due to their strong religious beliefs.
Year
Volume
11
Issue
34
Pages
141-156
Physical description
Dates
published
2020-07-27
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1903
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.