PL EN


2020 | 11 | 37 | 151-165
Article title

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wybrane aspekty

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie wyni­ków badań dotyczących określenia wpływu czynników mikroekonomicznych (energetyki prosumenckiej) na stan bezpieczeństwa energetycznego Polski w kontekście odnawialnych źródeł energii. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Zagadnienie bezpieczeństwa ener­getycznego w Polsce jest przedmiotem przede wszystkim debaty w sferze politologicznej. Większość analiz ekonomicznych (ekonomia bezpieczeństwa energetycznego) uwzględnia głównie aspekty makroekonomiczne, pomijając rolę i znaczenie szybko rozwijającego się sektora odnawialnych źródeł energii i przede wszystkim szybko rozwijającej się energetyki rozproszonej (perspek­tywa mikroekonomiczna). W celu sprostania postawionemu problemowi ba­dawczemu wykorzystano metody badawcze uwzględniające analizę literatury przedmiotu, metody statystyki opisowej oraz metody tabelaryczno-opisowe i wykresy wraz z syntezą wniosków. PROCES WYWODU: W pierwszej kolejności przedstawione zostaną wyniki przeglądu debaty na temat definiowania pojęcia bezpieczeństwa energetycz­nego, w drugiej – najważniejsze miary i determinanty tegoż bezpieczeństwa, a w trzeciej – efekty analizy rozwoju energetyki rozproszonej w kontekście od­nawialnych źródła energii jako elementu bezpieczeństwa energetycznego Polski. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że sektor energetyki rozproszonej stanowi istotny element sektora odnawianych źródeł energii, a przez to może stanowić istotny czynnik bezpie­czeństwa energetycznego Polski. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Omawiana problematyka jest istotna, nie traci na znaczeniu, a najbliższe lata przyniosą intensyfikację badań w tym obszarze. Wnioski płynące z przeprowadzonych badań adreso­wane są zarówno do politologów, decydentów politycznych, jak i ekonomistów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki klimatyczno-energetycznej, w tym sektora odnawialnych źródeł energii.
EN
RESEARCHE OBJECTIVE: The main aim of the article is to present the results of research on the impact of microeconomic factors (prosumer energy) on the state of Poland’s energy security in the context of renewable energy sources. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Energy security in Po­land is primarily the subject of a debate in the political science sphere. Most economic analyzes (energy security economics) take into account, first of all, macroeconomic aspects, ignoring the role and importance of the rapidly develop­ing renewable energy sector and, above all, the rapidly developing distributed energy (microeconomic perspective). In order to meet the research problem posed, research methods were used, taking into account the analysis of the literature on the subject, methods of descriptive statistics as well as tabular and descriptive methods and graphs with a synthesis of conclusions. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First of all, the results of the review of the debate on the definition of the concept of energy security will be presented, secondly, the most important measures and determinants of this security, and in the third place, the effects of the analysis of the development of distributed energy in the context of renewable energy sources as an ele­ment of Poland’s energy security. RESEARCH RESULTS: The conducted analysis leads to the conclusion that the distributed energy sector is an important element of the sector of renewable energy sources and therefore it may constitute a significant factor of Poland’s energy security. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The discussed issue is important, it does not lose its importance, and the coming years will bring intensification of research in this area. The conclusions of the research are addressed to both political scientists, political decision makers and economists responsible for implementing climate and energy policy; including the renewable energy sector.
Year
Volume
11
Issue
37
Pages
151-165
Physical description
Dates
published
2020-10-25
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1906
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.