PL EN


2020 | 11 | 35 | 125-143
Article title

Kilka uwag o modelach zetetycznych w filozofii polityki: Voegelin - Strauss

Authors
Content
Title variants
EN
Some Comments on Zetetic Models in the Philosophy of Politics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem badań będzie ogólne skonfrontowanie ze sobą dwóch modeli zetetycznych w obszarze filozofii polityki. Interesować mnie będą poglądy Erica Voegelina i Leo Straussa i ich nawiązania do filozofii greckiej. W efekcie tych dociekań ukazane zostaną nie tylko możliwości wieloaspektowego rozumienia filozofii polityki w antydogmatycznym duchu zetetycznym, lecz także różnice w modelach zetetycznych na bazie refleksji z zakresu filozofii polityki. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Artykuł zawiera rozważania meta‑ filozoficzne odnoszące się do obszaru filozofii polityki. Wykorzystane zostaną przede wszystkim metody filozoficzne stosowane na metapoziomie w stosunku do dociekań z zakresu filozofii polityki. PROCES WYWODU: Najpierw postaram się dookreślić frazę „model zetetyczny” na podstawie fragmentów dzieł Platona, Arystotelesa i Sekstusa Empiryka. W dalszej części wywodu przedstawię model zetetyczny Voegelina, opierając się na jego dziele Order and History oraz Straussa – Restatement on Xenophon’s Hiero. Finalnie porównam ze sobą obie koncepcje. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Pomimo oczywistej wspólnoty zainteresowań tych dwóch myślicieli (konserwatyzm, normatywizm, radykalizm, szacunek dla filozofii greckiej), można ukazać zasadnicze odmienności w ich pojmowaniu filozofii jako zetetycznego procesu. Na podstawie tego porównania ujawniają się także inne metafilozoficzne problemy, wynikające z wyzwań filozofii polityki. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje potrzeba głębszego przeanalizowania metod zetetycznych w najnowszej filozofii polityki. Pierwszym krokiem w tym celu będzie przemyślenie zetetycyzmu M. Oakeshotta.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the research is to confront two zetetic models in the field of philosophy of politics. I am most interested in the views of Eric Voegelin and Leo Strauss and their references to ancient Greek philosophy. These inquiries will not only indicate the possibility of a multi-faceted understanding of the philosophy of politics in an anti-dogmatic zetetic spirit, but also the dif‑ ferences in zetetic models based on reflection in the field of philosophy of politics. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The article contains metaphilosophical considerations related to the field of philosophy of politics. The primary methods used will be philosophical methods, applied at the meta level to inquiries in the field of political philosophy. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: First, I will try to specify the phrase “zetetic model” based on passages from Plato, Aristotle and Sextus Empiricus. In the further part of my argument, I will present Voegelin’s zetetic model based on his book Order and History and Strauss’ model based on Restatement on Xenophon’s Hiero and compare both views. RESEARCH RESULTS: Despite the fact that both these thinkers share common ideas (conservatism, normativism, radicalism, respect for Greek philosophy), there are fundamental differences in their understanding of philosophy as a zetetic process. This comparison also brings other metaphilosophical problems to light, resulting from the challenges of the philosophy of politics. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The research shows that there is a need for a more in-depth and comprehensive examination of zetetic methods in recent philosophy of politics.
Year
Volume
11
Issue
35
Pages
125-143
Physical description
Dates
published
2020-12-18
Contributors
author
References
 • A Greek-English Lexicon (1996). Compiled by H. G. Liddell, R Scott. Revised and Augmented Throughout by Sir H.S. Jones, with the assistance of Roderick McKenzie, Oxford: Clerendon Press.
 • Armada, P. (2011). Boże Prawo i ludzki potencjał: w stronę rozważań problemu teologiczno-politycznego. Horyzonty Polityki, 2 (2), s. 161-178.
 • Armada, P., Górnisiewicz A. 2007. Leo Strauss i Aleksandre Kojève: Wprowadzenie do debaty myślicieli. Politeja, 8, s. 49-96.
 • Bluhm, H. (2017). Was Leo Strauss a Zetetic Political Philosopher? In: Yearbook of the Maimonides Centre for Advanced Studies 2017. B. Rebiger (ed.). Berlin/Boston: De Gruyter.
 • Botwinick, A. (2011). Michael Oakeshott's Skepticism. Princeton: Princeton University Press.
 • Burns, T. W., Frost, B.-P. (eds.) (2016). Philosophy, History, and Tyranny: Reexamining the Debate between Leo Strauss and Alexandre Kojeve. Albany 2016.
 • Coats, W.J., Jr. (2000): Oakeshott and His Contemporaries. Selinsgrove: Susquehanna University Press.
 • Devigne, R. (1996). Recasting Conservatism: Oakeshott, Strauss, and the Response to Postmodernism. New Haven: Yale University Press.
 • Diels, Hermann/Kranz, Walther (eds.) (1985): Die Fragmente der Vorsokratiker. Griechisch und deutsch. Bd. 1–3. Zürich (cyt. jako DK).
 • Drury, S. 1994. Debate With Leo Strauss. In: Idem: Alexandre Kojève: The Roots of Postmodern Politics. New York: St. Martins Press, s. 143-160.
 • Emberley, P., Cooper, B. (2004). Faith And Poltical Philosophy: The Correspondence between Leo Strauss and Eric Voegelin, 1934-1964. Columbia and London: University of Missouri.
 • Gerencser, S.A. (2000). The Skeptic's Oakeshott. London: Palgrave Macmillan.
 • Grant, G. P. (1964). Tyranny And Wisdom: A Comment on the Controversy Between Leo Strauss and Alexandre Kojève. Social Research, 31, No. 1, s. 45-72.
 • Kleszcz, R. (2011). Pascal a problem sceptycyzmu. Analiza i Egzystencja, 15, s. 139-160.
 • Kubok D. (2018). Conversation and Conservation: Two Kinds of Anti-Dogmatic Criticism in the Philosophy of Politics and their Antecedents in Ancient Greek Forms of Skepticism and Fallibilism. In: Thinking Critically: What Does It Mean? The Tradition of Philosophical Criticism and Its Forms in the European History of Ideas. D. Kubok (ed.). Berlin/Boston: De Gruyter, s. 73-92.
 • Laursen, J.Ch. (2005). Oakeshott’s Skepticism and the Skeptical Traditions. European Journal of Political Theory, 4 (1), s. 37-55.
 • Leszczyński D. (2012). Realizm i sceptycyzm. Studia analityczne. Wrocław.
 • Marquard, O. (1994). Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa.
 • McAllister, T. V. (1997). Revolt Against Modernity. Leo Strauss, Eric Voegelin, and the Search for Postliberal Order. Lawrence: University Press of Kansas.
 • Morrissey, M.P. (1994). Consciousness and Transcendence: The Theology of Eric Voegelin. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press.
 • Oakeshott, M. (1999). Filozofia polityki. Przeł. A. Lipszyc. W: Idem: Wieża Babel i inne eseje. Wybrał i wstępem opatrzył P. Śpiewak. Warszawa.
 • Oakeshott, M. (1962). Rationalism in Politics and other essays. London: Methuen&Co Ltd.
 • Oakeshott, M. (1993). Religion, Politics and the Moral Life. Ed. by T. Fuller. New Haven and London: Yale University Press.
 • Oakeshott, M. (1996). The Politics of Faith and the Politics of Scepticism. Ed. by T. Fuller. New Haven: Yale University Press.
 • Orsi, D. (2015). Michael Oakeshott’s Skepticism. The European Lagacy, 20, issue 6, s. 575-590.
 • Pascal, B. (1972). Myśli. Przeł. T. Żeleński (Boy). Warszawa.
 • Pascal, B. (1962). Rozprawy i Listy. Przeł. T. Żeleński-Boy i M. Tazbir. Warszawa.
 • Patard, E. (ed.) (2008). “Restatement,” by Leo Strauss (Critical Edition). Interpretation: A Journal of Political Philosophy, 36, no. 1, s. 3-100.
 • Peirce, Ch. S. (1931-1958): The Collected Papers. Vols. I-VI. Charles Hartshorne and Paul Weiss (eds.). Cambridge, MA: Harvard University Press 1931-1935; Vols. VII-VIII. Arthur W. Burks (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press 1958.
 • Plantinga, A. (1992). Dogmatism. W: A Companion to Epistemology. Ed. By J. Dancy, E. Sosa. Oxford UK: Blackwell Publishers, s. 108-109.
 • Platon (1999). Dialogi. T. II. Przeł. W. Witwicki. Kęty: Antyk.
 • Sekstus Empiryk (1958). Sexti Empirici Opera. H. Mutschmann (rec.). Vol. I: Pyrrhoneion hypotyposeon libros tres continens (cur. J. Mau). Leipzig: Teubner 1912 (repr. Leipzig 1958).
 • Sextus Empiricus (1990), Outlines of Pyrrhonism. R.G. Bury (transl.). Buffalo: Prometheus Books.
 • Stefanini, L. (1932-1935). Platone. 2 vols. Cedam. Padova.
 • Strauss, L (1945). Farabi’s Plato. In: Louis Ginzberg: Jubilee Volume. New York: The American Academy for Jewish Research, s. 357-393.
 • Strauss, L. (1983). Studies in Platonic Political Philosophy. Chicago.
 • Strauss, L. (1995). Prześladowanie i sztuka pisania. In: Idem: Sokratejskie pytania. Wybrał i wstępem poprzedził P. Śpiewak, przeł. P. Maciejko. Warszawa.
 • Strauss, L. (2000a). On Tyranny. Revised and Expanded Edition. Including the Strauss-Kojève Correspondence. V. Gourcevitch, M. S. Roth (eds.). Chicago and London: University of Chicago Press.
 • Strauss, L. (2006). Reason and Revelation (1948). In: Meier H.: Leo Strauss and the Theologico-Political Problem. Transl. M. Brainard.Cambridge: Cambridge University Press.
 • Strauss, Leo (2000b). Restatement on Xenophon's Hiero. In: Idem: On Tyranny. Revised and Expanded Edition. Including the Strauss-Kojève Correspondence. V. Gourcevitch, M. S. Roth (eds.). Chicago and London: University of Chicago Press, s. 177-212.
 • Tigerstedt, E.N (1977). Interpreting Plato. Stockholm: Almqvist. & Wiksell.
 • Tseng, R. (2003): The Sceptical Idealist: Michael Oakeshott as a Critic of the Enlightenment. Exeter: Imprint Academic.
 • Voegelin, E. (2000). Order and History. Vol. 3, Plato and Aristotle. The Collected Works of Eric Voegelin, vol. 16, ed. Dante Germino. Columbia: University of Missouri Press.
 • Webb, E. (1981). Eric Voegelin: Philosopher of History. Seattle and London: University of Washington Press.
 • Webb, E. (1978). Eric Voegelin's Theory of Revelation. The Thomist, 42, s. 95–122.
 • Wood, N. (1959). A Guide to the Classics: The Skepticism of Professor Oakeshott. Journal of Politics, 21, pp. 647-662.
 • Ziemińska, R. (2013). Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1922
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.