PL EN


2020 | 11 | 35 | 71-88
Article title

Zasadność wprowadzenia prostej spółki akcyjnej do polskiego porządku prawnego

Content
Title variants
EN
The legitimacy of introducing a simple joint-stock company into the Polish legal order
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest ocena zasadności wprowadzenia prostej spółki akcyjnej (PSA) do polskiego porządku prawnego. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawową metodę stanowi analiza ustaw dotyczących prostej spółki akcyjnej oraz ich interpretacji prezentowanych przez przedstawicieli doktryny. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej została zaprezentowana charakterystyka PSA wraz komentarzami ustawodawcy. W drugiej części podjęto próbę uzasadnienia twierdzenia, że ten typ spółki jest atrakcyjny dla start-upów. W szczególności skupiono się na niekonwencjonalnym rozwiązaniu w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność biznesową poprzez finansowanie społecznościowe. Trzecia część przedstawia stanowisko ekspertów dotyczące możliwości wykorzystania tego rodzaju formy prawnej w działalności start-upów, skupiając się na deklarowanych przez ustawodawcę ułatwieniach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dzięki przeprowadzonej analizie ustaw i literatury przedmiotu wskazano potencjalne zalety i wady z wprowadzenia PSA do polskiego porządku prawnego. Autorzy zajmują stanowisko, że połączenie cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką akcyjną może stanowić odpowiedź ustawodawcy na zapotrzebowanie środowiska start-upów. Jednoznaczna ocena będzie jednak możliwa dopiero po przetestowaniu tej formy prawnej w praktyce gospodarczej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wprowadzenie nowej formy prawnej może znacząco wpłynąć na zainteresowanie finansowaniem społecznościowym. Autorzy uważają jednak, że dopełnieniem nowych rozwiązań prawnych dedykowanych start-upom byłoby doprecyzowanie przepisów w zakresie crowdfundingu udziałowego.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The main purpose of the article is to assess the legitimacy of introducing a simple joint-stock company (PSA) into the Polish legal order. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The basic method is the analysis of laws regarding a simple joint-stock company and their interpretation presented by representatives of the doctrine. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of three main parts. The first presents the characteristics of the PSA together with the legislator’s comments. The second part attempts to justify the claim that this type of company is attractive for start-ups. In particular, the focus was on an unconventional solution in the area of raising funds for business operations through crowdfunding. The third part presents the experts’ position on the possibility of using this type of legal form in the activities of start-ups focusing on the facilities declared by the legislator. RESEARCH RESULTS: Due to the analysis of laws and subject literature, potential advantages and disadvantages of introducing PSA into the Polish legal order were indicated. The authors take the view that combining the features of a limited liability company with a joint-stock company may be the legislator’s response to the needs of the start-up environment. However, an unambiguous assessment will only be possible after testing this legal form in business practice. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The introduction of a new legal form can significantly affect interest in crowdfunding. However, the authors believe that the complement of new legal solutions dedicated to start-ups would be to clarify the regulations on equity crowdfunding.
Year
Volume
11
Issue
35
Pages
71-88
Physical description
Dates
published
2020-12-18
Contributors
References
 • Agrawal A., Catalini C., Goldfarb A., The geography of crowdfunding, “National Bureau of Economic Research working paper”, nr 16820, Cambridge 2011, p. 4.
 • Argerich J., Cruz-Cázares C., Definition, Sampling and Results in Business Angels’ Research: Toward a Consensus, “Management Decision” 2017, Vol. 55. p. 310–330. DOI: https://doi.org/10.5465/AMLE.2004.14242224
 • Aronsson M., Education matters – but does entrepreneurship education? An interview with David Birch, “Academy of Management Learning & Education” 2004, Vol. 3(3), p. 289-292.
 • Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, p. 94.
 • Beauchamp M., Krysztofak-Szopa J., Skala A., Polish Startups. 2018 Report, Startup Poland, Warsaw
 • , https://drive.google.com/file/d/1eeofGRVryyuwMuiEMdBM_YblMCz5CjNG/view, 18.03.2020r., s. 58.
 • Beck T., Demirguc-Kunt A., Small and Medium-Size Enterprises: Access to Finance as Growth Constraint, “Journal of Banking & Finance” 2006, Vol. 30(11), DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.009. p. 2931–2943
 • Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013, p. 19.
 • Dzierżak P., Prosta Spółka Akcyjna – mnożenie bytów ponad potrzebę czy właściwe remedium na problemy przedsiębiorców?, MPH 2016, Nr 2, p. 38.
 • Dziuba D.T., Ekonomika Crowdfundingu Zarys Problematyki Badawczej, Difin, Warszawa 2015, p. 23-24.
 • Ebben J., Johnson A., Bootstrapping in Small Firms: An Empirical Analysis of Change Over Time, “Journal of Business Venturing” 2006, Vol. 21, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2005.06.007. p. 851-856.
 • Gąsiorowska E., Sposoby finansowania grupy msp a cykl życia organizacji na rynku, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku Nauki Ekonomiczne, t. XXI, 2015, s. 92.
 • Gemra K., Crowdfunding udziałowy jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie 2019 / 3, s. 50-53.
 • Hazudin S., Kader M., Tarmuji N,, Ishak M., Ali R., Discovering Small Business Startup Motives, Success Factors and Barriers: A Gender Analysis, “Procedia Economics and Finance” 2015, Vol. 31, DOI: https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01218-6. p. 436–443.
 • Kappes A., Prosta spółka akcyjna – czy rzeczywiście prosta i czy potrzebna? Uwagi do projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, wprowadzającego prostą spółkę akcyjną (projektowane art. 3001–300121 k.s.h.), PPH 2018, Nr 5, p. 12.
 • Kruczalak-Jankowska J., Prosta spółka akcyjna – polską superspółką, PPH 2018, Nr 9, p. 28.
 • Lis M., Prosta spółka akcyjna z poślizgiem. Posłowie opóźniają dobrą zmianę dla startupów, https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/prosta-spolka-akcyjna-od-2021-roku-branza-boi-sie-kolejnych-przesuniec/cbf52dh, 24.02.2020r.
 • Mizińska J., Chudzik-Marczewska M., Zawarcie umowy sprzedaży udziałów przez S24 – instrukcja, https://gm-legal.pl/2019/10/09/zawarcie-umowy-sprzedazy-udzialow-przez-s24-instrukcja/, 11.03.2020r.
 • Ostaszewski J., Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Difin, Warszawa 2000, p. 23,24.
 • Piekunko-Mantiuk I. Crowdfunding jako źródło finansowania start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo SAN, Zeszyt 7 p. 41–51.
 • Pluszyńska A., Szopa A., Crowdfunding in Poland, D. Kordela, The use of crowdfunding in financing the early stages of enterprise development, Wydawnictwo Uniwersutetu Jagielloński, Kraków 2018, p. 181
 • Pluszyńska A., Szopa A., Crowdfunding w Polsce, A. Szopa, Charakterystyka modeli i platform crowdfundingowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersutetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, p. 181.
 • Poselskie poprawki przesuwają o rok wejście w życie ustawy dot. Prostej Spółki Akcyjnej (komunikat), http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/152410,25,mr-poselskie-poprawki-przesuwaja-o-rok-wejscie-w-zycie-ustawy-dot-prostej-spolki-akcyjnej-(komunikat, 06.03.2020r.,
 • Poznańska K., Cykle życia przedsiębiorstw – koncepcje teoretyczne oraz instytucjonalna infrastruktura funkcjonowania przedsiębiorstw, w: Mączyńska, E. (red.), Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, p. 33-34.
 • Poznańska K., Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa, w: Lichniak, I. (red.), Nauka o przedsiębiorstwie. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009, p. 179.
 • Prosta spółka akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności, https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-prosta-spolke-akcyjna/prosta-spolka-akcyjna-nowa-forma-prowadzenia-dzialalnosci, 24.02.2020r.
 • Sójka T., O potrzebie zmian unormowań niepublicznych spółek kapitałowych – uwagi na kanwie projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej, PPH 2018, Nr 9, p. 15.
 • Spółka dla startupów staje się faktem. Jest podpis prezydenta, https://businessinsider.com.pl/firmy/prosta-spolka-akcyjna-dla-startupow-podpis-prezydenta/zn42ykt?utm_source=businessinsider.com.pl_viasg_businessinsider&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2, 24.02.2020r.,
 • Targalski J., Przedsiębiorczość – istota i znaczenie, w: Targalski, J., Francik, A. (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka, wyd. II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, p. 27.
 • Timmons J.A., Spinelli S., New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21stCentury, Seventh Edition, McGraw – Hill International Edition 2007, Boston 2007, p. 261.
 • Wasilczuk J., Fazy rozwoju przedsiębiorstwa – podejście modelowe, w: Bławat, F. (red.), Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004, p. 71.
 • Wiórek P.M., O braku potrzeby wprowadzenia prostej spółki akcyjnej (PSA) z perspektywy prawnoporównawczej, PPH 2018, Nr 5, p. 6.
 • Zarys koncepcji Prostej Spółki Akcyjnej, http://mr.bip.gov.pl/prekonsultacje/prekonsultacje-prosta-spolka-akcyjna.html, 25.02.2020r., p. 2-5.
 • Zwilling M., 7 Seed-Stage Funding Sources That Might Finance Your Startup, September 25, 2015, www.entrepreneur.com/article/250921 [dostęp:03.03.2020]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.