PL EN


2020 | 11 | 36 | 105-123
Article title

AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY W CZASIE PANDEMII COVID-19. ANALIZA TREŚCI KONKURSU LITERACKIEGO „PANDEMICZNA CODZIENNOŚĆ”

Content
Title variants
EN
YOUTH ACTIVATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE „PANDEMIC EVERYDAY LIFE” LITERARY COMPETITION
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Głównym celem artykułu jest analiza wyzwań stojących przed realizatorami projektów w ramach 3 misji Akademii Ignatianum w Krakowie w kontekście prowadzenia projektów finansowanych ze środków europejskich oraz analiza wybranej metody aktywizacji młodzieży w czasie pandemii Covid-19, a mianowicie konkursu literackiego „Pandemiczna Codzienność”. Konkurs zrealizowany został w ramach projektu „Wartościowy Wolontariat – Wartościowa Przyszłość!” i był skierowany do aktywnych jego uczestników w wieku 15-29 lat. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problem, poruszanym w artykule, jest rozpoznanie potencjału konkursu literackiego jako narzędzia aktywizacji młodych ludzi do działań społecznych w czasie pandemii Covid-19 oraz w projekcie „Wartościowy Wolontariat-Wartościowa Przyszłość!”. Wykorzystano metody: analizę, syntezę, kategoryzację i porównanie esejów PROCES WYWODU: Artykuł pokazuje jak uczelnia realizuje zadania w ramach 3 misji będąc w sytuacji pandemii Covid-19, zwłaszcza w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zaprezentowano sposób realizacji działań za pomocą Internetu i rozpoczęto świadczenie usług na podstawie zdalnych systemów i narzędzi. Pokazano, jak za pomocą metody „design thinking” wdrożono konkurs literacki oraz zbadano jego potencjał jako instrument aktywizujący i replikujący w stosunku do pozostałych uczestników ww. projektu. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wynikiem analizy naukowej jest potwierdzenie ważności nowych from aktywizacji młodzieży w czasach Covid-19. Badana grupa osób należy do pokolenia, jakie nigdy nie żyło w czasach, w których musiało jakkolwiek ograniczać siebie i sposób funkcjonowania. W wyniku wdrożenia konkursu udało się, zarówno zaktywizować ich do działania jak i dotrzeć z informacją o projekcie do potencjalnie zainteresowanych, nowych uczestników. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przeprowadzona analiza dała odpowiedź na ważne pytanie, a mianowicie, co stanowi skuteczny sposób aktywizacji młodzieży w czasach kwarantanny. Otrzymane wyniki pokazują, że twórcze narzędzia zdalnej komunikacji mobilizują młodzież. W przyszłości, pozwala to stworzyć innowacyjny system na podstawie zainteresowań uczestników. Formą dla takiego innowacyjnego systemu wyciągnięto z analizy esejów, a zwłaszcza z tych typów działań, jakie młodzi ludzi zaczęli stosować we własnym zakresie.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The main objective of the article is to analyze the challenges faced by the project implementers as part of 3 missions Jesuit University Ignatianum in Cracow in the context of running projects financed from European founds and to analyse how the literary contest activating young people during the COVID-19 pandemic. The competition was carried out in the frame of the project “Valuable Volunteering – Valuable Future!” and was aimed to reach out to youth 15-29 years old. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The problem analysed in the article is to recognize the potential of the literature contest as a tool for activating young people. In analysis have been used including: analysis, synthesis, categorisation and comparison of the essays. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The Article shows how Ignatianum implements tasks in the frame of the the pandemic situation, especially in the context of the project management. The way of implementing was based on remote systems and tools. It was shown how the literary competition was implemented using the „design thinking” method and its potential instrument in relastions to other participants. RESEARCH RESULTS: The result of the scientific analysis is the confirmation of the validity of new youth activation in the times of the COVID-19. Young people belongs to a generation that has never lived in similar times. As a result of the competition was possible to activite to action and reach potentially interested new participants of the project. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The analysis gave an answer to a question, what is an effective way of activating young people in times like quarantine. The results of the analysis show that creative use of remote communication mobilise young people. Conclusions to those observations have been drawn based on the analysis of the youth social engagement and activities during the lockdown.
Year
Volume
11
Issue
36
Pages
105-123
Physical description
Dates
published
2020-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1954
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.