PL EN


2020 | 11 | 37 | 83-97
Article title

Strategiczna rola inteligencji wielorakich w procesie zarządzania wiedzą

Content
Title variants
EN
THE STRATEGIC ROLE OF MULTIPLE INTELLIGENCES IN THE MANAGEMENT OF KNOWLEDGE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem naukowym niniejszego artykułu jest przedstawienie rozkładu inteligencji wielorakich studentów pierwszego roku w dwóch grupach o profilach: analityka biznesu oraz logistyka. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem badawczy pod­jęty w niniejszej pracy dotyczył istnienia korelacji pomiędzy profilem inteli­gencji a profilem grupy oraz istnienia podobieństw wśród profili studentów pierwszego roku. Postawiono kilka pytań szczegółowych m.in. po to, by znaleźć uśredniony rozkład inteligencji, inteligencje dominujące, korelacje między po­szczególnymi inteligencjami oraz ewentualne różnice pomiędzy grupami. Wstę­pem do realizacji badań były studia literatury przedmiotu. Metodą badawczą wykorzystaną do przeprowadzenia badań był kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzone były w warunkach pełnej dobrowolności i na zasadzie samo­oceny według pytań sugerowanych w jednej z pozycji literaturowych. Badaną grupą byli studenci pierwszego roku w liczbie 79. PROCES WYWODU: Istnieje wiele teorii na temat inteligencji, sposobów jej mierzenia oraz czynników ją determinujących. W niniejszym artykule, poza przedstawieniem głównych teorii, będzie opisana szerzej teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Według niej istnieje nieznana liczba ludzkich zdolności, od inteligencji muzycznej zaczynając, a na inteligencji, która wy­maga zrozumienia siebie kończąc. Każdą inteligencję uruchamia lub wyzwala pewien rodzaj dostarczonych z wewnątrz lub zewnątrz bodźców. Diagnoza jest podstawą skutecznego nauczania. Dla studentów świadomość rodzaju ich efektywnego stylu uczenia się jest bardzo ważna. Pozwala zidentyfikować mocne strony oraz oprzeć się na nich w procesie zdobywania wiedzy. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Analiza przeprowadzonych badań wy­kazała interesujące korelacje pomiędzy występującymi inteligencjami, a także podobieństwa pomiędzy profilami grup. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badania mają charakter pilotażowy i powinny być pogłębione oraz rozszerzone w przyszłości. Zdaniem autora powinny wpłynąć na sposób zarządzania wiedzą zarówno przez prowa­dzących zajęcia, jak i samych studentów.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The research objective of the article is to determine the distribution of multiple intelligences among first-year students. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main research prob­lem undertaken in this paper concerned the existence of a correlation between the intelligence profile and the group profile. The existence of similarities among the intelligence profiles of first-year students. Several specific questions were posed in order to find the averaged intelligence distribution, dominant intelligences, correlations between individual intelligences, and possible differences between groups. The method used to conduct the research was a questionnaire. The re­search was carried out on a voluntary basis and on the basis of self-assessment according to questions suggested in one of the references. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: There are many theories about intelligence, ways of measuring, and factors determining it. In this article, apart from presenting the main theories, Howard Gardner’s theory of multiple intel­ligences will be described in more detail. According to this theory, there is an unknown number of human abilities, from musical intelligence to the intelligence required to understand oneself. Each intelligence activates or triggers some kind of internal or external stimulus. It is important for students to be aware of the type of effective learning style they have. It allows to identify their strengths and use them in the process of knowledge acquisition. RESEARCH RESULTS: The analysis of the conducted research showed interesting correlations between the intelligences and similarities between the group profiles. CONCLUSIONS, INNOVATIONS, AND RECOMMENDATIONS: The studies are pilot studies and should be deepened and expanded in the future. According to the author, they should influence the way knowledge is managed.
Year
Volume
11
Issue
37
Pages
83-97
Physical description
Dates
published
2020-10-26
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1958
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.