PL EN


2020 | 11 | 37 | 49-63
Article title

Supporting Entrepreneurial Attitudes at Technical Universities Through Simulation Games. Evidence from Poland

Content
Title variants
PL
Supporting Entrepreneurial Attitudes at Technical Universities Through Simulation Games. Evidence from Poland
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is to evaluate the experi­ence resulting from the use of simulation games as supporting entrepreneurial attitudes at technical universities. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The main problem raised in the article concerns the effectiveness of simulation games as a method of sup­porting entrepreneurial attitudes at technical universities. The article provides an overview of selected literature and presents the authors’ experience in using simulation games. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The first part presents selected aspects of entrepreneurship and simulation games. The next part presents the results of a case study on the use of simulation games in Poland. As a result, the final part formulates conclusions regarding this issue for the future. RESEARCH RESULTS: Knowledge and usefulness of a simulation game as an entrepreneurship education method among students of technical universi­ties have been indicated. Conclusions have been formulated pointing to high effectiveness and usability of simulation games in supporting entrepreneurial attitudes. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The studied method of entrepreneurship education seems to be extremely in­teresting for students of technical universities and should be further developed as an innovative educational solution.
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest ewaluacja doświadczeń wynikających ze stosowania gier symulacyjnych jako metody wspierania postaw przedsiębiorczych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Główny problem poruszony w artykule dotyczy skuteczności gier symulacyjnych jako metody wspierania postaw przedsiębiorczych na uczelniach technicznych. Artykuł zawiera przegląd wybranej literatury i przedstawia doświadczenia autorów w korzystaniu z gier symulacyjnych. PROCES WYWODU: W części pierwszej przedstawiono wybrane aspekty przedsiębiorczości i gier symulacyjnych. W następnej części przedstawiono wyniki studium przypadku dotyczącego wykorzystania gier symulacyjnych w Polsce. W rezultacie w części końcowej sformułowano wnioski dotyczące tej kwestii na przyszłość. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Wykazano znajomość i przydatność gry symulacyjnej jako metody edukacji w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów uczelni technicznych. Sformułowano wnioski wskazujące na wysoką skuteczność i użyteczność gier symulacyjnych we wspieraniu postaw przedsiębiorczych. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Badana metoda kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wydaje się niezwykle interesująca dla studentów uczelni technicznych i powinna być dalej rozwijana jako innowacyjne rozwiązanie edukacyjne.
Year
Volume
11
Issue
37
Pages
49-63
Physical description
Dates
published
2020-10-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1976
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.