PL EN


2020 | 11 | 37 | 29-48
Article title

Ocena szans realizacji celów Strategii Europa 2020 w obszarze edukacji

Authors
Content
Title variants
EN
Evaluation of possibility for accomplishment of Europe 2020 Strategy goals in the area of education
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Podstawowym celem artykułu było dokonanie oceny szans realizacji celów Strategii „Europa 2020” w obszarze edukacji w 2020 r. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Analiza dotychczasowego stopnia realizacji celów edukacyjnych Strategii „Europa 2020” przeprowadzona została w drodze porównania i obrazowania przekrojowych danych empirycznych. Natomiast prognoza możliwości osiągnięcia celów Strategii w roku 2020 została przygotowana na podstawie metod statystycznych (dopasowanie trendu do danych empirycznych i ich ekstrapolacja za pomocą równań trendu). PROCES WYWODU: Na bazie charakterystyki Strategii „Europa 2020” oraz jej dwóch celów w obszarze edukacji, analizie oraz prognozowaniu poddano wartości dwóch wskaźników monitorujących Strategii w tym obszarze: wskaź­nika młodzieży niekontynuującej nauki oraz wskaźnika osób w wieku 30-34 lat posiadających wykształcenie wyższe. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Dokonana w artykule ocena dotychcza­sowego stopnia realizacji Strategii „Europa 2020” wykazała generalną popra­wę sytuacji w UE-28 w odniesieniu do obu wskaźników między rokiem 2008 i 2018. Pogorszenie poziomu wskaźników wystąpiło jedynie w przypadku pięciu krajów. Również prognoza realizacji celów Strategii w roku 2020 wykazała, iż większości (16 z 28) krajów Unii uda się osiągnąć oba te cele, natomiast jedynie pięciu krajom nie uda się osiągnąć żadnego. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wyniki oceny nie wyka­zały bezpośredniego związku między poziomem rozwoju gospodarczego kraju a stanem jego systemu edukacji, przynajmniej w odniesieniu do wykorzystanych wskaźników. Kwestia ta wymaga naturalnie pogłębionych badań.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The main goal of the article was to evaluate the possibility for accomplishment of the Europe 2020 Strategy goals in the area of education. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The analysis of current fulfilment level of the Europe 2020 Strategy goals was performed by compari­son and graphical display of empirical data. The prognosis of the possibility of achieving these goals in 2020 was prepared using statistical methods (trend estimation and data extrapolation using trend equations). THE PROCESS OF ARGUMENTATION: Based on the characterization of the Europe 2020 Strategy and its two goals in the area of education, values of the two monitor indicators were used in the analysis and prognosis. The two indicators were: early leavers from education and training and tertiary educa­tional attainment. RESEARCH RESULTS: The evaluation of current fulfilment level of Europe 2020 Strategy, performed in the article, has shown a general improvement of the situation in the EU-28 between year 2008 and 2018, regarding both indicators. Only in case of 5 member states the situation was worse in 2018 than in 2008 (absolute increase / decrease of values, depending on the indicator’s character). The prognosis of reaching Strategy goals in the year 2020 led to similar conclu­sion. According to it, the majority (16/28) of member states should reach both the targets, and only five of them won’t be able to reach any of them. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The outcomes of evaluation did not indicate the existence of direct relation between a level of economic development and state of the education system in given country, at least with reference to indicators used. This issue naturally requires further research.
Year
Volume
11
Issue
37
Pages
29-48
Physical description
Dates
published
2020-10-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1977
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.