PL EN


2020 | 11 | 35 | 147-164
Article title

Błąd Izokratesa (czyli o konserwatywnej polityce kulturalnej)

Authors
Content
Title variants
EN
The Error of Isocrates (about Conservative Cultural Policy)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie idei polityki kulturalnej, wolnej zarówno od nadmiernej interwencji zbiurokratyzowanego państwa, jak też – z drugiej strony – od wpływów koterii kulturalnych. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Metoda badawcza polega na odwołaniu się do idei „etatyzmu kulturalnego”, sformułowanej przez starożytnego retora Izokratesa. Autor mówi o „błędzie Izokratesa”, który jego zdaniem polegał na postulacie interwencji polis w kształtowanie politycznego i duchowego życia Greków. Odnosi tę ideę do analizy polityki kulturalnej w świecie zbiurokratyzowanych demokracji współczesnych. Na podstawie tej analogii przeprowadza swój krytyczny wywód. PROCES WYWODU: Początek wywodu nawiązuje do protekcjonizmu kulturalnego w polityce państw współczesnych. Następnie analizie zostaje pod‑ dane pojęcie politycznego humanizmu, zaczerpnięte z Paidei Wernera Jaegera. Kolejnym krokiem jest krytyka konstruktywizmu Izokratesa, któremu przyświecała idea odnowienia Areopagu jako wychowawcy ludu w politei. Te dwie idee potraktowane zostaną w tekście jako niemożliwe do urzeczywistnienia we współczesności. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Zasadniczym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest teza, iż współczesne procesy globalizacji kul‑ tury obniżają standardy edukacyjne. Tymczasem właściwymi celami polityki kulturalnej państwa powinna być integracja wspólnoty, a także reprodukcja elit. Sugerowane cytowanie: Osowski, S. (2020). Autor twierdzi, że ani „polityczny humanizm”, ani też „kulturalny etatyzm” nie mogą tych celów właściwie realizować. Pierwszy uległ bowiem współczesnej zbiurokratyzowanej polityce kulturalnej, a „błąd Izokratesa” nie daje współcześnie nadziei na urzeczywistnienie idei neoizokratejskiej. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Z powyższego wynika, iż jedynym rozsądnym wyjściem z sytuacji wydaje się celowa działalność państwa, które swą politykę kulturalną ukierunkowuje na konkretne cele, wystrzegając się etatyzmu kulturalnego, w czym może go wesprzeć wolny rynek. Autor nazywa taką strategię pseudo-paideią.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the article below is an idea of the policy of culture, free both from the excessive intervention of the bureaucratic state and from the influence of the cultural coteries. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem is to call an idea of the “cultural etatism” formulated by an ancient rhetorician Isocrates. The author speaks about an “error of Isocrates”, which – in his opinion – relied on the postulate of shaping the political and spiritual life of Greeks by the intervention of the polis. He applies this idea to an analysis of the policy of culture in the contemporary bureaucratic States. He carries out his argumentation on the ground of this analogy. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: In the beginning the argument refers to the protectionism in the politics of the contemporary States. Then the object of examination is the notion of the political humanism, used by Werner Jaeger in his “Paideia”. The next step is a critique of the constructivism of Iso‑ crates, who was guided by the idea of reconstructing Areopag as an educator of people in polis. Those two ideas will be handled as of no use in the context of the present time. RESEARCH RESULTS: The crucial conclusion of the argumentation is the thesis that the present-day processes of globalization of culture debase the standards of education, whereas the suitable aims of cultural policy should be an integration of the community and also the reproduction of elites. The author argues that neither the political humanism nor the “cultural etatism are able to realize properly these aims. The first has been devastated by the present-day bureaucratic policy of culture, whereas the “error of Isocrates” makes impossible nowadays the realization of neoisocratic idea. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Therefore the only reasonable way out of this situation seems to be the intentional activity of State, which aims its cultural policy to the specific objects, that is to say, which avoids cultural etatism and has its support in the free market. The author calls this strategy a “pseudo-paideia”.
Year
Volume
11
Issue
35
Pages
147-164
Physical description
Dates
published
2020-12-18
Contributors
author
References
 • Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. New York: Harper.
 • Eliot, T.S. (2007). Ku definicji kultury [w:] Chrześcijaństwo, kultura, polityka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Fukuyama, F. (2005). Budowanie państwa. Tłum. J. Serwański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. „Gazeta Wyborcza”, nr 284, 6 grudnia 2016 r.
 • Hegel, G.W.F (1958). Wykłady z filozofii dziejów. Tom II. Warszawa: PWN.
 • Isocrates (2012), Aeropagiticus. eBook. Charles River Editors.
 • Jaeger, W. (2001). Paideia. Formowanie człowieka greckiego. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Kjaer, A.M. (2009). Rządzenie. Warszawa: Wydawnictwo SIC!
 • Marzec, S. (2016). Alibi dla ciemnoty. „Rzeczpospolita"
 • Mehra, S. (2017). Kraków to doskonały wybór, „Rzeczpospolita”, nr 6 (10644), 8 stycznia 2017 r.
 • Minister Edukacji Narodowej (2017). Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2017 „Nowa podstawa programowa dla szkół publicznych”.
 • Rokita, J. (2015). Zbudować państwo. Dwadzieścia idei na rzecz poprawy jakości rządzenia. Raport Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Kraków: CAKJ.
 • Rorty, R. (1999). Obiektywność, relatywizm i prawda. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Wilkin, J. (2012) (red.). Teoria wyboru publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Weingast, B.R. (1981) Regulation,reregulation and deregulation: The political foundation of agency clientele relationship, s.153. Pozyskano z: http://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3611&context=lcp
 • Zawicki, M. (2011). Nowe zarządzanie publiczne. PWE: Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.