PL EN


2020 | 11 | 37 | 65-82
Article title

Kultura innowacyjności jako wyzwanie dla współczesnego uniwersytetu

Authors
Content
Title variants
EN
Culture of Innovation as a Challenge for Today’s Universities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
CEL NAUKOWY: Celem analizy jest określenie szans i zagrożeń, roli i miejsca współczesnego uniwersytetu w kontekście wyzwań kultury innowacyjności.  Kultura innowacyjności da się rozpoznać jako otoczenie, w którym akademia funkcjonuje, jak również sposób organizacji samej wszechnicy. Analizowana ona będzie w trzech podstawowych wymiarach: materialnym, społecznym i symbolicznym, z uwzględnieniem   możliwych do wyróżnienia pod-typów. NARZĘDZIA I METODY BADAWCZE: Metodą analizy jest dyskusja pojęć i koncepcji. Praca ma charakter teoretycznej analizy i wspiera się na dorobku teorii socjologicznej w tym zakresie. Jej zamierzeniem jest rekonstrukcja pojęcia kultura i powiązanie tegoż terminu z kategorią innowacyjności. Pozwoli to na identyfikację konkretnych obszarów kultury innowacyjności oraz jej odmian, z którymi zmierzyć musi się współczesna akademia. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. W pierwszej z nich wprowadzona pojęcie kultury innowacyjności oraz wskazane zostają płaszczyzny analizy, wynikające bezpośrednio z zaproponowanej definicji. Na tym etapie wskazane zostaną również ujęcia oraz dwie podstawę perspektyw diagnozy kultury innowacyjności: jednostkowa i systemowa. Odpowiadają w przybliżeniu podziałowi na atomizm i holizm w teorii socjologicznej.  W etapie drugim przedstawiona zostanie typologia kultur innowacyjności w odwołaniu do terminów: osobliwość i ustrój. Ustalenia te pozwolą by w etapie trzecim odnieść kategorię kultury innowacyjności do uniwersytetu, rozumianego jako przedsiębiorstwo lub wspólnotę.  WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Podstawowym wynikiem analizy jest identyfikacja szans i zagrożeń związanych z wyzwaniem związanym z wdrażaniem się współczesnego uniwersytetu w kulturę innowacyjności. Szanse i zagrożenie dadzą się odnaleźć zarówno w otoczeniu, w którym funkcjonuje akademia, jak również w jego normatywnej, organizacyjnej i technologicznej strukturze. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Ostateczne wnioski i rekomendacje związane są z próbą zaprojektowania przyszłości uniwersytetu. Ma być to organizacja i wspólnota zarazem,  która wykorzystuje szanse jakie stwarza kultura innowacyjności oraz jednocześnie radzi sobie wygenerowanymi przez nią zagrożeniami.
EN
RESEARCH OBJECTIVE: This study seeks to identify the risks and opportunities for, as well as the role and position of today’s universities in relation to the challenges posed by the culture of innovation. It can be described both as an environment in which academia operates, and as a way to organise universities.  THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: This is a theoretical analysis and builds on the relevant advancements in sociological theory. It is intended to revisit the notion of culture and to associate it with innovation. This will help identify some specific areas within, and versions of, the culture of innovation that can be faced by today’s academia. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: This study has three parts. The first introduces the notion of innovation culture and identifies the areas of analysis based on the proposed definition. This stage proceeds to describe approaches to, and two perspectives on, the culture of innovation, namely individual and systemic. These more or less correspond to the sociological distinction between atomism and holism. Stage two describes the types of innovation cultures based on the notions of originality and organisation. The stage three  explors the culture of innovation in relation to universities understood either as an enterprise or as a community.  RESEARCH RESULTS: The primary results of this study are the identified risks and opportunities related to the challenges faced by today’s universities in their efforts to foster the culture of innovation. Risks and opportunities can be found both in the environment in which academia operates, and in its normative, organisational, and technological structures. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Final conclusions are made to build universities of the future. These are to be both organisations and communities, which take advantage of the opportunities offered by the culture of innovation, while also addressing the associated risks.
Year
Volume
11
Issue
37
Pages
65-82
Physical description
Dates
published
2020-11-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_hp_1986
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.