PL EN


2019 | 24 | 1 | 139-166
Article title

Od sprzedawcy pierożków do generalissimusa. Zawrotna kariera Aleksandra Mienszykowa

Authors
Content
Title variants
EN
From a Vendor of Stuffed Buns (Pirozkhi) to the Generalissimus Rank. A Dizzying Career of Alexander Menshikov
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony życiu i działalności publicznej Aleksandra Mienszykowa. Człowiek ten, pochodzący z nizin społecznych, dzię­ki przyjaźni z carem Piotrem I zdołał osiągnąć najwyższe stanowiska w administracji państwowej oraz najwyższe rangi dowódcze w rosyj­skiej armii i flocie wojennej. Aleksander Mienszykow należał rów­nież do najbogatszych, tuż po carze, ludzi w Rosji – posiadał ogrom­ne majątki ziemskie i liczne zakłady produkcyjne. Po śmierci Piotra I w 1725 r., bez rezultatu, próbował uchwycić w swoje ręce kierownictwo wszystkich spraw państwowych. W 1727 r. został aresztowany i skaza­ny wraz z rodziną na zesłanie do Bieriozowa na Syberii, gdzie zmarł dwa lata później. Cały zgromadzony przez niego majątek – pienią­dze, klejnoty, pałace i manufaktury – został przejęty na rzecz państwa.
EN
The article is devoted to the life and public activities of Alexsander Menshikov. This man, which came from social lowlands, thanks to friendship with Tsar Peter the Great achieved highest positions in the state administration, the Russian Army and also navy. Alexsander Menshikov belonged also to the richest people in Russia (just after the Tsar) – he owned huge estates and numerous production companies. After Peter the Great’s death, without a result, he tried to capture the leadership of all state affairs. In 1727 he was arrested and sentenced, together with his family, to exile to Berezovo in Siberia, where he died two years later. All the assets he collected – money, jewels, palaces and manufactories – were taken over for the benefit of the state.
Year
Volume
24
Issue
1
Pages
139-166
Physical description
Dates
published
2020-02-11
Contributors
References
 • Andrusiewicz, A. (2001). Piotr Wielki. Prawda i mit. Warszawa.
 • Czerska, D. (1988). Borys Godunow. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.
 • Czerska, D. (2004). Dymitr I Samozwaniec. Wrocław–Warszawa–Kraków.
 • Krokosz, P. (2001). Rosyjskie ustawodawstwo wojskowe doby panowania Piotra I. W: K. Łopatecki (red.), Organizacja armii w nowożytnej Europie. Struktura – urzędy – prawo – finanse. Zabrze, 397-444.
 • Krokosz, P. (2010). Rosyjskie siły zbrojne za panowania Piotra I. Kraków.
 • Krokosz, P. (2013). Baturyn – idea hetmańskiej stolicy. Krakowskie Pismo Kresowe, 5, 13-63.
 • Massie, R.K. (2012). Katarzyna Wielka. Portret kobiety. Kraków.
 • Serczyk, W.A. (1973). Piotr I Wielki. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Serczyk, W.A. (1977). Iwan IV Groźny. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.
 • Serczyk, W.A. (1983). Katarzyna II. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk– Łódź.
 • Serczyk, W.A. (1992). Poczet władców Rosji. London.
 • Sołowjow, S. (2012). Rosja za panowania Aleksego Michajłowicza 1648-1657. Oświęcim.
 • Агранцев И., Александр Меншиков. Царевич без трона, Санкт-Петербург 2005.
 • Андреева Е.А., Петергбургская резиденция А.Д. Меншикова в первой трети XVIII в. Описание палат, хором и сада, Санкт-Петербург 2013.
 • Анисимов Е.В., Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого, Санкт-Петербург 1997.
 • Анисимов Е.В., Россия без Петра, Санкт-Петербург 1994.
 • Анисимов Е.В., Таинство рождения Петербурга, [в:] Россия XV-XVIII столетий. Сборник научных статей. Юбилейное издание, составитель и редактор И.О. Тюменцев, Вологда–Санкт-Петербург 2001, с. 221-234.
 • Артамонов В.А., А.Д. Меншиков как полководец, [в:] Меншиковские чтения – 2009: Материалы чтений. Сб. науч. ст., отв. ред. П.А. Кротов, вып. 7, Санкт-Петербург 2010, с. 7-33.
 • Бабич М.В., Военно-организационная деятельность А.Д. Меншикова в материалах Российского государственного архива древних актов, [в:] Меншиковские чтения – 2011: Материалы чтений, Березово (Ханты- Мансийский автономный округ – Югра), 12 13 ноября 2011 г., отв. ред. П.А. Кротов, вып. 8, Санкт-Петербург 2012, с. 20-33.
 • Базарова Т.А., Дадыкина М.М., «Дворянин Великого Новгорода» П.Н. Крекшин и походная канцелярия А.Д. Меншикова, [в:] Новгородский исторический сборник, отв. ред. П. Гайдуков, вып. 15, Великий Новгород 2015, с. 217-229.
 • Бантыш-Каменский Д., Биографии российских генералиссимусов и генерал- фельдмаршалов с 48 портретами, ч. I, Санкт-Петербург 1840.
 • Берх В.Н., Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории российского флота, ч. 1, Санкт-Петербург 1831.
 • Берх В.Н., Царствование царя Алексея Михайловича, ч. 1-2, Санкт-Петербург 1831.
 • Беспятых Ю.Н., Александр Данилович Меншиков. Мифы и реальность, Санкт-Петербург 2008.
 • Беспятых Ю.Н., О терминах дворяне и шляхта в России при Петре I (К полемике по поводу грамотности и присхождения А.Д. Меншикова), „Петербургский исторический журнал”, 2 (2015), с. 263-284.
 • Бобровский П.О., Вейде Адам Адамович. Один из главных сотрудников Петра Великого и его Военный устав 1698 года, Казань 1887.
 • Бобровский П.О., История Лейб-гвардии Преображенского полка, т. I, Санкт-Петербург 1900.
 • Богданов А.П., Царевна Софья и Петр. Драма Софии, Москва 2008.
 • Бушкович П., Петр Великий. Борьба за власть (1671-1725), Санкт Петербург 2009.
 • Валишевский К., Вокруг трона, Москва 1990.
 • Валишевский К., Преемники Петра, Москва 1990.
 • Валишевский К., Царство женщин, Москва 1989.
 • Вейдемейер А., Обзор главнейших происшествий в России с кончины Петра Великого до вступления на престол Елизаветы Петровны, ч. I, Санкт-Петербург 1848.
 • Голиков И.И., Деяния Петра Первого, мудрoго преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам, т. I, Москва 1837.
 • Голомбиевский А., Сотрудники Петра Великого, II: Александр Данилович Меншиков, „Русский архив”, 8 (1903), с. 481-549.
 • Есипов Г.В., Князь Александр Данилович Меншиков, „Русский архив”, 7 (1875), с. 237-247.
 • Ильин М.А., Искусство, [в:] Очерки истории СССР. Период феодализма. Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I, ред. Б.Б. Кафенгауз, Н.И. Павленко, Москва 1954, с. 728-765.
 • Ильин М., Москва, Москва 1963.
 • Индова Е.И., Дворцовое хозяйство в России. Первая половина XVIII в., Москва 1964.
 • История государства Российского: Жизнеописания. XVIII век, авт.-сост. Е.М. Тепер и другие, Москва 1996.
 • История дипломатии, пoд. ред. В.П. Потемкина, т. I, Москва 1941.
 • История кавалергардов и Кавалергардского Ее Величества полка, с 1724 по 1-е июля 1851 года, Санкт-Петербург 1851.
 • Калязина Н.В., Калязин, Е.А., Александр Меншиков – строитель России, ч. I: Александр Меншиков, Санкт-Петербург 2005.
 • Калязина, Н.В., Калязин Е.А., Александр Меншиков – строитель России, ч. II: Cтроитель России, Санкт-Петербург 2006.
 • Карнович Е.П., Замечательные богатства частных лиц в России, Санкт Петербург 1885.
 • Ключевский В.О., Русская история. Полный курс лекций в трех книгах, кн. 2, Москва 1995.
 • Костомаров Н., Царевич Алексей Петрович. (По поводу картины Н.Н. Ге), [в:] „Древняя и новая Россия”, т. I, Санкт-Петербург 1875, c. 31-54.
 • Краснобаев Б.И., Очерки историии русской культуры XVIII века, Москва 1987.
 • Кротов П.А., Битва под Полтавой. Начало Великой России, Санкт Петербург 2014.
 • Курукин И.В., Платон Зубов – «министр всех частей правления»: фаворитизм на исходе XVIII столетия, „Quaestio Rossica”, 3 (2015), c. 200-226.
 • Курукин И.В., Эпоха «дворских бурь» Очерки политической истории послепетровской России, 1725-1762 гг., Рязань 2003.
 • Павленко Н.И., Александр Данилович Меншиков, Москва 1989.
 • Павленко Н.И., Был ли А.Д. Меншиков грамотным?, „Наука и жизнь”, 3 (2005), с. 69-75.
 • Павленко Н.И., Меншиков. Полудержавный властелин, Москва 1999.
 • Панчулидзев С.А., История кавалергардов. 1724-1799-1899. По случаю столетняго юбилея Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны полка, т. 1, Санкт-Петербург 1899.
 • Подъяпольская Е.П., Военные советы 1708-1709 гг., [в:] Полтава. К 250-летию полтавского сражения. Сборник статей, ред. Л.Г. Бескровный, Б.Б. Кафенгауз, В.А. Диаченко, Н.И. Павленко, Москва 1959, с. 112-136.
 • Полевой Н., Русские полководцы, или жизнь и подвиги российских полководцев от времен императора Петра Великого до царствования императора Николая I, Санкт-Петербург 1845.
 • Порозовская Б.Д., А.Д. Меншиков. Его жизнь и государственная деятельность. Биографиеский очерк. С портретом Меншикова, гравированным в Лейпциге Геданом, Санкт-Петербург 1895.
 • Рабинович М.Д., Стрелцы первой четверти XVIII в., „Исторические записки”, 58 (1956), с. 273-305.
 • Родионова Г.В., Декоративные ткани в интерьерах Дворца Меншикова в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, [в:] Меншиковские чтения – 2003: Материалы чтений к 330-летию А.Д. Меншикова, проходивших 6 ноября 2003 г. в школе искусств пос. Березово Ханты- Мансийского автономичного округа (Югра), отв. ред. И.В. Саверкина, Санкт Петербург 2004, с. 92-108.
 • Сергеева Г.И., А.Д. Меншикoв и историческая память, [в:] Меншиковские чтения – 2015: Материалы Российской научной конференции: Березово (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра), 27 28 ноября 2015 г., отв ред. П.А. Кротов, вып. 10, Санкт-Петербург 2015, с. 123-139.
 • Славнитский Н.Р., Утверждение России в Ингерманландии в царствование. Петра Великого, „Общество. Среда. Развитие”, 2 (2009), c. 23-34.
 • Соловьев С.М., История России с древнейших времен, кн. IX, т. 17-18, Москва 2003.
 • Троицкий, С.М., Хозяйство крупного сановника России в первой четверти XVIII в. (по архиву князя А.Д. Меншикова), [в:] Россия в период реформ Петра I, ред. кол. Н.И Павленко, Л.А. Никифоров, М.Я. Волков, Москва 1973, c. 215-248.
 • Хьюз, Л., Царевна Софья 1657-1704, Санкт-Петербург 2001.
 • Шапошник В.В., Борьба за власть в Москве после смерти Василия III и внешняя политика Русского государства, „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, 1 (2014), c. 27-37.
 • Шапошник В.В., Правительница Елена Глинская и московская элита, „Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях”, 5 (2016), с. 395-409.
 • Шапошник В.В., Правление Елены Глинской в оценке источников и исследователей, „Древняя Русь во времени, в личностях, в идеях”, 7 (2017), с. 225-237.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2401_010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.