PL EN


2019 | 24 | 1 | 51-70
Article title

The Effectiveness of Tools to Assess Training to Prevent Aggressive Behavior Towards Medical Staff in an Intercultural Perspective

Content
Title variants
PL
Efektywność narzędzi do oceny skuteczności treningu zapobiegania zachowaniom agresywnym wobec personelu medycznego w perspektywie międzykulturowej
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Zachowania agresywne stanowią poważny problem w pracy personelu medycznego. Mają one liczne konsekwencje dla pracowników; odczu­wają oni złość, poczucie bezsilności, a nawet doświadczają wypalenia zawodowego, które ostatecznie wpływa w sposób negatywny na proces terapeutyczny. Zmierzając do ograniczenia negatywnych konsekwen­cji tego procesu, proponuje się wiele rozwiązań, do których należą tre­ningi zapobiegania agresji. Treść i program tego typu szkoleń mają charakter otwarty, jednak literatura przedmiotu zaleca koncentrację na zagadnieniach związanych z przeciwdziałaniem wystąpieniu zacho­wań agresywnych. Treningi w założeniu mają na celu wyposażenie personelu w odpowiednią wiedzę dotyczącą zasad postępowania wo­bec zachowań agresywnych pacjentów, jakkolwiek nie jest to ich jedy­ny efekt. Wpływają one także na postawy i poczucie własnej skutecz­ności uczestników. Efektywność treningu w tym zakresie jest możliwa do zmierzenia. Służą temu odpowiednie narzędzia, które prowadzący szkolenie może przekazać swoim kursantom. Należy jednak uwzględ­niać aspekt różnic międzykulturowych – inne systemy szkolenia, zasa­dy opieki nad pacjentem czy też wychowanie mogą warunkować uzy­skane efekty i zmiany, będące efektem treningu zapobiegania agresji.
EN
Aggressive behavior poses a serious problem to medical staff. It has nu­merous consequences for the employees: they may experience anger, helplessness and even burnout, which ultimately affects the therapeu­tic process in a negative way. To reduce these negative consequences, a number of solutions are put forward, including training to prevent aggression. The content and programs of this type of training remain open, however, the literature recommends focusing on issues related to preventing the occurrence of aggressive behavior. The training is intended to provide the staff with adequate knowledge of how to deal with the aggressive behavior of patients, although this is not the only effect. It also affects the attitudes and sense of self-efficacy of partici­pants. The effectiveness of the training in this area is measurable. Ap­propriate tools are used to this end, provided by the trainers to the trainees. However, one should take into account the aspects of inter­cultural differences, such as different training systems, principles of patient care or education, which may condition the effects and changes resulting from training to prevent aggression.
Year
Volume
24
Issue
1
Pages
51-70
Physical description
Dates
published
2020-02-11
References
 • Ajzen, I. (2011). The theory of planned behavior: reactions and reflections. Psychology & Health, 26.9, 1113-1127.
 • Arguvanli, S.C., Karatas, N., & Baser, M. (2015). Effect of aggression management training program on knowledge and attitudes of nurses working at psychiatric clinics. Anatolian Journal of Psychiatry, 16.5, 323-328.
 • Beech, B., & Leather, P. (2016). Workplace violence in the health care sector: A review of staff training and integration of training evaluation models. Aggression and Violent Behavior, 11, 27-43.
 • Bilgin, H., Keser Ozcan, N., Tulek, Z., Kaya, F., Boyacioglu, N.E., Erol, O., & Gumus, K. (2016). Student nurses’ perceptions of aggression: An exploratory study of defensive styles, aggression experiences, and demographic factors. Nursing & Health Sciences, 18(2), 216-222.
 • Bimenyimana, E., Poggenpoel, M., Myburrgh, C., & Van Niekerk, V. (2009). The lived experience by psychiatric nurses of aggression and violence from patients in a Gauteng psychiatric institution. Curationis, 32(3), pp. 4-13.
 • Bjorkdahl, A. (2010). Violence prevention and management in acute psychiatric care. Aspect of nursing practice. Stockholm.
 • Chambers, M., Kantaris, X., Guise, V., & Valimaki, M. (2015). Managing and caring for distressed and disturbed service users: the thoughts and feelings experienced by a sample of English mental health nurses. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, Jun 1; 22(5), 289-297.
 • Chappel, M. (2000). Violence at work. Geneva: International Labour Organisation.
 • Cowin, L., Davies, R., Estall, G., Berlin, T., Fitzgerald, M., & Hoot, S. (2003). De-escalating aggression and violence in the mental health setting. International Journal of Mental Health Nursing, 12, 64-73.
 • Crisp, R.J., & Turner, R.N. (2015). Psychologia społeczna. Warszawa: WN PWN.
 • Duxbury, J., Hahn, S., Needham, I., & Pulsford, D. (2008). The Management of Aggression and Violence Attitude Scale (MAVAS): across national comparative study. Journal of Advanced Nursing, 62(5), 596-606.
 • Edward, K.L., Ousey, K., Warelow, P., & Lui, S. (2014). Nursing and aggression in the workplace: a systematic review. British Journal of Nursing, 23(12), 653-659.
 • Farrell, G., & Cubit, K. (2005). Nurses under threat: A comparison of content of 28 aggression management programs. International Journal of Mental Health Nursing, 14, 44-53.
 • Fiłończuk-Wieczorkowska, H., & Żukrowska, M. (2014). Przykłady zachowań agresywnych i sposoby radzenia sobie z agresywnym pacjentem. W: A. Steciwko, J. Barański, & A. Mastalerz-Migas (eds.), Agresja w opiece zdrowotnej. Zagadnienia wprowadzające. Wrocław: Elseiver Urban & Partner Wrocław, 124-135.
 • Hahn, S., Needham, I., Abderhalden, C., Duxbury, J., & Halfens, R. (2006). The effect of a training course on mental health nurses’ attitudes on the reasons of patient aggression and its management. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(2), 197-204.
 • Husum, T.L., Bjorngaard, J.H., Finset, A., & Ruud, T. (2010). A cross-sectional prospective study of seclusion, restraint and involuntary medication in acute psychiatric wards: patient, staff and ward characteristics. BMC Health Services Research, 4, 6.
 • Husum, T.L., Finset, A., & Ruud, T. (2008). The Staff Attitude to Coercion Scale (SACS): Reliability, validity and feasibility. International Journal of Law and Psychiatry, 31, 417-422.
 • Jansen, G.J., Dasen, T., & Moorer, P. (1997). The perception of aggression. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 11.1, 51-55.
 • Lepiesova, M., & Tomagova, M. (2014). Analysis of The MAVAS Instrument to Assess The Management of Patient Aggression. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 5(3), 127-135.
 • Lickiewicz, J. (2017). Skuteczność programu zapobiegania agresji w grupie studentów kierunków medycznych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3, 157-165.
 • Lickiewicz, J., Sałapa, K., Musiał, Z., & Dzikowska, M. (2017). Skala postrzegania agresji wobec personelu (POAS) – adaptacja polska. Pielęgniarstwo Polskie, 67(1).
 • Mayhew, C., & Chappel, D. (2007). Workplace violence: An overview of patterns of risk and the emotional stress consequences on targets. International Journal of Law and Psychiatry, 30, 327-339.
 • Needham, I., Abderhalden, Ch., Zeller, A., Dassen, T., & Haug, H.J. (2005). The Effect of a Training Course on Nursing Students’ Attitudes Toward, Perceptions of, and Confidence in Managing Patient Aggression. Journal of Nursing Education, 8:4, 15-20.
 • Palmstiema, T., & Berredal, E. (2006). Evaluation of the Perception of Aggression Scale (POAS) in Swedish nurses. Nordic Journal of Psychiatry, 60(6), 447-451.
 • Szczęśniak, D., & Rymaszewska, J. (2014). Agresja pacjenta chorego psychicznie. In: A. Steciwko, J. Barański, & A. Mastalerz-Migas (eds.), Agresja w opiece zdrowotnej. Zagadnienia wprowadzające. Wrocław: Elseiver Urban & Partner Wrocław, 80-90.
 • Thackrey, M. (1987). Clinician confidence in coping with patient aggression: Assessment and enhancement. Professional Psychology: Research and Practice, 2, 18(1), 57-60.
 • Trish, M., & Daffen, M. (2006). Clinician perceptions of personal safety and confidence to manage inpatient aggression in a forensic psychiatric setting. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2(13), 90-99.
 • Walter, E., Hanson, A., & Flannery, Jr R.B. (1994). Risk factors for psychiatric inpatient assaults on staff. Journal of Mental Health Administration, 21(1), 24-32.
 • Wassell, J.T. (2009). Workplace violence intervention effectiveness: A systematic literature review. Safety Science, 47, 1049-1055.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2401_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.