PL EN


2019 | 25 | 2 | 159-178
Article title

The Path of the First European Porcelain Wares to Lithuanian Museums

Content
Title variants
PL
Jak pierwsza europejska porcelana trafiła do muzeów litewskich
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Rozwój państwa, zakręty kultury i historii kraju, okoliczności i czas czę­sto zacierają fakty, dlatego rekonstrukcja historii eksponatów w muze­ach jest jednym z najtrudniejszych obszarów pracy muzealnej. Arty­kuł prezentuje unikatowe przedmioty z czerwonej kamionki Johanna Friedricha Böttgera (1682-1719) przechowywane w litewskich muzeach i ujawnia ich historie. Odnalezione w archiwum stare listy, zarejestrowa­ne podczas okupacji sowieckiej opisy dzieł sztuki, których nie wywiezio­no do Niemiec, pomogły rozpoznać przedmioty przechowywane w Na­rodowym Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionisa. Wśród nich szczególnie cenne jest 12 eksponatów czerwonej kamionki J.F. Böttgera. Ich iden­tyfikacja ujawniła nie tylko datę (1940), wyjaśniła skąd (Pakruojis, Siau­liai, Litwa) do muzeum została przywieziona znacjonalizowana kolek­cja dzieł sztuki, wskazała również właściciela [Leo Carl von der Ropp (27.09.1860 Pakruojis – 09.10.1940 Berlin]. Historia unikatowych ekspo­natów czerwonej kamionki J.F. Böttgera, dotychczas nieznana, została w ten sposób ujawniona. Litewskie Muzeum Sztuki w 1980 i w 1982 r. zakupiło dwa takie eksponaty wystawione przez osoby prywatne.
EN
The state’s development, twists and turns of culture and history of the country, circumstances and passing time, often erase facts, that is why the reconstruction of the history of exhibits’ acquisition in museums is one of the most complicated aspects in museology. The article is dedicated to the presentation of Johann Friedrich Böttger’s (1682-1719) collection of red stone mass exhibits in Lithuanian museums and aims at revealing their history. Thanks to the archival register, it was possi­ble to discover the inventory lists with descriptions of valuable works of art that had been prevented from being seized by Germans and pre­served during the Soviet occupation. Among them, there were exhib­its stored at the M.K. Čiurlionis National Museum of Art. Particularly valuable are twelve items of red stone mass by J.F. Böttger. Their iden­tification revealed not only the date (1940) and the manor (the Pakruo­jis manor, Šiauliai region, Lithuania) from which the nationalized art collection was transferred to the museum but also to whom [Leo Carl von der Ropp (27.09.1860 Pakruojis – 09.10.1940 Berlin)] it belonged. That is how the history of J.F. Böttger’s red stoneware exhibits has been unveiled. The Lithuanian Art Museum purchased two exhibits from private persons (1980 and 1982).
Year
Volume
25
Issue
2
Pages
159-178
Physical description
Dates
published
2019-07-01
Contributors
References
  • Daugelis O., Barono Leono von der Roppo (1860-1940) Pakruojo dvaro kolekcija, in: Kolekcijų istorijos: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Kaunas, ČDM, 2013, pp. 93‑97.
  • Daugelis O., Legendomis apipintas palikimas, “Žiemgala,” 1991, 2, pp. 4-5.
  • Daugelis O., Senovės sala permainų epochoje: Pakruojo dvaras, in: Dvaras modernėjančioje Lietuvoje XIX a. antra pusė – XX a. pirma pusė, Vilnius 2005, pp. 148-151, 155.
  • Krėvė-Mickevičius V., Kultūros paminklų apsaugos įstatymas, “Vyriausybės žinios,” 1940, 720, 25.07.
  • Venclova A., Kultūros paminklams registruoti įsakymas, “Tarybų Lietuva,” 1940, 26, 20.10.
  • Venclova A., Taisyklės kultūros paminklų apsaugai vykdyti, “Tarybų Lietuva,” 1940, 26, 20.10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2502_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.