PL EN


2019 | 26 | 3 | 67-86
Article title

Challenges in Managing Multicultural Teams

Content
Title variants
PL
Wyzwania w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja wyzwań w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi, które zdaniem autorek są szczególnie ważne we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Opierając się na różnych źródłach, autorki argumentują, że wyzwania związane ze skutecznym zarządzaniem wielokulturowymi zespołami są bardzo duże, szczególnie mając na uwadze stereotypy i uprzedzenia łączące się z różnorodnością kulturową pracowników oraz zróżnicowane kompetencje menedżerów, którzy zarządzają wielokulturowymi zespołami. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcia wielokulturowości i zarządzania międzykulturowego. W kolejnej części przedstawiono atuty i słabości pracy w wielokulturowych zespołach. Następnie opisano kompetencje i najważniejsze zadania menedżerów zespołów wielokulturowych, a w ostatniej części przeanalizowano wyzwania – trudności i problemy w zarządzaniu wielokulturowymi zespołami.
EN
The aim of the article is to identify challenges in managing multicultural teams, which, according to the authors, are extremely important in modern human resource management. This paper is based on literature studies and available reports. The authors prove that the challenges associated with the effective management of multicultural teams are very large, especially considering the stereotypes and prejudices related to the cultural diversity of employees and the diverse competences of managers who manage multicultural teams. The main value of the study is to clarify the need to raise the awareness of managers in terms of the development potential of multicultural teams, taking into account both their strengths and weaknesses, while pointing to the need for competence development in managers and their ability to build positive relations between representatives of different cultures.
Year
Volume
26
Issue
3
Pages
67-86
Physical description
Dates
published
2019-10-01
Contributors
References
 • Adler N., International dimensions of organizational behavior (4’ ed.), South-Western Publishing, Cincinnati 2002.
 • Adler N., Gundersen A., International Dimensions of Organizational Behavior, 5th Edition, Thomson South-Western, Mason 2008.
 • Benet-Martinez V., Lee F., Leu J., Biculturalism and cognitive complexity: Expertise in cultural representations, “Journal of Cross-Cultural Psychology” 2006, No. 37, pp. 386-407.
 • Bloom H., Calori R., De Woot P., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1996.
 • Brannen M.Y., Garcia D., Thomas D.C., Biculturals as natural bridges for intercultural communication and collaboration, paper presented at the International Workshop on Intercultural Collaboration, Palo Alto, Ca-lifornia, USA, February 20-21, 2009, https://www.researchgate.net/ profile/Mary_Brannen/publication/234810846_Biculturals_as_natu-ral_bridges_for_intercultural_communication_and_collaboration/ links/56ef9b4508ae59dd41c735dd/Biculturals-as-natural-bridges-for-interculturalcommunication-and-collaboration.pdf (access: 16.04.2018).
 • Bukowska U., W kierunku organizacji wielokulturowej, “Zarządzanie i Finanse” 2012, R. 10, No. 1, part 3, pp. 331-332, http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-00171244989 (access: 16.04.2018).
 • Canney Davison S., Ward K., Leading international teams, McGraw-Hill International, Berkshire, England 1999.
 • Cappellen T., Janssens M., Characteristics of international work: narratives of the global manager, “Thunderbird International Business Review” 2010, July 1, pp. 337-339.
 • Cheng Ch.-Y., Sanchez-Burks J., Lee F., Connecting the dots within: Creative performance and identity integration, “Psychological Science” 2008, 19, pp. 1178-1184.
 • Cheng Ch.-Y., Sanders M., Sanchez-Burks J., Molina K.L.F., Darling E., Zhao Y., Reaping the rewards of diversity: The role of identity integration, “Social and Personality Psychology Compass” 2, pp. 1182-1198.
 • Cox T.Jr., Creating the multicultural organization: A strategy for capturing the power of diversity, Jossey-Bass, San Francisco 2001.
 • Crowne K.A., The relationship among social intelligence, emotional intelligence and cultural intelligence, “Organization Management Journal” 2009, No. 6, p. 150.
 • Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, “Rozprawy i Studia” 1995, t. 168, 137.
 • Davidson M.N., James E.J., The engines of positive relationships across difference: Conflict and learning, in: Exploring positive relationships at work: Building a theoretical and research foundation, eds. E.J. Dutton, B.R. Ragins, Lawrence Erlbaum, Mahwah, NJ 2006, pp. 137-158.
 • Distefano J.J., Maznevski M.L., Creating Value with Diverse Teams in Global Management, “Organizational Dynamics” 2000, Vol. 29, No. 1, pp. 45-63.
 • The DiversityInc Top 50 Companies for Diversity Retrieved October, 2010, http://diversityinc.com/department/289/ (access: 16.04.2018).
 • Dodd Carley H., Dynamics of Intercultural Communication, MacGraw-Hill, Boston 1998.
 • Earley Ch.P., Ang S., Cultural Intelligence: Individual Interactions Across Cultures, Stanford University Press, Stanford, California 2003.
 • Ely R.J., Thomas D.A., Cultural diversity at work: The effects of diversity perspectives on work group processes and outcomes, “Administrative Science Quarterly” 2001, No. 46, pp. 229-273.
 • Gajek K., Kompetencje międzykulturowe absolwenta szkoły wyższej, in: Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów: wybrane ujęcia, ed. A. Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009, pp. 3-4.
 • Gajek K., Międzykulturowy transfer wiedzy i doświadczeń w małych i średnich przedsiębiorstwach – pytania do dalszych badań, in: Zmiana warunkiem sukcesu: rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, ed. J. Skalik, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, p. 257.
 • Glazer N., We are All Multiculturalists Now, Harvard University Press, Cambridge–London 1997.
 • Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007, p. 146.
 • Haffer R., Glińska-Neweś A., Pozytywny Potencjał Organizacji jako determinanta sukcesu przedsiębiorstwa. Przypadek Polski i Francji, “Zarządzanie i Finanse” 2013, Vol. 4, No. 1, pp. 91-100.
 • Hofstede G., Culture’s Consequences, Sage Publications, Beverly Hills 1980.
 • House R.J., Hanges P.J., Mansour J., Dorfman P.W., Gupta V., Culture, leadership and organizations: The globe study of 66 societies, Sage Publications, Thousand Oaks 2004.
 • Jabłońska U., Nowe wyzwania: Zespoły międzykulturowe, GFMP Management Focus No. 14, 2013, https://rozwojosobisty.files.wordpress.com/2008/11/ zespoly-wielokuturowe.pdf (access: 16.04.2018).
 • Jackson B.W., Theory and Practice of Multicultural Organization Development, in: The NTL Handbook of Organization Development and Change, eds. B.B. Jones, M. Brazzel, Wiley, San Francisco 2014, pp. 175-193.
 • Jackson B.W., Holvino E., Developing Multicultural Organizations, “The Journal of Religion and the Applied Behavioral Sciences” 1988, Vol. 9, No. 2, p. 15.
 • Jankowska-Mihułowicz M., Kształtowanie organizacji wielokulturowej – strategie behawioralne, “Problemy Zarządzania” 2011, Vol. 9, No. 4 (34), Wydział Zarządzania UW, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-b2cb8066-6883-4d36-8233-c468b1ee6d64 (access: 16.04.2018).
 • Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Koźmiński A.K. Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Kubica I., Wpływ poziomu umiędzynarodowienia środowiska pracy na proces adaptacji pracowniczej, “Marketing i Rynek” 2016, No. 3, pp. 424-425.
 • Kulik C., Bainbridge H.T.J., Psychological perspectives on workplace diversity, in: Handbook of workplace diversity, eds. A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle, SAGE Publications, London 2006, pp. 25-52.
 • Kurczewska J., Odkrywanie wielokulturowości i współczesne ideologie. Rozważania wstępne, in: U progu wielokulturowości, eds. M. Kempny, A. Kapciak, S. Łodziński, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, pp. 28-51.
 • Magala S., Cross-cultural competence, Routledge, New York 2005.
 • Maltbia T.E., Power A.T., A Leader’s Guide to Leveraging Diversity: Strategic Learning Capabilities for Breakthrough Performance, Routledge, London and New York 2009.
 • Martin J., Organizational culture: mapping the terrain, SAGE Publication, London 2002.
 • Martin J., Frost P.J., O’Neill O.A., Organizational culture: Beyond struggles for intellectual dominance, in: The SAGE Handbook of organization studies, 2nd edition, eds. S.R. Clegg, C. Hardy, T.B. Lawrence, W.R. Nord, SAGE Publications, London 2006, pp. 725-753.
 • Maznevski M., Dhanaraj Ch., Zintel Ch., McTeague L., Global Leadership and Global Teams, “International Institute for Management Development” 2014, No. 37, pp. 2-3.
 • Maznevski M., DiStefano J., Global leaders are team players: developing global leaders through membership on global teams, “Human Resource Management” 2000, June 1, pp. 195-196.
 • McGrath Joseph E., Berdahl J.L., Arrow H., Traits, expectations, culture and clout: The dynamics of diversity in workgroups, in: Diversity in work teams, eds. S.E. Jackson, M.N. Ruderman, American Psychological Association, Washington DC 1995.
 • Nemetz P.L., Christensen S.L., The challenge of cultural diversity: harnessing a diversity of views to understand multiculturalism, “Academy of Management Review” 1996, Vol. 21(2), pp. 434-462.
 • Nkomo S.M., Cox Taylor Jr., Diverse identities in organizations, in: Handbook of organization studies, eds. S.R. Clegg, C. Hardy, W.R. Nord, SAGE Publications, Thousand Oaks 1996, pp. 338-356.
 • Nkomo S.M., Stewart M., Diverse identities in organizations, in: The SAGE Handbook of organization studies, 2nd edition, eds. S.R. Clegg, C. Hardy, T.B. Lawrence, W. R. Nord, SAGE Publications, London 2006, pp. 520-540.
 • Paleczny T., Typy tożsamości a procesy globalizacji, in: Władza, naród, tożsamość. Studia dedykowane Profesorowi Hieronimowi Kubiakowi, eds. K. Gorlach, M. Niezgoda, Z. Seręga, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, pp. 65-75.
 • Parker M., Organizational culture and identity, SAGE Publication, London 2000.
 • Prasad P., Pringle J.K., Konrad A.M., Examining the contours of workplace diversity: concepts, contexts and challenges, in: Handbook of workplace diversity, eds. A.M. Konrad, P. Prasad, J.K. Pringle, SAGE Publications, London 2006, pp. 1-22.
 • Robbins S.P., Decenzo D.A., Podstawy zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Sackmann S.A., Cultural complexity in organizations: inherent contrast and contradiction, Sage Publication, London 1997.
 • Sackmann S.A., Philips M.E., Contextual influences on culture research, “International Journal of Cross Cultural Management” 2004, Vol. 4, No. 3, pp. 370-390.
 • Sadowski A., Wielokulturowość jako czynnik zrównoważonego i inteligentnego rozwoju Polski, OPTIMUM, “Studia Ekonomiczne” 2016, No. 4 (82), pp. 69-82.
 • Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wolters Kluwer Polska Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Stahl G.K., Maznevski M., Voigt A., Jonsen K., Unrevealing the effects of cultural diversity in teams: A meta-analysis of research on multicultural work groups, “Journal of International Business Studies” 2010, Vol. 41, No. 4, pp. 690-709.
 • Stankiewicz M.J., Wstęp, in: Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Pozytywny potencjał organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, ed. M.J. Stankiewicz, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010.
 • Steers R.M., Sanchez-Runde C.J., Nardon L., Management across cultures. Challenges and strategies, Cambridge University Press, New York 2011.
 • Stevens F.G., Plaut V.C., Sanchez-Burks J., Unlocking the benefits of diversity. All-inclusive multiculturalism and positive organizational change, “The Journal of Applied Behavioral Science” 2008, Vol. 44, No.1, pp. 116-133.
 • Stier J., Internationalisation, intercultural communication and intercultural competence, “Journal of Intercultural Communication” 2006, No. 11, https:// immi.se/intercultural/nr11/stier.pdf (access: 05.05.2018).
 • Szaban J.M., Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Tadmor C.T., Tetlock P.E., Biculturalism: A model of the effects of second culture exposure on acculturation and integrative complexity, “Journal of Cross Cultural Psychology” 2006, No. 37, pp. 173-190.
 • Thomas D., Inkson K., People skills for global business: Cultural intelligence, Berrett-Koenler, San Francisco 2003.
 • Trefry M., Multicultural teams: Insight from experiences in Luxembourg, paper presented at the 27th European International Business Association Annual Conference, Alliances & Confrontations: Globalisation and the Logic of Trading Blocks, 13-15 December 2001, ESCP-EAP European School of Management, Paris, France 2001.
 • Trompenaars F., Riding the Waves of Culture, Brealey, London 1993.
 • Watson W.E., Kumar K., Michaelsen L.K., Cultural diversity’s impact on interaction process and performance: Comparing homogeneous and diverse task groups, “Academy of Management Journal” 1993, No. 36, pp. 590-602.
 • White R.D. Jr., Managing the Diverse Organization: The Imperative for a New Multicultural Paradigm, “Public Administration & Management” 1999, Vol. 4, No. 4, pp. 469-493.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2603_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.