PL EN


2019 | 26 | 3 | 169-186
Article title

The Cultural Heritage of Printing in the 15-18th Centuries as Digital Resources – a Reconnaissance

Content
Title variants
PL
Dziedzictwo kultury druku XV-XVIII w. w zasobach cyfrowych – rekonesans
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Cyfryzacja jako element rozwoju technologicznego przyczyniła się do zniesienia wielu barier informacyjnych związanych z dostępem do osiągnięć kultury pisma i druku. Dzięki licznym programom opracowywania i dofinansowywania prac nad dorobkiem umysłowym, znajdującym się w zasobach m.in. bibliotek, powstały biblioteki, muzea i archiwa cyfrowe, oferujące dostęp do swoich zbiorów z poziomu internetu. Formy cyfrowe bezcennych rękopisów, starych druków, dokumentów życia społecznego i innych przejawów kultury są nie tylko zabezpieczeniem i ochroną oryginałów czy też prezentacją bibliotecznych magazynów, lecz także źródłami do badań. Na przykładzie zawartości zasobów Federacji Bibliotek Cyfrowych, zrzeszającej 138 dostawców danych, przedstawiony zostanie zasób zdigitalizowanych starych druków oraz sposoby ich opisywania, przeszukiwania, wyświetlania wyników, a także dodatki specjalne, dzięki którym korzystanie z nich jest proste i efektywne. W wyniku badań w bazie stwierdzono obecność 38 629 obiektów oznaczonych jako starodruki, dostarczonych przez 38 instytucji, przy czym najliczniej udostępniane przez Jagiellońską Bibliotekę Cyfrową oraz Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową, z dominującą przewagą druków XVIII- i XVII-wiecznych oraz łacińsko- i polskojęzycznych.
EN
Digitization as an element of technological development has contributed to the removal of many information barriers related to access to the achievements of writing and printing culture. Thanks to numerous programs of developing and subsidizing work on intellectual property, digital libraries, museums and archives have been created, offering access to their collections online. Digital forms of priceless manuscripts, old prints, documents of social life and other manifestations of culture are not only a way of conservation and preservation of the originals or the presentation of library magazines, but also sources for research. The content of the Digital Library Federation – DLF, which associates 138 data providers, will be used as an example of digitized old prints along with ways of describing, searching, displaying results and special addons that make their use simple and effective. As a result of the research, 38,629 items marked as old prints were found in the database, supplied by 38 institutions, the most numerous being those provided by the Jagiellonian Digital Library and the Lower Silesia Digital Library, with the predominance of 18th and 17th century and Latin and Polish prints.
Year
Volume
26
Issue
3
Pages
169-186
Physical description
Dates
published
2019-10-01
Contributors
References
 • Biblioteki cyfrowe, eds. M. Janiak, M. Krakow, M. Próchnicka, Warszawa 2012.
 • DCMI: Home, http://dublincore.org/ (access: 29.06.2019).
 • Digitalizacja piśmiennictwa, ed. D. Paradowski, Warszawa 2010.
 • Dokumentacja schematu metadanych PLMET, https://confluence.man.po-znan.pl/community/display/FBCMETGUIDE/Dokumentacja+schem atu+metadanych+PLMET;jsessionid=5E04D88E587180202A720A8B DA675756 (access: 29.06.2019).
 • FBC – Zbiory polskich instytucji kultury on-line, https://fbc.pionier.net.pl/ (access: 09.07.2019).
 • Januszko-Szakiel A., Narodowy program długoterminowej archiwizacji cyfrowego zasobu nauki i kultury – propozycja dla Polski, in: Wokół zagadnień trwałej ochrony zasobów cyfrowych, ed. A. Januszko-Szakiel, Kraków 2013, pp. 173-199.
 • Kolasa W.M., dLibra Digital Library Framework – platforma do budowy bibliotek cyfrowych, in: Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, eds. J. Woźniak-Kasperek, J. Franke, Warszawa 2007, pp. 67-88.
 • Kowalska M., Digitalizacja zbiorów w bibliotekach polskich-próba oceny doświadczeń krajowych, “Biuletyn EBIB” Iss. 11/2006 (81), https://repozyto-rium.umk.pl/bitstream/handle/item/410/EBIB.pdf?sequence=1 (access: 29.06.2019).
 • Król W., Stare druki w Sieci, in: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, eds. M. Komza, K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń, Wrocław 2005, pp. 169-189.
 • Kultura cyfrowa – digitalizacja, http://www.digit.mkidn.gov.pl/ (access: 29.06.2019).
 • Lewandowska A., Werla M., Jak czytelnik porusza się po bibliotece cyfrowej? Analiza wzorców zachowań 2009, http://lib.psnc.pl/dlibra/docmetadata?id =223&from=publication&showContent=true (access: 07.07.2019).
 • Mieczkowska H., Stare druki, in: Encyklopedia książki, Vol. 2, K-Z, eds. A. Żbikowska-Migoń, M. Skalska-Zlat, Wrocław 2017, pp. 546 550.
 • Migoń K., “Kultura książki” wyrażenie potoczne, kategoria badawcza, czy specjalność naukowa?, in: Ludzie i książki: studia i szkice bibliologiczno-bibliograficzne: księga pamiątkowa dedykowana Profesor Hannie Tadeusiewicz, ed. E. Andrysiak, Łódź 2011, pp. 47-57.
 • Morawiec B.M., Biblioteki cyfrowe. Tworzenie, zarządzanie, odbiór, Gliwice 2016.
 • Nahotko M., Metadane: sposób na uporządkowanie Internetu, Kraków 2004.
 • Osiński Z., Biblioteki i archiwa cyfrowe nową formą udostępniania źródeł do badań nad dziejami najnowszymi Polski, “Folia Bibliologica” 2013/2014, Vol. LV/LVI, pp. 75 89.
 • Piotrowicz G., Cyfrowa konwergencja bibliotek, archiwów i muzeów w erze informacji, in: Dobra kultury w Sieci, eds. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, pp. 23-39.
 • Pomorska Biblioteka Cyfrowa – O dLibrze, http://pbc.gda.pl/dlibra/help?id= about-dlibra (access: 29.06.2019).
 • Prinke R.T., Wisłocki K., Cyfryzacja bibliotek: początki i teraźniejszość, in: Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym, eds. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak, Silva Rerum, Poznań 2018, pp. 7-26.
 • Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009-2020, https://www.nck.pl/badania/raporty/program-digitalizacji-dobr-kultury-oraz-gromadzenia-przechowywania-i-udostepniania- (access: 29.06.2019).
 • Sidorowicz-Mulak Dorota, Ossolińskie stare druki w Sieci. Opracowanie i udostępnianie, in: Dobra kultury w Sieci, eds. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, pp. 223-231.
 • Trembowiecki A., Digitalizacja dla początkujących, Warszawa 2014.
 • Wałek A., Standardy metadanych w polskich bibliotekach cyfrowych i wybranych projektach międzynarodowych, in: Dobra kultury w Sieci, eds. E. Herden, A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, pp. 81-90.
 • Werla M., Web 2.0 i (polskie) biblioteki cyfrowe, “Biuletyn EBIB” Iss. 2 (129)/ 2012 (http://www.ebib.pl/images/stories/numery/129/129_werla_. pdf, [acccess: 30.06.2019]).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2603_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.