PL EN


2019 | 27 | 4 | 63-74
Article title

Christian Identity of a Teacher of Early Education in the Contemporary World

Content
Title variants
PL
Chrześcijańska tożsamość nauczyciela nauczania początkowego we współczesnym świecie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The primary task of the teacher is to support the child in his or her overall development. The work of a teacher is also a path of Christian vocation. The article is devoted to the issue of Christian identity of early education teachers. The aim of the considerations is also to show the dimensions of such an educator’s identity. The article attempts to answer the questions: who the teacher is; and what their role and calling in the modern world is. The main goal of pedagogical activity which is the comprehensive development of the child is discussed.
PL
Podstawowym zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecka w jego całościowym rozwoju. Zawód nauczyciela jest szczególnego rodzaju misją i powołaniem. Artykuł poświęcono kwestii tożsamości chrześ­cijańskiej nauczycieli nauczania początkowego. Celem rozważań jest także pokazanie wymiarów tożsamości nauczyciela. Dokonano próby udzielenia odpowiedzi na pytania, kim jest nauczyciel oraz jaka jest jego rola i powołanie we współczesnym świecie. Omówiono główny cel działalności pedagogicznej, jakim jest integralny rozwój dziecka.
Keywords
Year
Volume
27
Issue
4
Pages
63-74
Physical description
Dates
published
2020-01-01
Contributors
References
 • Brzezińska A., Appelt K., Tożsamość zawodowa psychologa, in: Etyczne dylematy psychologii, eds. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica,” Warszawa 2004.
 • Chałas K., Jak określić tożsamość nauczyciela – ważny problem reformującej się szkoły, “Sciptores Scholarum,” 1999, No. 2/3.
 • Dyczewski L., Tożsamość religijna, in: Tożsamość religijna w nowoczesności, eds. L. Dyczewski, K. Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 • Dymer A.S., Nauczyciel szkoły katolickiej w świetle dokumentów Kościoła, “Pedagogika Katolicka,” 2011, No. 8.
 • Dziaczkowska L., W poszukiwaniu metody pracy nauczyciela, “Forum Pedagogiczne,” 2015, No. 2.
 • Dziewiecki M., Tożsamość i postawa wychowawcy, https://opoka.org.pl/ biblioteka/I/ID/tosamosc_ip_wychowawcy.html (access: 02.02.2019).
 • Erikson E., Identity and the life cycle, “Sociological Issues,” 1959, No. 1.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, transl. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Gielarowski A., Nauczyciel: zawód czy powołanie?, “Edukacja i Religia,” 2000, No. 1.
 • Jakimiuk B., Relacje zawodowe i osiągnięcia osobiste jako czynniki satysfakcji z pracy nauczycieli a ich indywidualne doświadczenia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.
 • Jan Paweł II, Homily during the liturgy of the word addressed to youth gathered at Westerplatte (Gdańsk, 12.06.1987).
 • Kaczmarczyk A., Kątny M., Nauczyciel – zawód, misja czy powołanie?, “Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne,” 2010, No. 19.
 • Krasnodębski M., Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa 2009.
 • Kubiak-Szymborska E., Podmiotowość młodzieży akademickiej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.
 • Kwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli – dylematyczność relacji podmiotowość – przedmiotowość, in: Nauczyciel – Tożsamość – Rozwój, eds. R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 • Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Kwiatkowski M., Zaufać Innemu. Chrześcijanin w świecie ryzyka, in: O chrześcijańską tożsamość nauczyciela tu i teraz, ed. E. Jankiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli “Warsztaty w Drodze,” Zielona Góra 2003.
 • Media w wychowaniu chrześcijańskim, eds. D. Bis, A. Rynio, KUL, Lublin 2010.
 • Mejer M., Pytania o tożsamość nauczyciela-wychowawcy w świetle badań młodzieży. Czy młodzież dzisiaj potrzebuje raczej trenera kompetencji, czy mistrza?, “Seminare” 2015, Vol. 36, No. 1.
 • Miłkowska-Olejniczak G., Rozważania wokół chrześcijańskiej tożsamości nauczyciela, in: O chrześcijańską tożsamość nauczyciela tu i teraz, ed. A. Jankiewicz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”, Zielona Góra 2003.
 • Nikitorowicz J., Dylematy konstruowania tożsamości opiekuna-wychowawcy-nauczyciela w społeczeństwie wielokulturowym, in: Nauczyciel – Tożsamość – Rozwój, eds. R. Kwiecińska, S. Kowal, M. Szymański, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007.
 • Nowak M., Tożsamość pedagogiki chrześcijańskiej, “Paedagogia Christiana,” 2013, No. 1/31.
 • Olbrycht K., Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskiej, “Paedagogia Christiana,” 2013, No. 1/31.
 • Opiela M., Tożsamość przedszkola katolickiego, in: Katolickie wychowanie dziecka. Rodzina, przedszkole, Kościół, eds. A. Kiciński, M. Opiela, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
 • Pankowska K., Tożsamość religijna w dobie kultury popularnej, in: Tożsamość religijna w nowoczesności, eds. L. Dyczewski, K. Jurek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 • Składanowski M., Tożsamość chrześcijańska w wieloreligijnym świecie. Dylematy i propozycje Światowej Rady Kościołów, “Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych,” 2015, No. 4.
 • Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/to%C5%BCsamo% C5%9B%C4%87.html (access: 31.01.2019).
 • Tarnowski J., Personalno-egzystencjalny wymiar wychowania chrześcijańskiego, in: Kontestacje pedagogiczne. Nadzieje, złudzenia i dylematy współczesnej pedagogiki, ed. J. Gnitecki, Wydawnictwo Naukowe PTP, Oddział w Poznaniu, Poznań 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2019_2704_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.