PL EN


2020 | 28 | 1 | 115-126
Article title

“The Path of Love” and “The Path of the Cave” in Selected Works of Hans Christian Andersen

Content
Title variants
PL
„Droga miłości” i „droga jaskini” w wybranych utworach Hansa Christiana Andersena
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the article, the author discusses the “path of love” and “the path of the cave,” using selected works by Hans Christian Andersen. The Danish fairy tale writer masterfully shows how heroes anchored in a sensual world go a long way to find a world that escapes rational cognition. Most of his charac­ters can easily be described as dynamic, because they change under the influ­ence of powerful experiences. Those who attach more importance to beauty closed in a form devoid of deeper content are condemned. Andersen’s fairy tales have two audiences, children and adults. The former will understand the anecdote and the latter will see the metaphor. The works of the fairy tale writer show autobiographical threads, including his attitude to the Christian religion, in which the triad of truth, good, and beauty turns out to be extremely important.
PL
W artykule autor omawia „drogę miłości” oraz „drogę jaskini”, posługu­jąc się wybranymi dziełami Hansa Christiana Andersena. Duński baśniopisarz w mistrzowski sposób ukazuje, jak bohaterowie zakotwiczeni w świe­cie zmysłowym przebywają długą drogę, by odnaleźć świat, który wymyka się racjonalnemu poznaniu. Większość jego bohaterów śmiało można określić mianem dynamicznych, ponieważ pod wpływem silnych doświadczeń się zmieniają. W sposób dosadny szydzi z tych, którzy większą wagę przywią­zują do piękna zamkniętego w formie pozbawionej głębszej treści. Baśnie Andersena mają podwójnego adresata, są nim zarówno dzieci, jak i dorośli. Ci pierwsi zrozumieją anegdotę, natomiast ostatni – zauważą głębsze przesłanie. W dziełach baśniopisarza można dostrzec wątki autobiograficzne, m.in. jego stosunek do religii chrześcijańskiej, w której niezmiernie istotna okazuje się triada prawdy, dobra i piękna.
Keywords
EN
Plato   beauty   love   truth   good   faith   idea  
PL
Platon   piękno   miłość   prawda   dobro   wiara   idea   Platon   piękno   miłość   prawda   dobro   wiara   idea  
Year
Volume
28
Issue
1
Pages
115-126
Physical description
Dates
published
2020-03-01
Contributors
References
 • Andersen, H.C. (1872). Beauty of form and beauty of mind. In Fairy Tales and Stories (H.P. Paull, Trans.). http://hca.gilead.org.il (Original work published 1860)
 • Andersen, H.C. (1872). The red shoes. In Fairy Tales and Stories (H.P. Paull, Trans.). http://hca.gilead.org.il (Original work published 1845)
 • Andrzejuk, A. (2000). Prawda o dobru. Problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej [The truth about good: The problem of the philosophical foundations of Thomas’s ethics]. Warsaw: Wydawnictwo UKSW.
 • Dernes-Sarnowska, M. (1996). Problem piękna w najnowszej polskiej myśli katolickiej [The problem of beauty in the latest Polish Catholic thought]. In S. Sarnowski (Ed.), Jedność i wielość [Unity and multiplicity]. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 • Duchliński, P. (2016). Epistemologiczne aspekty doświadczenie piękna trans-cendentalnego [Epistemological aspects of the experience of transcendental beauty]. In B. Bigaj-Zwonek, B. Haryszko, & S. Góra (Eds.), Sztuka – wartość – sacrum [Art – Value – Sacrum]. Krakow: Wydawnictwo WAM.
 • Eliade, M. (1998). Mit wiecznego powrotu [The Myth of the Eternal Return] (K. Kocjan, Trans.). Warsaw: Wydawnictwo KR.
 • Miller, K. & Cichocka, T. (2008). Czerwone trzewiki – taniec życia [Red shoes: A dance of life], In K. Miller & T. Cichocka, Bajki rozebrane [Fairy tales deciphered]. Łódź: Wydawnictwo JK.
 • Mortensen, K.P. (2006). Introduction. In H.C. Andersen (B. Sochańska, Polish Trans.), Andersen. Baśnie i opowieści [Fairy tales and stories] (Vol. 1). Poznań: Media Rodzina.
 • Ogłoza, E. (2014). Wokół opowieści Hansa Christiana Andersena. O radości czytania [Hans Christian Andersen’s Fairy Tales: On the joy of reading]. Katowice: University of Silesia Publishing House.
 • Plato. (2008). The Republic (B. Jowett, Trans.). http://www.gutenberg.org/ files/1497/1497-h/1497-h.htm (Original work published ca. 375 BCE)
 • Plato. (2008). Symposium (B. Jowett, Trans.). (Original work published ca. 385–370 BCE)
 • Plato. (2008). Timaeus (B. Jowett, Trans.). http://www.gutenberg.org/files/1572/1572-h/1572-h.htm (Original work published ca. 360 BCE) http://www.gutenberg.org/files/1600/1600-h/1600-h.htm
 • Ritter, C. (1910). Neue Untersuchungen über Platon [New studies on Plato]. München.
 • Sosnowski, L. (2011). Sztuka. Twórczość. Artysta. Wybór pism z filozofii ekspresji [Art – Creation – Artist: Selected essays on the philosophy of expression]. Krakow: Collegium Columbinum.
 • Stróżewski, W. (1992). Wykłady o Platonie [Lectures on Plato]. Krakow: Jagiellonian University Press.
 • Tatarkiewicz, W. (2007). Historia filozofii. Tom pierwszy. Filozofia starożytna i średniowiecza [History of Philosophy: Vol 1. Ancient and medieval philosophy]. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Tendera, P. & Rubiś, W. (2016). Przedmioty świata materialnego na tle wybranych interpretacji platońskiej metafory jaskini [Objects of the material world against the background of selected interpretations of Plato’s metaphor of the cave]. Kwartalnik Filozoficzny, 44(1), 29–49.
 • Tendera, P. (2010). Światło–Piękno. Platona dwie drogi mądrości [Light – Beauty: Plato’s two paths of wisdom]. Kwartalnik Filozoficzny 37(1), 19–33.
 • Tuszyńska-Maciejewska, K. (1999). Platona pytanie o piękno [Plato’s question of beauty]. Collectanea Philologica 3, 123–130.
 • van Gennep, A. (2006). Obrzędy przejścia [Rites of passage] (B. Biały, Trans.). Warsaw: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wasylewski, S. (1921). On Romantic Love. Lviv.
 • Żuk, G. (2016). Kultura w kontekście wartości [Culture and Values], in: Grzegorz Żuk Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki [Axiological education: Introduction to the problem]. Lublin: University of Maria Curie-Skłodowska Publishing House.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2801_010
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.