PL EN


2020 | 29 | 2 | 163-172
Article title

Intercultural Management in Educational Organizations

Content
Title variants
PL
Zarządzanie międzykulturowe w organizacjach edukacyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Human capital is an outstanding factor in any country’s competitiveness. This fact affirms the decisive role of education in the raise of a country’s economic and social prosperity in the international space. Reforming of domestic higher education system is carried out in the direction of new educational management support, universities management, scientific activity financing and intercultural interaction of universities with personalities, cultures and business. In that con­text most of the educational organizations become multicultural and multi­national ones. That is why universities as intercultural spaces are the focus of this paper. Contemporary universities face many challenges including the tasks of remaining intellectually and culturally viable in a fast changing world, pre­paring students to compete in the global labor market and interact with people from other ethnic, religious, cultural, national and geographic groups. Different approaches to the concept of “intercultural management in educational organi­zations” have been defined and its improvement resources in the higher edu­cation system have been identified. Taking into consideration that intercultural management is comprised of intercultural competences, the notion “intercul­tural competence” has been thoroughly analyzed. It was concluded that intercul­tural management, based on different dimensions of knowledge, attitudes, abili­ties and skills, is generally defined as the capability of successful communication and high performance of an organization in collaboration with other cultures.
PL
Kapitał ludzki jest wyróżniającym się czynnikiem dla konkurencyjno­ści dowolnego kraju. Potwierdza to decydującą rolę edukacji w podnosze­niu narodowego dobrobytu gospodarczego i społecznego w przestrzeni mię­dzynarodowej. Reformowanie krajowego systemu szkolnictwa wyższego prowadzone jest w kierunku nowego wsparcia zarządzania edukacją, zarzą­dzania uczelniami, finansowania działalności naukowej i międzykultu­rowych interakcji uczelni z osobowościami, kulturami i biznesem. W tym kontekście większość organizacji edukacyjnych staje się organizacjami wie­lokulturowymi i wielonarodowymi. Dlatego właśnie uniwersytety jako prze­strzenie międzykulturowe są przedmiotem niniejszego opracowania. Współ­czesne uniwersytety stoją przed wieloma wyzwaniami, w tym przed zadaniem pozostania intelektualnie i kulturowo wiarygodnymi w szybko zmieniającym się świecie, kwestią przygotowania studentów do konkurowania na globalnym rynku pracy i interakcji z ludźmi z innych grup etnicznych, religijnych, kultu­rowych, narodowych i geograficznych. Zdefiniowano różne podejścia do poję­cia „zarządzania międzykulturowego w organizacjach edukacyjnych” i ziden­tyfikowano zasoby do jego doskonalenia w systemie szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę, że na zarządzanie międzykulturowe składają się kompe­tencje międzykulturowe, dokładnie przeanalizowano pojęcie kompetencji międzykulturowych. Stwierdzono, że zarządzanie międzykulturowe, oparte na różnych wymiarach wiedzy, postaw, zdolności i umiejętności, jest zasadni­czo definiowane jako zdolność do skutecznej komunikacji i wysokiej efektyw­ności organizacji we współpracy z innymi kulturami.
Year
Volume
29
Issue
2
Pages
163-172
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_2902_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.