PL EN


2020 | 30 | 3 | 27-46
Article title

“Like a faithful daughter she cherishes and nourishes in herself the remnants of Holy Jerusalem, her mother”: Acre as a Center for Church Practices in the 12th and 13th Centuries

Authors
Content
Title variants
PL
„Jak wierna córka, która troszczy się o to, co pozostało po jej matce, świętej Jerozolimie”. Akka jako ośrodek praktyk pątniczych w XII i XIII stuleciu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the history of Acre, located on the Syrian coast, the 12th and 13th centu­ries were of particular importance. Under the rule of the Crusaders, the city experienced a period of rapid demographic, economic, cultural, and religious growth. As the main port of the Kingdom of Jerusalem-and in the 13th cen­tury its capital as well-it was an important stop on the route of Latin pil­grims. Nevertheless, it was mentioned extremely rarely in the pilgrimage writ­ings of that period, where information about the sites of worship in the city is scarce. This problem was noticed by Aryeh Graboïs and David Jacoby, but their attempts to explain this state of affairs need to be partly reexamined. The most important reason for the “silence of pilgrimage sources” about the city and its religious life seems to be the marginal presence of Acre in the pages of the Bible and its negligible place in the history of salvation.
PL
W dziejach położonej na wybrzeżu syryjskim Akki okres XII i XIII stulecia miał znaczenie szczególne. Pod panowaniem krzyżowców miasto przeżywało szybki rozwój demograficzny, gospodarczy, kulturalny i religijny. Jako główny port, a w XIII wieku także stolica Królestwa Jerozolimskiego było ważnym punktem na szlaku ówczesnych łacińskich pielgrzymów. Mimo to w piśmien­nictwie pielgrzymkowym tego okresu wspominano o nim niezwykle rzadko, a informacje o znajdujących się w mieście ośrodkach kultu mają charakter marginalny. Problem ten został zauważony przez A. Graboïsa i D. Jacoby’ego, ale przedstawione przez obu badaczy próby wyjaśnienia przyczyn takiego stanu rzeczy wymagają częściowej rewizji. Najistotniejszym powodem „mil­czenia źródeł” pielgrzymkowych na temat miasta i jego życia religijnego wydaje się marginalna obecność Akki na kartach Biblii i jej niewielkie znacze­nie w historii zbawienia.
Year
Volume
30
Issue
3
Pages
27-46
Physical description
Dates
published
2020-12-20
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3003_04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.