PL EN


2020 | 31 | 4 | 61-76
Article title

The First Turkish Navy Admiral: Chaka Bey

Authors
Content
Title variants
PL
Pierwszy admirał tureckiej marynarki wojennej: Czaka Bej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Turks paid special attention to the organization of ground troops due to their geographical location in Central Asia which is why they built the strongest land army in the world. Their first naval endeavor emerged after the conquest of Anatolia. This was because of Anatolia’s geographical position, being an Asian peninsula extending towards the west and situated between the con­tinents of Europe and Asia, and also a conjunction of land and sea routes between the continents. With the start of the Turkish conquest of Anatolia after the victorious Battle of Malazgirt in 1071, the strategy of Turkish domi­nation changed. The new rulers of the area surrounded by sea from three sides realized that the way to protect their territory was the domination of the seas. During this period, mass migration took place from Turkey to the region of western Anatolia, and on the other hand, Chaka Bey (Çaka Bey) managed to dominate Smyrna (Izmir) after the change on the throne of the Byzantine Empire in 1081. He established a Turkish Seaside Principality (Türk Sahil Beyliği or İzmir Türk Beyliği). Although his life was short, the first coastal Turkish state is significant from the point of view of Turkish history, meaning that the history of the Turkish navy starts in 1081, which is the date of the first fleet built by Chaka Bey.
PL
Turcy zwracali szczególną uwagę na naziemną organizację wojskową ze względu na położenie geograficzne Azji Środkowej i na tym terenie utworzyli najsilniejsze armie lądowe na świecie. Założona przez nich pierwsza organi­zacja należąca do sektora morskiego powstała po podboju Anatolii – półwy­spu rozciągającego się na zachód i położonego między Europą i Azją, a także połączeniem szlaków morskich i lądowych między kontynentami. Wraz z rozpoczęciem turkizacji ziem anatolijskich po zwycięstwie Manzikerta w 1071 roku zmieniła się także strategia dominacji Turków, a nowi właściciele tego kraju otoczonego morzami z trzech stron zdali sobie sprawę, że sposobem ochrony ich ziem była dominacja nad morzami. W tym okresie z jednej strony zatłoczone masy tureckie zaczęły przenikać do regionu zachodniej Anato­lii, a z drugiej strony Czaka Bej (po turecku Çaka Bey), który zdołał zdobyć Smyrnę (po turecku Izmir) po zmianie tronu w Bizancjum w 1081 roku, zało­żył tu Tureckie Księstwo Nadmorskie (po turecku Türk Sahil Beyliği lub İzmir Türk Beyliği). Chociaż jego życie było krótkie, to pierwsze nadmorskie pań­stwo ma duże znaczenie z punktu widzenia historii tureckiej. Najważniejsze, że historia marynarki wojennej tureckiej zaczyna się od roku 1081, który jest datą powstania pierwszej marynarki wojennej założonej przez Czaka Beja.
Keywords
Year
Volume
31
Issue
4
Pages
61-76
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
author
References
 • Alkayış, M.F. (2014). Eski Türkçede Deniz ve Denizcilik Kavramları. In Uluslararası Piri Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu Türk Denizci­lik Tarihi Bildiriler (pp. 13–26). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Alptekin, C. (1987). İzmir Türk Beyliği (Çaka Beyliği). In Tarihte Türk Devletleri (C. II, pp. 476–480). Ankara: C.II.
 • Angold, M. (1995). Church and Society in Byzantium Under the Comneni, 1081–1261. New York: Cambridge University Press.
 • Angold, M. (1997). The Byzantine Empire, 1025–1204. A Political History. London & New York: Longman.
 • Ayönü, Y. (2009). İzmir’de Türk Hakimiyeti’nin Başlaması. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt IX, sayı 1, 1–8.
 • Boşol, R.Ö. (2014). Akdeniz Çalışma Kültürü, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kırklareli: cilt 3, sayı 1, 40.
 • Cahen, C. (1994). Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler (Y. Moran, Trans.). İstanbul.
 • Daş, M. (2009). Türklerin Bizans ve Venedik’le Denizlerdeki İlişki ve Mücade­leleri (XI–XIV. Yüzyıllar). In İ. Bostan i S. Özbaran (Eds.), Türk Denizci­lik Tarihi (pp. 49–59). İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınları.
 • Demirkent, I. (1996). Türkiye Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Demirkent, I. (2005). Bizans Tarihi Yazıları. İstanbul: Dünya Kitapları.
 • Gencer, A.İ. (2005). Doğu-Batı Çatışması Ekseninde Anadolu Türk Denizciliğinin Başlaması. İstanbul: Semavi Eyiceye Saygı. Tarihte Doğu- Batı Çatışması.
 • Geyiklioğlu, H. (2003). Selçuklular’ın Deniz Politikası ve Denizcilik Faaliyet­leri. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 22, 255–256.
 • Hatipoğlu, M.N. (2005). Orta Çağda Akdeniz’de Deniz Güçlerinin İncelenmesi, Anadolu’da İlk Türk Denizciliği (Umur Bey’in Epir Harekâtı). İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Basımevi.
 • İlgürel, M. (1993). Çaka Bey. In İslam Ansiklopedisi, vol. 8 (pp. 186–188). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı.
 • Kafesoğlu, İ. (1953). Sultan Melikşah Devrinde Büyük Seşçuklu İmparatorluğu. İstanbul.
 • Kafesoğlu, İ. (1984). Selçuklu Çağındaki İzmir Türk Beyi’nin Adı: Çaka mı, Çağa mı, Çakan mı? Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 34, 55–60.
 • Koca, S. (1997). Sultan I. İzzeddin Keykavus (1211–1220). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Komnena, A. (1996). Alexiade, Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’nda İmparator Aleksios Komnenos Dönemi’nin Tarihi, Malazgirt’in Sonrası (B. Umar, Trans.). İstanbul.
 • Kurat, A.N. (1937). Peçenek Tarihi. İstanbul: Devlet Basımevi.
 • Kurat, A.N. (1966). Çaka Bey, İzmir ve Civarında Adaların İlk Türk Beyi. Ankara.
 • Merçil, E. (1994). Bizans’ta Selçuklu Hanedan Mensupları. XI. Türk Tarih Kongresi Bildiriler (II, pp. 709–710). Ankara.
 • Ostrogorsky, G. (1981). Bizans Devleti Tarihi (Fikret Işıltan, Trans.). Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Sevim, A. & Merçil, E. (1995). Selçuklu Devletleri Tarihi. Ankara.
 • Turan, O. (1973). Türkler Anadolu’da. İstanbul: Hareket Yayınları.
 • Turan, O. (1984). Selçuklular Zamanında Türkiye. İstanbul.
 • Yınanç, M.H. (1934). Türkiye Tarihi, Selçuklu Devri I: Anadolu’nun Fethi. İstanbul.
 • Zonaras, I. (2008). Tarihlerin Özeti. Transl. Bilge Umar. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3104_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.