PL EN


2020 | 31 | 4 | 161-168
Article title

Recepcja Orientu w ujęciu socjologicznym

Authors
Content
Title variants
EN
Reception of the Orient in a Sociological Approach
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje refleksje socjologiczne nad recepcją „arabskiego” Orientu w kulturze polskiej. Jego podstawą są pierwsze wyniki analizy transferu pomiędzy kulturą arabską a kulturą polską: średniowiecznego srebra i innych elementów kultury materialnej, wartości religijnych i innych elementów kul­tury niematerialnej, koni oraz przedstawicieli arabskiej społeczności w Pol­sce. Przyswajanie i przyjęcie ww. arabskich elementów kulturowych (przed­miotów transferu) oraz podmioty tego transferu zostały przedstawione przez pryzmat wybranych teorii i pojęć socjologicznych, jak np. transnarodowość, naśladownictwo, percepcja oraz dyskurs.
EN
This paper introduces sociological reflections over the reception of an “Arab” Orient in Polish culture. It is based on first research findings of the analysis of the transfer between the Polish and Arab culture: medieval silver and other elements of material culture, religious values and other elements of intangible culture, horses and representatives of the Arab community in Poland. Assimi­lation and adoption of the above mentioned Arab culture elements (objects of the transfer) and subjects of this transfer were presented through the prism of selected sociological theories and concepts, as for instance transnationality, imitation, perception and discourse.
Keywords
Year
Volume
31
Issue
4
Pages
161-168
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
 • Espagne, M. i Werner, M. (1985). Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Zu einem neuen interdisziplinären Forschungspro­gramm des C.N.R.S. Francia, nr 13, 502–510.
 • Gryko, C. (2000). Integralna teoria kultury Pitirima A. Sorokina. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Kaczmarek, H. (2018). Polacy a Egipt do I wojny światowej. Zapiski, dzienniki i wspomnienia z podróży (seria: „Transfer kultury arabskiej w dziejach Pol­ski”, t. 7). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Lüsebrink, H.-J. (2005). Kulturtransfer – neuere Forschungsansatze zu einem interdisziplinaren Problemfeld der Kulturwissenschaften. W: H. Mitter­bauer i K. Scherke (red.), Ent-grenzte Räume. Kulturelle Transfers um 1900 und in der Gegenwart (s. 23–42). Wien: Passen Verlag.
 • Nalborczyk, A. i Majda, T. (red.). (2019). Wpływ kultury arabskiej na sztukę polską: rzemiosło artystyczne, architektura i malarstwo (seria: „Transfer kul­tury arabskiej w dziejach Polski”, t. 3). Warszawa: Wydawnictwo Akade­mickie Dialog.
 • Nalborczyk, A. i Switat, M. (2019). Ogniwa transferu. O roli pośredników mię­dzy kulturą arabską a polską (seria: „Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski”, t. 2). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Nalborczyk, A. i Switat, M. (2020). Wpływy arabskie w polskiej kulturze niema­terialnej: nauka, literatura, język (seria: „Transfer kultury arabskiej w dzie­jach Polski”, t. 4). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Nalborczyk, A., Switat, M. i Tyszkiewicz, J. (red.). (2018). Pierwsze kontakty polsko-arabskie (seria: „Transfer kultury arabskiej w dziejach Polski”, t. 1). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Nawrocki, J. (1990). Obraz Arabów. W: E. Nowicka (red.), Swoi i obcy (s. 118– 124). Warszawa: IS UW.
 • Park, R.E. (2003). The Problem of Cultural Differences. W: Ch. Jenks (red.), Culture. Critical Concepts in Sociology (T. 1). London: Routledge.
 • Paulmann, J. (1998). Internationaler Vergleich und interkultureller Transfer. Zwei Forschungsansätze zur europäischen Geschichte des 18. bis 20. Jahrhunderts. Historische Zeitschrift, nr 267, 649–685.
 • Pick, D. (2013). Czym jest transfer kultury? Transfer kultury a metoda porów­nawcza. Możliwości zastosowania transferts culturels na gruncie polskim. W: M. Zielińska, M. Zybura, Monolog, dialog, transfer. Relacje kultury pol­skiej i niemieckiej w XIX i XX wieku (s. 255–270). Wrocław: Centrum Willy’ego Brandta.
 • Said, E. (2005). Orientalizm (przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Skorkowski, E. (1927). Koń arabski w Polsce: rys historyczno-biometryczny. Warszawa: Druk K. Kowalewskiego.
 • Sorokin, P. (1962). Society, Culture, and Personality. Their Structure and Dyna­mics. A System of General Sociology. New York: Cooper Square Publishers.
 • Switat, M. (2017a). Concerning the Arabs in Europe and their Diaspora in Poland. Czech and Slovak Journal of Humanities (Anthropologia Cultura­lis), t. 7, nr 3, 89–102.
 • Switat, M. (2017b). Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora. War­szawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
 • Switat, M. (2020). Transfer w myśli społecznej. Od transferu kulturowego do transferu między kulturami. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Tazbir, J. (1974). Synkretyzm a kultura sarmacka. Teksty: teoria literatury, kry­tyka, interpretacja. nr 4 (16), 43–57.
 • Venuti, L. (1995). Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.
 • Vertovec, S. (1999). Conceiving and Researching Transnationalism. Ethnic and Racial Studies, t. 22, nr 2, 447–462.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_35765_pk_2020_3104_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.