PL EN


2021 | 2(27) | 83-107
Article title

Legal Realism and Functional Kinds: Michael Moore’s Metaphysically Reductionist Naturalism

Authors
Content
Title variants
PL
Realizm prawniczy i rodzaje funkcjonalne. Metafizycznie redukcjonistyczny naturalizm Michaela Moore’a
Languages of publication
Abstracts
PL
Michael Moore broni ujęcia własności naukowych, umysłowych, moralnych i prawnych, zgodnie z którym istnieją nie tylko rodzaje naturalne, ale także rodzaje moralne i funkcjonalne; a dokładniej utrzymuje, że: 1) zjawiska wyraźnie prawne, takie jak prawa (legal rights), precedens, zła wola itp. są rodzajami funkcjonalnymi w tym sensie, że ich natura polega na funkcji, jaką pełnią w prawie, 2) funkcją rodzaju funkcjonalnego jest ten skutek lub te skutki rodzaju funkcjonalnego, które przyczyniają się bardziej niż jakikolwiek inny skutek do osiągnięcia celu większego systemu, w którym występują, 3) rodzaje funkcjonalne można zredukować do nieokreślenie dużych dysjunkcji własności naturalnych, 4) właściwą wersją naturalizmu jest metafizycznie redukcjonistyczny naturalizm, oraz 5) rodzaje funkcjonalne odgrywają niezbędną rolę w wyjaśnianiu ludzkiego zachowania. Twierdzę jednak, 1) że metoda określania funkcji (rzekomego) rodzaju funkcjonalnego zaproponowana przez Moore’a jest zbyt nieokreślona, by można było tę funkcję ustalić. Twierdzę również, 2) że bardzo trudno jest zidentyfikować własności, które są częścią nieokreślenie dużej dysjunkcji własności naturalnych, która w analizie Moore’a jest tożsama z rodzajem funkcjonalnym, 3) że rodzaje funkcjonalne nie mogą być częścią najlepszego wyjaśnienia ludzkiego zachowania, ponieważ brakuje im jedności nomologicznej, a brakuje im takiej jedności, ponieważ są z konieczności realizowane na różne sposoby, oraz 4) że Moore będzie musiał w związku z tym zrezygnować: a) z poglądu, że rodzaje funkcyjne są identyczne z nieokreślenie dużymi dysjunkcjami naturalnych własności, b) z poglądu, że rodzaje funkcyjne są częścią najlepszego wyjaśnienia ludzkiego zachowania, lub z obu (a i b). Twierdzę również, 5) że idea rodzaju funkcjonalnego nie powinna odgrywać centralnej roli w żadnej teorii prawa czy rozumowania prawniczego. [tłumaczenie Redakcja]
EN
Michael Moore defends an account of scientific, mental, moral, and legal properties, according to which there are not only natural kinds, but also moral and functional kinds; and he maintains, more specifically that: 1) distinctively legal phenomena, such as legal rights, precedent, malice, etc. are functional kinds, in the sense that they have a nature that consists in the function they fulfill in law, 2) the function of a functional kind is that effect, or those effects, of the functional kind that causally contribute more than does any of its other effects to the goal of the larger system within which it occurs, and 3) functional kinds can be reduced to indefinitely large disjunctions of natural properties, 4) the relevant version of naturalism is metaphysically reductionist naturalism, and 5) functional kinds play an indispensable role in the explanation of human behaviour. I argue, however, 1) that the method for determining the function of a (purported) functional kind proposed by Moore is too indeterminate to be able to pin down the function. I also argue 2) that it turns out to be very difficult to identify the properties that are part of the indefinitely large disjunction of natural properties which, on Moore’s analysis, is identical to a functional kind, 3) that functional kinds cannot be part of the best explanation of human behaviour, because they lack nomological unity, and that they lack such unity because they are necessarily multiply realizable, and 4) that Moore will therefore have to give up: a) the view that functional kinds are identical to indefinitely large disjunctions of natural properties, b) the view that functional kinds are part of the best explanation of human behaviour, or both (a and b). I also argue 5) that the idea of a functional kind should not play a central role in any theory of law or legal reasoning.
Year
Volume
Pages
83-107
Physical description
Dates
published
2021
Contributors
other
  • Stockholm University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_36280_AFPiFS_2021_2_83
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.