Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(222) | 23-38

Article title

Przestępstwo kradzieży tożsamości po zmianach wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. nowelizującej przepisy w sprawie COVID-19

Content

Title variants

Przestępstwo kradzieży tożsamości po zmianach wprowadzonych ustawą z 31 marca 2020 r. nowelizującej przepisy w sprawie COVID-19

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniła m.in. treść przepisu art. 190 a § 2 k.k. W pierwotnym brzmieniu tego przepisu kryminalizowane było zachowanie polegające na podszywanie się pod inną osobę z wykorzystaniem jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Wizerunek jest pojęciem niełatwym do zdefiniowania. Przyjmuje się, że obejmuje obraz człowieka oraz inne cechy postrzegalne zewnętrznie pozwalające na jego identyfikację. Pojęcie danych osobowych zostało zdefiniowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) jako wszelkie informacje o możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Obecnie ustawodawca wprowadził dodatkowe znamię – „inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana”. Zasadność wprowadzenia tego znamienia oraz sposób jego ukształtowania budzi wątpliwości; w szczególności określenia „publicznie” oraz „jest identyfikowana”. Zarówno pojęcie wizerunku, jak i danych osobowych, mieszczą się w znamieniu „innych danych”.
EN
The Act of March 31, 2020 changed, inter alia, the content of the provision of Art. 190 a § 2 of the Polish Criminal Code. In the original wording of this provision, conduct consisting of impersonating another person using his/her image or other personal data in order to inflict material or personal harm on her/ him was criminalized. Image is not an easy concept to define. It is assumed to include the appearance of a person and other externally perceptible features that allow for their identification. The concept of personal data has been defined in the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) as any information relating to an identifiable natural person. Currently, the legislator has introduced an additional element - 'other data by means of which it is publicly identified'. The legitimacy of introducing this characteristic and the way it was shaped raise doubts; in particular, the terms 'in public' and 'is identified'. Both the concept of image and personal data fall under the term 'other data'.

Year

Issue

Pages

23-38

Physical description

Dates

published
2021-02-27

Contributors

 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Wydział Prawa i Administracji

References

 • Barta J. (red.), Prawo autorskie, System Prawa Prywatnego, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Mozgawa M., Kodeks Karny. Komentarz aktualizowany, Wolters Kluwer, Gdańsk 2011., LEX/el.
 • Czym są dane osobowe?, https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_pl [dostęp: 11.08.2020].
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.U. UE L 281 z 23 listopada 1995, s. 31.
 • Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Garstka K, Przygucki P., Stalking jako przestępstwo – nowelizacja polskiego kodeksu karnego a doświadczenia prawodawstwa angielskiego, „Wiedza Prawnicza” 2011, nr 2, s. 10-24, http://www.wiedzaprawnicza.pl/teksty/2-2011/2-2011.pdf [dostęp: 25.12.2020].
 • Grupa robocza ds. ochrony danych powołana na mocy art. 29 dyrektywy 95/46/WE, Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych, wp136_pl.pdf, http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/index_en.htm, s. 25. [dostęp: 11.08.2020].
 • Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Kosińska J., Prawnokarna problematyka stalkingu, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 10, s. 33-47, https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2013/12/b880db39333f24dc255ba495ba2a1883.doc [dostęp: 30.06.2020].
 • Kotas A., Prawo do wizerunku w prawie hiszpańskim i prawie polskim – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2013, nr 1, s. 93-108.
 • Królikowski M., Zabłocki R. (red.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, t. I, C.H. Beck, Warszawa 2017.
 • Kulik M., Opinia na temat projektu z dnia 20 lipca 2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk DL-P-I- 4001-5/09).
 • Kurosz K., Gry komputerowe jako źródło naruszenia dóbr osobistych. Problem interakcji z uczestnikami rozgrywki, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2019, nr 2, s. 17-36.
 • Mozgawa M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Mozgawa M., Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Druk sejmowy nr 3553.
 • Opina została sporządzona na gruncie wcześniejszego stanu prawnego, ale w przedmiotowym zakresie pozostaje
 • Ożegalska-Trybalska J., Adresy e-mailowe a dane osobowe, „Biuletyn Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Ochrona Danych Osobowych” 2001, nr 23, s. 10-13.
 • Pązik A., Prawo do wizerunku w obliczu zmian, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2010, nr 1, s. 127-151.
 • Publicznie [hasło], [w:] W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/publicznie;5487881.html [dostęp: 16.08.2020].
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016, s. 1.
 • Sakowicz A., Opinia prawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, Druk sejmowy nr 3553.
 • Sieńczyło-Chlabicz J., Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie znanych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2003, nr 9, s. 39-45.
 • Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
 • Stępniewski R., Co jest, a co nie jest danymi osobowymi?, https://www.politykabezpieczenstwa.pl/pl/a/co-jest-a-co-nie-jest-danymi-osobowymi [dostęp: 11.08.2020].
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, Dz.U. 2011, Nr 72 poz. 381.
 • Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 568, 695.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231 ze zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. 2020 poz. 1444, 1517.
 • Warylewski J. (red.), Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, System Prawa Karnego, t. 10, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Wojnicka E., Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej” 1990, nr 56, s. 101-123.
 • Wyrok NSA z 18 listopada 2009 r., I OSK 667/09, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B0351DAD7F, [dostęp: 14.08.2020].
 • Wyrok SA w Warszawie z 12 września 2017 r., I ACa 1230/16, LEX 2402452.
 • Wyrok SA w Warszawie z 29 października 2019 r., VII AGa 1432/18, LEX 2788558.
 • Wyrok SN z 15 października 2009 r., I CSK 72/09, OSNC 2010, nr 1, poz. 29.
 • Wyrok SN z 20 maja 2005 r., II CK 330/03, LEX 686639.
 • Zimny W., Czy adresy e-mailowe są danymi osobowymi, „Ochrona Informacji. Biuletyn TISM” 2002, nr 2, s. 3-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_37232_sp_2020_2_1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.