Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(222) | 39-51

Article title

Obowiązki przedkontraktowe dewelopera jako instrument ochrony praw nabywcy

Content

Title variants

Obowiązki przedkontraktowe dewelopera jako instrument ochrony praw nabywcy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Umowa deweloperska została uregulowana jako pozakodeksowa umowa nazwana. Celem tej regulacji było zapewnienie nabywcy lokalu adekwatnej ochrony prawnej, jakiej nie gwarantowały dotychczasowe regulacje dotyczące umowy przedwstępnej. Pojęcie nabywcy jest szersze niż pojęcie konsumenta – to osoba fizyczna, bez względu na cel zawierania umowy.             Jednym z aspektów ochrony nabywcy jest regulacja przedkontraktowych obowiązków informacyjnych dewelopera. Deweloper zobowiązany jest przed zawarciem umowy poinformować nabywcę o jego sytuacji prawno-finansowej oraz przedstawić szczegóły dotyczące nabywanego lokalu. Przekazane informacje muszą być prawdziwe i rzetelne. Konsekwencje naruszenia obowiązków przedkontraktowych są uzależnione od tego, czy doszło do zawarcia umowy deweloperskiej. Mogą być nimi naprawienie szkody, jaką nabywca poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy; odstąpienie od umowy; uchylenie się od skutków oświadczenia woli; sankcje administracyjne oraz karne.
EN
Developer agreements haves been regulated beyond the Polish Civil Code, as a named contract. The necessity to of granting the effective protection to the buyer has been the reason for this regulation, taking into consideration that the a preliminary agreement does not guarantee this protection effectively.             The notion of the term “the buyer” has the wider scope than “the consumer” – the buyer means the a natural person, both a he consumer and the an entrepreneur as well, regardless the purpose of concluding the contract. The precontractual informative duties of the developer constitute the one of the aspects of the buyer protection. Before the conclusion of the contract, the developer is obliged to provide the buyer with the information on its financial and legal position, as well as the details concerning the premises to be acquired premises. The aforementioned information hasve to be real and honest. The consequences of the a breach of precontractual duties are various, taking into consideration if the contract hasve been subsequently concluded – the damage repair of the position as the buyer counted on at conclusion of the contract, the withdrawal from the contract, the evasion of the legal consequences of a declaration of intent, as well as the administrative and penal sanctions.

Year

Issue

Pages

39-51

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego

References

 • Burzak A., Okoń M., Pałka P., Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Ciepła H., Szczytowska B., Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.
 • Ernst U., Rachwał A., Zoll F., Prawo cywilne. Część ogólna, LexisNexis, Warszawa 2011.
 • Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, „Studia Cywilistyczne” 1971, nr 18, s. s. 5-35.
 • Gniewek E. (red.) Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019, Legalis.
 • Koziński M.H., Glosa do wyroku SN z dnia 31 stycznia 2002 r., IV CKN 651/00, „Przegląd Sądowy” 2003, nr 10, s. 127-136.
 • Lic J., Ochrona konsumenta w umowach deweloperskich, [w:] B. Gnela, K. Michałowska (red.), Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis.
 • Okólski D., Tymiec T., Kurek D. (red.), Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, [w:] D. Okólski, Prawo budowlane i nieruchomości. Komentarz, Komentarze Kompaktowe, C.H. Beck, Warszawa 2015, Legalis.
 • Osajda K. (red.), Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
 • Radwański Z. (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 6, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Szumiło-Kulczycka D., Prawo administracyjno–karne, czy nowa dziedzina prawa, „Państwo i Prawo” 2004, nr 9, s. 3-16.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, t.j. Dz.U. 2019 1805, 2020 poz. 471.
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, t.j. Dz.U. 2020 poz. 287.
 • Wyrok SN z 9 lipca 2003 r., IV CSK 305/01, Legalis 61748.
 • Wyrok SN z 29 lutego 2008 r., II CSK 463/07, Legalis 95564.
 • Postanowienie TK z 2 sierpnia 2010 r., S 3/10, OTK B-2010, nr 6, poz. 407.
 • Uchwała SN z 9 grudnia 2010 r., III CZ 104/10, Legalis 265903.
 • Wyrok SN z 25 listopada 2011 r., II CSK 77/11, Legalis 443517.
 • Wyrok SA w Szczecinie Wydział I Cywilny z 31 października 2012 r., I ACa 446/12, Legalis 741056.
 • Wyrok SA w Szczecinie Wydział I Cywilny z 30 kwietnia 2015 r., I ACa 161/15, Legalis 1326882.
 • Wyrok SA w Krakowie Wydział I Cywilny z 1 grudnia 2017 r., I ACa 727/17, Legalis 1794162.
 • Wyrok SA w Białymstoku z 26 października 2018 r., I ACa 443/18, Legalis 1857614.
 • Wyrok SA w Krakowie – I Wydział Cywilny z 23 listopada 2018 r., I ACa 355/18, LEX 2698098.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_37232_sp_2020_2_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.