Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(222) | 70-103

Article title

Umowa o praktyki absolwenckie i umowa o staż uczniowski – charakter prawny

Content

Title variants

Umowa o praktyki absolwenckie i umowa o staż uczniowski – charakter prawny

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niedawno na mocy nowelizacji prawa oświatowego w prawie polskim pojawił się nowy typ zobowiązaniowej umowy pozakodeksowej ‑ umowa o staż uczniowski. Jest ona bardzo podobna do umowy o praktykę absolwencką. Łączna analiza regulacji umownej w kontekście wydobycia różnic i podobieństw pozwala na przedstawienie obowiązków i praw stron w kontekście cywilnoprawnej metody regulacji. Praktyka i staż są niepracowniczymi formami zatrudnienia, bardzo podobnymi do umowy o pracę, a jednocześnie ‑ do umowy o świadczenie usług. Uprawnia to do stosowania niektórych przepisów w drodze analogii legis. Wskutek przyjęcia niepracowniczego charakteru zatrudnienia, przepisów prawa pracy nie stosuje się poza niektórymi wyraźnie wskazanymi przez ustawodawcę. W tym kontekście zwrócić uwagę należy na większą elastyczność czasu pracy na umowie o staż, która wiąże się jednak z wykonywaniem jej wraz z nauką w szkole, której czas wlicza się do dniówki. Umowa o staż zapewnia także większe bezpieczeństwo w pracy, ze względu na szerszy katalog niedozwolonych prac. Praktykant i uczeń (osoba wykonująca staż uczniowski) są szczególnie określonymi stronami umowy, ale ich pozycja jest relatywnie słaba. Wyrównanie pozycji odbywa się poprzez kwalifikację „słabszych: stron stosunku praktyki i stażu jako konsumentów i  przyznanie im prawa koalicji w związkach zawodowych ( ograniczonego de facto do umów odpłatnych). Ustawodawca przewidując niektóre, wskazane w artykule instytucje sankcjonuje nierówną pozycję praktykantów i uczniów, doprowadzając do rozpowszechnienia praktycznej nauki zawodu w warunkach rzeczywistych. Taką instytucją jest m.in. świadczenie pieniężne, którego regulacja jest osobliwa i posiada luki prawne. Podobnie orzec trzeba o regulacji wieku praktykanta.
EN
Recently, under the amendment of the educational law, a new type of obligatory extra-codex contract has appeared in Polish law - the contract of traineeship for pupils. It is very similar to a contract of traineeship for graduates. A joint analysis of the contractual regulation in the context of extracting differences and similarities makes it possible to present the obligations and rights of the parties in the context of the civil law method of regulation. Internship and internship are non-employment jobs, which are very similar to an employment contract and at the same time are similar to a contract for services. This entitles the application certain provisions by analogy of legislation. As a result of the aforementioned, the provisions of the labour law do not apply except for some explicitly indicated by the legislator. In this context, attention should be paid to the greater flexibility of working time for a contract of traineeship for pupils, which, however, involves performing it in conjunction with schooling, the time for which is included in the daily working day. An internship contract also provides greater security at work, as the catalogue of prohibited jobs is wider. It should be pointed out that the apprentice and pupil (the person carrying out the contract of traineeship for pupils) are specific parties to the contract, but their position is relatively weak. The position of the law is compensated for by qualifying them as consumers and by granting them the right of a trade union coalition, which, however, is de facto limited to paid contracts. Unpaid apprentices and pupils are entitled to a limited right of coalition depending on the provisions of trade union statutes. Moreover, the legislator itself, by providing for certain institutions, leads to an unequal position for apprentices and pupils, in order to spread practical vocational training in real conditions. Such an institution is a pecuniary benefit, the regulation of which is irregular and has loopholes. Similarly, regulation of an apprentice's age must be ruled out.

Year

Issue

Pages

70-103

Physical description

Dates

published
2021-02-27

Contributors

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie

References

 • Baran K.W., O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r., „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2018, nr 9, s. 2-4, https://www.pwe.com.pl/files/723397080/lib/PiZS_9_2018_plik_do_pobrania.pdf [dostęp: 30.06.2020].
 • Baran K.W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Komentarze Praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Baran K.W. (red.), Zatrudnienie niepracownicze, System Prawa Pracy, t. 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
 • Barański M., Reżim prawny umowy o praktykę absolwencką, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2018, nr 2, s. 527-542.
 • Chojecka M., Nowak A.M., Ocena dorobku legislacyjnego i orzeczniczego kształtującego definicję konsumenta na gruncie art. 22¹ kodeksu cywilnego, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 3, s. 68-79, http://ikar.wz.uw.edu.pl/ikar.php?ikar=34 [ostęp; 30.06.2020].
 • Drabek A., Praktyka absolwencka środek przeciwdziałania bezrobociu ludzi młodych?, [w:] Z. Góral (red.), Bezrobocie i polityka zatrudnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 136-164.
 • Dral A., Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów, „Prawo i Zabezpieczenie Społeczne” 2010, nr 12, s. 24-31.
 • Fejfer K., Nie istnieje coś takiego, jak darmowe staże!, http://www.centrumrekrutacyjne.pl/artykuly/elastyczne-formy-zatrudnienia/nie-istnieje-cos-takiego-jak-darmowe-staze/ [dostęp: 15.05.2020].
 • Góral Z., Dopuszczalności pracy dzieci w polskim prawie pracy w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 6, s. 151-155.
 • Gromek K., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Grzebyk P., Wolność zrzeszania się w związki zawodowe a zatrudnienie cywilnoprawne. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2.06.2015 r. (K 1/13), „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11–12, s. 199-205.
 • Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–352, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Gutowski M. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 353–626, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Gutowski M., Nieważność czynności prawnej, Instytucje Prawa Prywatnego, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • Hotel A., Rychlewska M., Analogia jako metoda prawnicza, „Rynek – Społeczeństwo - Ekonomia” 2015, nr 2, s. 31-45, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171430212 [dostęp; 30.06.2020].
 • Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Kabza E., Problem stosowania analogii w prawie cywilnym, „Forum Prawnicze” 2010, nr 1, s. 44-65, https://forumprawnicze.eu/pdf/1-2010.pdf [dostęp: 30.06.2020].
 • Kaźmierczyk A., Warunki stosowania analogia legis, „Zeszyty Naukowe. Problemy Społeczne, Polityczne i Prawne” 2013, nr 911, s. 21-32, https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/772/597 [dostęp: 30.06.2020].
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483, z późń. zm.
 • Korpalski M, „Nieprofesjonalista”, czyli kodeks cywilny pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, „Forum Prawnicze” 2012, nr 4, s. 23-34, https://forumprawnicze.eu/pdf/12-2012.pdf [dostęp: 30.06.2020].
 • Księżak P., Bezpodstawne wzbogacenie. Art. 405-414 KC. Komentarz, Krótkie Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • Kulawik W., Charakterystyka umowy o praktykę absolwencką, [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. III, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2013, s. 173-191.
 • Łętowska E. (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2001.
 • Musiała A., Rozumienie pojęcia związek zawodowy, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2016, nr 1, s. 108-113.
 • Nowak J., Nowa reforma oświaty – szansa czy zagrożenie dla rozwoju szkolnictwa zawodowego?, „Szkoła – Zawód – Praca” 2019, nr 17, s. 26-40, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-334c5b29-3711-4f40-bd0e-eb62ff631032 [dostęp: 6.06.2020].
 • Olejniczak A. (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna. Suplement, System Prawa Prywatnego, t. 6, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Opalska D., Stosowanie przepisów o pełnomocnictwie do organów osób prawnych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 10, s. 22-29.
 • Osajda K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
 • Osajda K. (red.), Prawo zobowiązań – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 5, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Osoby młode na rynku pracy w 2016 r., GUS, Warszawa 2017.
 • Patulski A., Godlewska-Bujok B., Prekariat – następny etap rozwoju czy raczej przejaw przemocy instytucjonalnej?, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2017, nr 2, s. 165-172.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1–44910, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Praktyka [hasło], [w:] W. Doroszewski (red.), Wielki Słownik Doroszewskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/praktyka;5481091.html [dostęp: 10.05.2020].
 • Radwański Z. (red.), Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 1, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Radwański Z. (red.), Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 2, C.H. Beck, Warszawa 2019.
 • Rajski J. (red.), Prawo zobowiązań – część szczegółowa, System Prawa Prywatnego, t. 7, C.H. Beck, Warszawa 2018.
 • Rejdak M., Definicja konsumenta w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 221 k.c.), „Rejent” 2006, nr 1, s. 118-135.
 • Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Sobczak A., Praktyka absolwencka jako forma zdobywania doświadczenia zawodowego przez ludzi młodych, „Problemy Profesjologii” 2018, nr 2, s. 47-58, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-918d1e86-def6-4657-9ee9-bd20b77f2aa1 [dostęp: 30.06.2020].
 • Sobczyk A. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • Staż [hasło], [w:] W. Doroszewski (red.), Wielki Słownik Doroszewskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/doroszewski/staz;5500893.html [dostęp: 10.05.2020].
 • Tracz G., Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiązań umownych, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Trzaskowski R., Skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem, LexisNexis, Warszawa 2013.
 • Uchwała SN z 11 maja 2005 r., sygn. III CZP 11/05, Legalis.
 • Uchwała SN z 14 marca 2006, III CZP 7/06, OSNC 2007, nr 1, poz. 7.
 • Uchwała SN z 19 marca 1996 r., III CZP 19/96, OSNC 1996, nr 7–8, poz. 97.
 • Uchwała SN z 26 stycznia 1982, V PZP 8/81, Legalis.
 • Uchwała SN z 26 września 1969 r., III CZP 8/69, OSNCP 1970, nr 6, poz. 97.
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, t.j. Dz.U. 2020 poz. 2207.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, t.j. Dz.U. 2020 poz. 910.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U. 2020 poz. 1526, 2320.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, t.j. Dz.U. 2018 poz. 1244 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1575, 1578, 2320.
 • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, t.j.. Dz.U. 2019 poz. 263.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1359.
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320.
 • Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1608.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1292 z późn. zm.
 • Uzasadnienie ustawy o praktykach absolwenckich, Druk sejmowy nr 1701.
 • Uzasadnienie ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw, Druk sejmowy nr 2861.
 • Walczak K. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Beck Online Komentarze, C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis.
 • Wyrok SA we Wrocławiu z 24 kwietnia 2014, III AUa 12/14, Legalis.
 • Wyrok SN z 16 września 2003, IV CKN 470/01, Legalis.
 • Wyrok SN z 20 sierpnia 1984, I PRN 111/84, Legalis.
 • Wyrok SN z 24 kwietnia 2002 r., IV CKN 998/00, Legalis.
 • Wyrok TK z 2 czerwca 2015 r., K 1/13, OTK-A 2015, nr 6, poz. 80.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_37232_sp_2020_2_4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.