Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2(222) | 104-121

Article title

Istota zadośćuczynienia oraz czynniki wpływające na jego wysokość

Authors

Content

Title variants

Istota zadośćuczynienia oraz czynniki wpływające na jego wysokość

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Opracowanie dotyczy instytucji zadośćuczynienia, stanowiącego jeden ze sposobów naprawienia szkody niemajątkowej. Przyznana suma pieniężna ma wynagradzać doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, a co za tym idzie ma stanowić pewnego rodzaju ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej. Aby funkcja ta mogła być realizowana, wysokość zadośćuczynienia musi zostać należycie ustalona w oparciu o czynniki istotne dla danego stanu faktycznego. Uznanie, czy osobie, której została wyrządzona szkoda, należy się zadośćuczynienie i w jakiej wysokości należy do kompetencji sądu. W niniejszym artykule omówione zostały przykładowe czynniki, którymi sąd powinien kierować się przy określaniu wysokości należnego zadośćuczynienia. Wskazano, jak dużym wyzwaniem dla sądu jest orzekanie o kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia.
EN
The study concerns the institution of compensation, which is one of the ways to compensate for non-pecuniary damage. The sum of money awarded is intended to compensate for physical and psychological suffering and consequently – to constitute a kind of non-pecuniary damage equivalent. In order to implement this function, the amount of compensation must be duly determined based on factors relevant to the facts. Determining whether the injured person should be compensated, and with what amount, is the competence of the court. This article discusses examples of factors which the court should use to determine the amount of compensation. At the same time, discussion of this issue outlines how challenging it is for the court to implement the compensatory function of this institution.

Year

Issue

Pages

104-121

Physical description

Dates

published
2020-12-31

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Dyka I. Zasady przyznawania i ustalania wysokości zadośćuczynienia pieniężnego w razie naruszenia dobra osobistego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001, nr 3, s. 591-638.
 • Fras M., Habdas M., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353-534), Komentarze Praktyczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Garlicki S., Odpowiedzialność cywilna za nieszczęśliwe wypadki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1971.
 • Gudowski J. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
 • Kryla K., Glosa do wyroku SN z dnia 17 września 2010 r. I CSK 94/10, „Glosa” 2012, nr 4, s. 48-54.
 • Matys J., Model zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu szkody niemajątkowej w kodeksie cywilnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Nesterowicz M., Cywilne prawo - zobowiązania zadośćuczynienie a rozmiar krzywdy. Glosa do wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 99/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2009, nr 4, poz. 40 c.
 • Orzeczenie SN z 24 czerwca 1965 r., I PR 203/65, LEX 13394.
 • Partyk A., Znaczenie rozstrzygnięć zapadających w innych podobnych sprawach dla ustalenia wysokości sumy zadośćuczynienia, LEX/el.2020.
 • Słomińska­Chełmowska M., Przydatność kierowania się sumami zasądzonymi w innych sprawach przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia, jako nurtująca przesłanka czy wątpliwe „uprawnienie” sądów rozstrzygających?, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 2, s. 52-61.
 • Szpunar A., Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.
 • Szpunar A., Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740, 2320.
 • Ustawa z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1820.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231; 2020 poz. 288.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2020 poz. 1444, 1517.
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. 2020 poz. 849.
 • Wyrok SA w Białymstoku z 13 lutego 2020 r., I ACa 428/19, LEX 2960998.
 • Wyrok SA w Katowicach z 20 stycznia 2014 r., I ACa 763/13, LEX 1428063.
 • Wyrok SA w Krakowie z 14 lutego 2020 r., I ACa 1206/18, LEX 3021026.
 • Wyrok SA w Krakowie z 15 października 2019 r., I ACa 1294/18, LEX 2947379.
 • Wyrok SA w Łodzi z 5 lutego 2014 r., I ACa 936/13, LEX 1439218.
 • Wyrok SN z 10 lutego 2004 r., IV CK 355/02, LEX 897875.
 • Wyrok SN z 10 marca 2006 r., IV CSK 80/05, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2007, nr 1, poz. 11.
 • Wyrok SN z 11 lipca 2000 r., II CKN 1119/98, LEX 50884.
 • Wyrok SN z 11 października 2002 r., I CKN 1065/00, LEX 33290.
 • Wyrok SN z 12 września 2002 r., IV CKN 1266/00, LEX 80272.
 • Wyrok SN z 14 lutego 2008 r., II CSK 536/07, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2010, nr 5, poz. 47.
 • Wyrok SN z 14 stycznia 2011 r., I PK 145/10 OSNP 2012, nr 5-6, poz. 66.
 • Wyrok SN z 16 marca 2016 r., IV CSK 270/15, OSNC 2017, nr 1 poz. 12.
 • Wyrok SN z 17 lipca 2019 r., I PK 68/18, LEX 2696942.
 • Wyrok SN z 17 września 2010 r., II CSK 94/10, OSNC 2011, nr 4, poz. 44.
 • Wyrok SN z 18 kwietnia 2002 r., II CKN 605/00, LEX 484718.
 • Wyrok SN z 18 lutego 2010 r., II CSK 434/09, LEX 602683.
 • Wyrok SN z 22 czerwca 2005 r., III CK 392/04, LEX 177203.
 • Wyrok SN z 22 kwietnia 1985 r., II CR 94/85, LEX 8713.
 • Wyrok SN z 23 stycznia 2019 r., V KK 263/18, LEX 2615849.
 • Wyrok SN z 24 marca 2011 r., I CSK 389/10, LEX 848122.
 • Wyrok SN z 24 września 2008 r., II CSK 126/08, OSNC-ZD 2009, nr 2, poz. 58.
 • Wyrok SN z 26 listopada 2009 r., III CSK 62/09, LEX 738354.
 • Wyrok SN z 26 listopada 2019 r., IV CSK 386/18, LEX 2786140.
 • Wyrok SN z 27 marca 2019 r., V CSK 77/18, LEX 2652328.
 • Wyrok SN z 28 czerwca 2005 r., I CK 7/05 LEX 153254.
 • Wyrok SN z 28 stycznia 2010 r., I CSK 244/09, LEX 570118.
 • Wyrok SN z 3 lipca 2013 r., V KK 464/12, LEX 1341290.
 • Wyrok SN z 3 maja 1972 r., I CR 106/72, LEX 7085.
 • Wyrok SN z 30 stycznia 2004 r., I CK 131/03, OSN 2005, nr 2, poz. 40.
 • Wyrok SN z 30 stycznia 2014 r., III CSK 69/13, LEX 1463872.
 • Wyrok SN z 7 października 1998 r., I CKN 418/98, LexPolonica 353779.
 • Wyrok SN z 9 listopada 2007 r., V CSK 245/07, LEX 369691.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_37232_sp_2020_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.