PL EN


2020 | 10 | 19-44
Article title

Serbian Military Settlements of New Serbia and Slavic Serbia on Ukrainian Lands in the XVIIIth Century (Part 2)

Authors
Content
Title variants
UK
Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов’яносербія на українських землях у XVIII ст. (Частина 2)
Languages of publication
EN
Abstracts
UK
У другій частині статті мовиться про початкові кроки сербських переселенців у новій Батьківщині після прибуття їхньої першої команди на чолі з І. Хорватом з Австрії до Києва у жовтні 1751 р. Детально розглянуто нормативно-правову базу створення й розвитку Нової Сербії – першого з двох сербських поселень на українських землях Російської імперії. Проаналізовано іменний імператорський указ від 24 грудня 1751 р, в якому викладено концепцію організації поселення сербських переселенців, закладено перший камінь до законодавчого і нормативного підґрунтя, на якому мало відбуватися їхнє облаштування на новому місці. Констатовано, що статус нових підданих у цьому документі визначено як «прикордонна міліція», що є калькою з німецького терміну – «ландміліція». Зазначено, що відповідно до указу Сенату від 29 грудня 1751 р. було вирішено заснувати чотири регулярні полки, «зокрема два Гусарські, а два Пандурські, кожен полк по 4000 осіб, в якому числі піхотних двох полків бути по 1000 осіб гренадерів», детально означено межі нового поселення з прив’язкою до конкретних просторових орієнтирів, а також визначено нормативи для виділення земельних ділянок для поселень та поселенців. Розкрито зміст ще одного важливого нормативного акту – підписаної у Сенаті 11 січня 1752 р. «Жалуваної грамоти Генерал-Майору Хорвату», в якій було остаточно врегульовано засади організації і функціонування нового поселення, надано практичні рекомендації з більшості практичних питань, які виникали протягом підготовки та здійснення облаштування сербів на новому місці. Розглянуто зміст і особливості сенатської «Інструкції» генерал-майору Глєбову від 3 лютого 1752 р., яка містила низку нових положень, спрямованих на уточнення й розвиток проекту поселення. Окрему увагу приділено відносинам сербських поселенців та місцевих мешканців «задніпровських місць», які не були ані простими, ані добросусідськими. Проаналізовано нормативну базу другого сербського поселення на українських землях – Слов‘яносербії, – яке було доручено створювати І. Шевичу та Р. Прерадовичу. Описано перебіг подій, пов‘язаних з початком її заселення сербськими й іншими поселенцями. З’ясовано обставини, які призвели до кінця Нової Сербії і Слов‘яносербії та позначили завершення організованого переселення сербів.
EN
The second part of the article deals with the initial steps of Serbian immigrants in their new homeland after the arrival of their first team, headed by I. Horvath from Austria to Kiev in October 1751. The regulatory framework for the creation and development of New Serbia, the first of two Serbian settlements on the Ukrainian lands of the Russian Empire. It is precisely the imperial decree of December 24, 1751, in which the concept of the organization of the settlement of the Serbian settlers was stated, the first stone was laid for the legislative and regulatory basis on which to equip them in a new place. It is stated that the status of new subjects in this document is defined as “border police”, which is tracing the German term “landmilitia”. It is indicated that in accordance with the decree of the Senate of December 29, 1751, it was decided to establish four regular regiments, “including two Hussars, and two Pandur, each regiment of 4000 people, in which there are 1000 grenadiers of the infantry two regiments”, the boundaries of the new settlement with reference to specific spatial landmarks are detailed, the standards for the extrusion of land for settlements and settlers are defined. The content of another important regulatory document is disclosed – signed in the Senate on January 11, 1752, “The Letter of Appeal to Major General Horvath”, in which the foundations of the organization and functioning of the new settlement are finally settled, practical recommendations are given on most of the practical issues that arose during the preparation and implementation Justification of the Serbs in a new place. The content and features of the Senate "Instructions" to Major General Glebov of February 3, 1752, which contained a number of new provisions aimed at clarifying and developing the settlement project, were examined. Special attention is paid to the relations of Serbian settlers and local residents of the “Dnieper places”, which were neither simple nor good-neighborly. The regulatory framework of the second Serbian settlement on Ukrainian lands - Slavic Serbia – which was commissioned to create I. Shevich and R. Preradovic was analyzed. The course of events related to the beginning of its settlement by Serbian and other settlers is described. The circumstances leading to the end of New Serbia and Slavic Serbia and the completion of the organized resettlement of the Serbs were clarified.
Contributors
author
References
  • Arkhiv vneshney politiki Rossii [Archive of Russian foreign policy]. F.32. Snosheniya Rossii s Avstriye. [Relations of Russia with Austria]. 1724-1894. Op. 1. Delo 6. List 98; Delo 8. List 9. [In Russian].
  • Popov”, N. (1970) Voyennyya poseleníya Serbov” v Avstríi i Rossíi [The military settlement of Serbia in Austria and Russia]. Vestnik” Yevropy [Bulletin of Europe] T. III. Kn. 6-ya (iyun’). [In Russian].
  • Polnoe sobranie zakonovi Rossiyskoy Ymperiy. Sobranie pervoe [Complete collection of laws of the Russian Empire. The first meeting] (1830). (T.XIII). Sankt-Peterburg. [In Russian].
  • Skal’kovski, A. (ed.) (1885) Istoríya Novoy Sechi ili poslednego Kosha Zaporozhskago [The history of the New Sich or the last Kosh of Zaporizhia]. Chast’ II. Izd. 3-ye. Odessa. [In Russian].
  • Kabuzan, V.M. (1969). Zaselenye Severnoho Prychernomor’ya (Novorossyy) v XVIII v. (1719-1795) [Settlement of the Northern Black Sea Region (New Russia) in the 18th century (1719-1795)]. Sovetskaya Etnohrafyya, [Soviet ethnography] 6, pp. 30-41. [In Russian].
  • Tsentral’nyy Derzhavnyy arkhiv Ukrayiny [Central State Archive of Ukraine]. F.59. Kyyivs’ka huberns’ka kantselyariya, m. Kyiv [Kyiv Provincial Chancellery, Kyiv.]. 1708-1782. Zah. Kil’kist’ sprav 10071. Op.1. Sprava 2, od. zb. 3023, 3031,3023, 3031, 3056, 3057, 3059-3060, 3134, 3135, 3149. [In Ukrainian].
  • Arkhiv vneshney politiki Rossii [Archive of Russian foreign policy]. F 20. Pogranichnyye s Pol’shey komissii [The border with Poland commission]. 1742-1796. Op. 1. Delo 3. Yed. khr. 265. [In Russian].
  • Polnoe sobranie zakonovi Rossiyskoy Ymperiy. Sobranie pervoe [Complete collection of laws of the Russian Empire. The first meeting] (1830). (T.XVI). Sankt-Peterburg. [In Russian].
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_46869_2707-6776-2020-10-2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.