PL EN


2017 | 45 | 4 | 95-101
Article title

Jak zarządzać ryzykiem powstawania opóźnionych płatności

Content
Title variants
EN
How to manage the risk of the emergence of late payments
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Late payments and payment backlogs are one of the most important threats to the effi-cient functioning of an enterprise and its stable development. The article discusses two main groups of tools which are a real help to entrepre-neurs. The first is a group of tools reducing the risk of receiving a payment from a business partner late. The second, are tools allowing to minimise negative consequences of late payments on the part of a business partner, including such deterioration of its financial situation, which led to opening of restructuring procedures, and in the extreme case to dec-laration of bankruptcy. The Authors distinguish also a third category: tools designed to increase the likelihood of timely payment by a business parter or shortening the period of a delay in the case of payment after the established deadline.
PL
Opóźnione płatności oraz zatory płatnicze są jednym z najważniejszych zagrożeń dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego stabilnego rozwoju. W artykule zostały omówione dwie główne grupy narzędzi będące realną pomocą dla przedsiębiorców. Pierwsza to narzędzia zmniejszające ryzyko nieterminowego otrzymania płatności od kontrahenta. Drugą grupą są narzędzia pozwalające zminimalizować negatywne skutki opóźnień płatniczych ze strony kontrahenta, w tym także takiego pogorszenia jego sytuacji finansowej, które doprowadziło do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a w skrajnym przypadku do ogłoszenia upadłości. Autorzy wyróżniają trzecią kategorię: narzędzia mające na celu zwiększenie prawdopodobieństwa terminowego uregulowania należności przez kontrahenta lub też skrócenie okresu opóźnienia w przypadku dokonywania płatności po ustalonym terminie.
Year
Volume
45
Issue
4
Pages
95-101
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0010_7455
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.