PL EN


2018 | 46 | 1 | 19-29
Article title

Cyfryzacja i innowacje społeczne – perspektywy i zagrożenia dla społeczeństwa

Content
Title variants
EN
Digitalisation and social innovations – perspectives and risks to the society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of digitalisation of the economy and social sphere that has occurred in the last decades is beyond the wildest expectations put forward by the technological pioneers. Information technologies and new possibilities of electronic communication have totally changed business, economic and social relations, as well as labour market, industries and professions. Technologies as social innovations change the way of work, forms of education and development, adherence to social networks or consumption patterns. The article also tries to prove that social innovations are not only digital technologies, but also the search for new social ideas and values, including solutions in the scope of social economy, sharing economy, a new model of welfare state. Moreover, some new social issues are revealed, together with new forms of social risk related to the development of technology and digi-talisation, which will have to be solved in the future.
PL
Proces cyfryzacji gospodarki i sfery społecznej, jaki dokonał się w ostatnich dekadach, przerasta najśmielsze wyobrażenia, jakie towarzyszyły prekursorom technologicznym. Technologie informatyczne i nowe możliwości komunikacji elektronicznej całkowicie zmieniły relacje handlowe, gospodarcze i społeczne, a także rynek pracy, branże i profesje. Technologie jako innowacje społeczne zmieniają styl pracy, formy edukowania się i rozwoju, przynależności do sieci społecznych czy wzorce konsumpcyjne. W artykule spróbowano ukazać, że innowacje społeczne to nie tylko technologie cyfrowe, ale także poszukiwanie nowych idei i wartości społecznych, w tym rozwiązań z zakresu ekonomii społecznej, ekonomii współdzielenia, nowego modelu welfare state. Ponadto ujawniają się nowe kwestie społeczne i nowe formy ryzyka socjalnego związane z rozwojem technologii i cyfryzacji, które trzeba będzie w przyszłości rozwiązać.
Year
Volume
46
Issue
1
Pages
19-29
Physical description
Dates
published
2018-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_0980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.