PL EN


2018 | 47 | 2 | 90-97
Article title

Zarządzanie bezpieczeństwem we Wspólnej Polityce Celnej

Content
Title variants
EN
Safety management in the Common Customs Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Security and safety is gaining importance among the various stakeholders. The status of the “Autho- rised Economic Operator” AEO is one of the greatest safety initiatives worldwide and at-tracts more and more attention. Cooperation with other relevant bodies and adjusting the programs have been identified and recognised as a key element for further development of a robust AEO program. This is to ensure a global security of the supply chain and to avoid duplication of efforts and costs for authorities and economic entities.
PL
Ochrona i bezpieczeństwo zyskuje na znaczeniu wśród różnych interesariuszy. Status „Upoważnionego Operatora Ekonomicznego” AEO jest jedną z największych inicjatyw bez-pieczeństwa na całym świecie i przyciąga coraz większą uwagę. Współpraca z innymi właściwymi organami i dostosowanie programów zostały zidentyfikowane i uznane za kluczowy element dla dalszego rozwoju solidnego programu AEO. To jest zapewnienie globalnego bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz w celu uniknięcia powielania wysiłków i kosztów dla władz i podmiotów gospodarczych.
Year
Volume
47
Issue
2
Pages
90-97
Physical description
Dates
published
2018-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0012_4733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.