PL EN


2019 | 50 | 1 | 91-98
Article title

Analiza zmiany wybranych czynników społeczno-demograficznych rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2010-2016

Content
Title variants
EN
Analysis of changes in selected socio-demographic factors of family farms in Poland in 2010-2016
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Agricultural holdings run by individual farmers, known as family farms, have long dominated the Polish agriculture. The purpose of the article was to characterize selected socio-demographic features of the agricultural population and the factor of transformations within family farms. In years 2010-2016, a decline in the number of family farms in Poland and individuals working there was observed, which was a continuation of the trend initiated in the period of economic transformation. The decrease in the number of family farms was accompanied by changes consisting of the improvement in the level of education, but also aging of those managing the farms, and the departure of family members from performing non-agricultural activities. On the one hand, these phenomena demonstrated the professionalization and specialization of some family farms, but they also demonstrated the increasing diversification of the economic activity of people in small entities that constitute the majority of the farms in Poland. The presented results were based on the CSO data and literature on the subject. The study used a comparative method and a statistical data analysis.
PL
W polskim rolnictwie od dawna dominują gospodarstwa rolne prowadzone przez indywidualnych rolników określane mianem rodzinnych gospodarstw rolnych. Celem artykułu była charakterystyka wybranych cech społeczno-demograficznych ludności rolniczej oraz czynnik przeobrażeń w obrębie rodzinnych gospodarstw rolnych. W latach 2010-2016 zaobserwowano zmniejszenie się liczebności rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce oraz osób tam pracujących, co było kontynuacją trendu zapoczątkowanego jeszcze w okresie transformacji gospodarczej. Zmniejszaniu zbiorowości gospodarstw rodzinnych towarzyszyły zmiany polegające m.in. na poprawie poziomu wykształcenia, ale również starzeniu się osób zarządzających gospodarstwem, odchodzenie od wykonywania zajęć pozarolniczych członków rodziny. Zjawiska te świadczyły z jednej strony o profesjonalizacji i specjalizacji części gospodarstw rodzinnych, ale także o postępującej dywersyfikacji aktywności ekonomicznej osób w małych podmiotach stanowiących większość gospodarstw w Polsce. Przedstawione wyniki oparto o dane GUS oraz literaturę przedmiotu. W badaniu wykorzystano metodę porównawczą i analizę danych statystycznych.
Year
Volume
50
Issue
1
Pages
91-98
Physical description
Dates
published
2019-03-31
Contributors
author
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_5604_01_3001_0013_2065
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.